Letter # None

1175 - ג אלול, כתב התקשרות - קשור לנר"ן ח"י ועצם הנפש

ב"ה, ג' אלול, תשי"א ברוקלין.

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו עם הפ"נ המוסגר בו, וכשהייתי על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע קראתי את הפ"נ ובטח יעורר ר"ר על כאו"א מהם להמצטרך לו.

ובנוגע להכתב ששלח, הנה כבר אמרתי בנדון זה, שאם בכלל אמרו רז"ל לא שררה כו' אלא עבדות, שזהו בכל המינוים שבישראל, הרי עאכו"כ בנדון זה, שזהו ענין הקשור בנר"ן ח"י וגם בעצם הנפש (וכידוע שאפי' ח"י הם שמות שנקראו לה ולא העצם) ובמילא שטעלט מען איין אין קאן, הן הכותב והן מקבל הכתב כו'.

ויה"ר שכולנו יחד כאו"א לפי מעמדו ומצבו נזכה לקיום שליחותנו בעלמא דין מתוך מנוחת הנפש ומנוחת הגוף והרחבה אמיתית. וכמבואר במאמר כ"ק מו"ח אדמו"ר לח"י אלול, הנמצא עתה בדפוס, אשר מרחב האמיתי הוא המרחב דתענוג והגילויים הם בהבנה והשגה יהיו קשורים בהמרחב העצמי.

וכבר באה העת שיהי' ניכר בסביבתו שנמצא שם אחד מחניכי כ"ק מו"ח אדמו"ר ויהיו ניכרים המעיינות גם חוצה, ואתענין לדעת מהשתדלותו בזה וידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, ברית כרותה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם.

מוסג"פ קטע משיחת התועדות דש"מ אלול. ובטח ישתדל לפרסם זה באופן המתאים.

בברכת כוח"ט לשנה טובה ומתוקה.