Letter # 1190

1190 - יב אלול, מוהרמ"ז גרינגלאס הס' קובץ לקוטי דינים

ב"ה, י"ב אלול, תשי"א ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהו"ר [מנחם זאב] שי'

שלום וברכה!

... כבקשתו מוסג"פ חוברת אחת מקובץ הדינים ובטח למותר לעוררו שצריך הוא להשתדל שתהי' רעצענזיע על אודות זו החוברת בהעתונים דקנדה, שדבר נכון הוא מכמה וכמה טעמים.

אתענין לדעת אם פרסם את הקטע דשי[ח]ת שבת מברכים אלול באופן המתאים.

בטח התחיל כבר בעבודתו עבודת הקדש לקרב את לבם של ישראל לאבינו

שבשמים ע"י שמודיע אותם ע"ד תורת החסידות ודרכי החסידות, ויה"ר שיהי' בהצלחה.

בברכת כוח"ט לו לזוג' ולבתם שיחיו.