Letter # 1183

1183 - ט אלול, אגו"ח באה"ק תכנית עבודה

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ט' אלול, ה'תיש"א ברוקלין, נ. י.

כבוד ועד הפועל של אגודת חסידי חב"ד באה"ק ת"ו ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה על מכתבם מי"ט מנ"א והקודמים לו.

נהניתי לקרא במכתבם אשר נגשו לערוך תכנית עבודה בפועל, ומציעים פרטים שונים בנוגע לעבודתם בעתיד, ושואלים חוות דעתי בנוגע להצעות.

הנה לפי דעתי, והמצב באה"ק ת"ו בנוגע לחסידי חב"ד אשר אני מתאר לעצמי, הרי, בכלל, מתחלקים חסידי חב"ד באהקת"ו לכמה סוגים, והם: א) מוסדות שונים, כמו הישיבות, כולל, וכו', אך לכאו"א מוכרח להיות אוטונומי' במידה ידועה, ב) יחידים ואנשים פרטיים מסוגים שונים, וכמו רבנים, שוב"ים, צעירים וכו', ג) כל אנ"ש כגוף אחד.

ולכן לפי דעתי מתפקידי אגו"ח: (א) לייצג את אנ"ש בענינים שונים השייכים לסוג ג' הנ"ל, דהיינו ענינים שונים שאינם שייכים למוסד פרטי ולא לסוג פרטי מאנ"ש. (ב) להתאים עבודת המוסדות כדי למנוע סיכסוכים ובלבולים בעבודת אחד ברעהו. (ג) פיקוח כללי על המוסדות, מבלי להתערב בענינים הפנימיים שלהם. (ד) פיקוח כללי על הסוגים השונים של אנ"ש, כמו על הצעירים שנתארגנו באגודת צעירי אגודת חסידי חב"ד בפ"ע, וכן איגוד נשי חב"ד, שבטח יתארגנו ג"כ לחטיבה בפ"ע, וכמו שהצעתי באחד ממכתבי הקודמים. ([ה]) להיות ער לכל המתחדש באהקת"ו, לבוא בהצעות ולקחת האיניציאטיווה לפעולות חדשות הדרושות לפי שעה, כגון הצלת ילדים עולי[ם] וכו'. - כדי שלא יהיו עירעורים על ההחלטות ופעולות אגו"ח, מהנכון שבועד הפועל יהי' עכ"פ בא-כח אחד מכל מוסד (גם בהרכבתו עתה נתמלאה תנאי זה, כי יש בו ב"כ הישיבות תו"ת, תו"א, כולל, כפר, הצעירים וכו').

מהענינים הדחופים העומדים על הפרק עתה, הם: א) לנצל את יום הבהיר דח"י אלול הבע"ל באופן המתאים, שיביא תועלת מרובה בגו"ר, ולאנ"ש שבאה"ק ת"ו בפרט.

ב) לנצל את חדש תשרי הבע"ל בנוגע להפצת המעיינות באופן הכי רחב. ג) הוראת [כל]לית בקשר עם שנת השבע היא שנת השמיטה, הן בנוגע לסידור השגת הדברים שאין בהם חשש שביעית, הן בהפצת ידיעות דיני שביעית, וכיו"ב. ד) ענין חשוב ביותר, אשר כבר העירותי עליו במכתבי הקודם, ואף שעתה בכל אופן עבר זמנו (כי לפי ידיעותי צריכים הם להיות בפריז ב-13 לסעפטעמבער), הנני מעורר עוה"פ לזכרון דברים, והוא לייצג אנ"ש לפני ראש מנהלי הדזוינט מכאן שביקרו זה לא כבר באהקת"ו, אשר בטח מילאו בקשתי והצעתי בזה. ואחכה לבשורות טובות. ה) בקשר עם כהנ"ל בטח צריכה להיות תעמולה בעתונות ומכתבי עתים, במילא גם זה נכלל בעבודת אגו"ח בכללותה.

במה שמציעים לחלק העבודה בין חברי הועד, ושואלים את מי אמצא למתאים יותר למקצועות השונים אשר בזה, הנה קשה לי לחוות דיעה בזה בריחוק מקום, ובכלל אינני יודע אם כדאי להגביל מראש אופני העבודה ולהתאים את חברי ועה"פ אל ההגבלה, ונראה יותר להיפך, להתחשב עם כשרונות חברי הועד ולסדר את העבודה באופן כזה, אשר ינצלו את כשרונות החברים בכל מאה אחוז, כי בטח ישנם ביניהם כאלה שהם מוכשרים יותר לייצג את אגו"ח כלפי חוץ, ובמילא כדאי למסור בידם מקצוע זה בכללותו, ואלה המוכשרים יותר לארגון העבודה בפנים כדאי למסור בידם עבודה זו בכל המקצועות, ואלה המוכשרים יותר לתעמולה, אם בע"פ או בכתב, במילא ימסרו לידם התעמולה בכל המקצועות, וכו'.

המורם מכל הנ"ל:

(א) בכדי שלא תהי' התנגדות מהמוסדות הקיימים, כדאי שאגו"ח לא תתערב בעניניהם הפנימיים, ובזה יעמדו המוסדות בקישור ישר עם כאן, ורק בענינים המשותפים שביניהם ובין מוסדות אחרים יפנו אל אגו"ח לקשר וליישר הדברים.

(ב) מהענינים הדחופים ביותר היא תכנית העבודה לנצל את ח"י אלול וחודש תשרי הבע"ל.

רצוף פה העתקת מכתבי לועד צעירי אגודת חסידי חב"ד, ובטח יעזרו להם בענינים המוטלים על שכמם שהם מתפקידם המיוחד.

נשלח בפ"ע קטע משיחתי דשבת מברכים החדש אלול, אשר כדאי לפרסמו באופן המתאים ב[ח]וגים היותר רחבים.

אחכה לתשובתם במוקדם למכתבי זה.

ואחתום בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה לכאו"א מהם בכל המצטרך להם.