Letter # 1184

1184 -ט אלול, צא"ח באה"ק תכנית עבודה

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ט' אלול, ה'תיש"א ברוקלין, נ. י.

ועד צעירי אגודת חב"ד ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם ובשמחה קראתי הפרטי-כל של אסיפתם, אשר כבר עורכים תכנית לעבודה ממשית, ואף שחדוה תקיעה בלבאי בסטרא דא, הנה בכי' תקיעה בלבאי מסיטרא דא, אשר כמה וכמה חסרים ברשימת המשתתפים. אבל תקותי אשר במשך הזמן גם אלו יצטרפו אליהם. ולא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום. כמובן שיצטרפו אליהם מבלי שיוותרו הם על ענינים עקריים.

ועל של עתה באתי לעוררם על היום הצח והבהיר הוא יום ח"י אלול הבע"ל, אשר בטח ינצלו אותו במרץ וחיות שם מסגולות הצעירים, להפיץ את רעיון הבעל שם טוב ואדמו"ר הזקן, אשר יום הולדתם, ברוחניות ובגשמיות, הוא יום ח"י זה. ולהפיץ רעיון זה בחוגים היותר רחבים ואף שהם לעת עתה עדיין רחוקים מסביבתנו שלנו. וידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בהחילוק שבין העולמ'שע וחב"ד, אשר סדר הגדולים של העולמ'שע הי' שהיו יושבים בביתם ובמקומם, וכל התאב לתורה הי' בא אליהם ליהנות מזיו תורתם. משא"כ מהבעש"ט ואילך, שהם הנהיגו את הסדר שהי' הבעש"ט מסבב בעיירות ואינו מחכה עד שיבואו אליו ויאמרו צמאים אנו לדבר הוי' אלא הוא בכבודו ובעצמו הי' מכתת רגליו ממקום למקום מעיר לעיר ומכפר לכפר והי' מפיץ את תורת דברי אלקים חיים (ספר השיחות, קיץ ת"ש, אחרון של פסח, בסעודת היום).

ב) לסדר תכנית עבודה איך לנצל את חודש תשרי הבע"ל, וכנ"ל על ידי הסיבוב במקומות שונים, באה"ק ת"ו, או במשך הימים נוראים, או בימים דזמן שמחתנו, והעיקר שיהי' באופן מסודר, ובאופן שיקיפו שטחים היותר גדולים ומספר אנשים ונשים וטף היותר גדול.

ג) תשומת לב מיוחדה בכל הנ"ל דורשים אחינו בני תימן, פרס וכו' אשר מצד אחד אין להם לע"ע שום ידיעה מתנועת החסידות תורתה ודרכי', ומצד שני מוכשרים הם ביותר, מצד היראת שמים שבהם והתקשרותם בתורת הקבלה ואמונת צדיקים, לקבל כל דבר אמת שיורו אותם בתורת דא"ח שנחלו לנו כ"ק נשיאינו רבותינו הקדושים זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

אתענין לדעת מהפרטים של התכנית אשר הציגו להם בזה, ומהנכון ביותר שיתייעצו בכהנ"ל עם מנהלי אגודת חסידי חב"ד, אשר אף כי על שכם הצעירים מוטל חלק גדול של עבודה הנ"ל הקשורה בטלטול הדרך הדורש מרץ וחיות ביותר, אבל, מאידך גיסא, כיון שאמרו רז"ל סתירת זקנים בנין, על אחת כו"כ שבנין זקנים הוא בנין.

לע"ע אין תחת ידי אמצעים מספיקים לכלכל את ההוצאות הקשורות בעבודה הנ"ל, אבל בהיות רצוני חזק להשתתף גם מכאן בהוצאות בענין נעלה כזה, ומבלי האפשריות מפני כמה טעמים לשלוח כסף מפה, הנני מסגיר פה סרטיפיקט לחבילות וארז"ל שוה כסף ככסף.

במעטפה בפ"ע נשלח להם קטע משיחת שבת מברכים חדש אלול, וכן חוברת ע"ד עסקנות ציבורית חב"ד שיצא לאור זה עתה, כל זה בדואר אויר, ומטובם לאשר קבלת הנ"ל.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לכל החברים שי' הם וב"ב וכל אשר להם, כלם יעמדו על הברכה לשנה טובה ומתוקה.

המחכה לבשורות טובות.