Letter # 1172

1172 - ג אלול, קב"ע לתורה

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ג' אלול, תשי"א ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מי"ז מנ"א, בו מודיע שעובד הוא בתור מזכיר וגזבר בישוב חרדי ששמו נתיבה, אבל אשתו וכן הוא אינם שבעים רצון מתנאי העבודה והחיים בשם, ושואל חוו"ד אם יסתדרו באופן אחר.

הנה לדעתי לעת עתה ישאר על משמרתו, ומשמרתו תרתי משמע, משרה ומקור של הכנסה, ומלשון שומר ושמירה, היינו שישתמש במה שנמצא הוא בישוב הנ"ל ובהשפעתו עליהם לשמור על טהרת הקדש בחיים היום יומיים בהישוב והחזקת היהדות והפצת התורה והמצוה האופן המתאים, שזהו הצנור לקבלת ברכותיו הוא.

ומ"ש שלפי רוב הטרדה אינו יכול לקבוע עתים לתורה. הנה מצטער אני ביותר מזה, ועוד יותר על מה שנדמה לו שצודק הוא בטענתו שאין ביכולתו, וכיון שכן הוא הרי רחוק הוא מלתקן את זה.

ברור הדבר שהיכולת ניתנה לו, ואין זה תלוי אלא ברצונו ואין לך דבר העומד בפני הרצון, ובפרט בענין קביעות עתים לתורה בתורת הנגלה ובתורת החסידות, שנפשו האלקית צמאה ומשתוקקת לזה, ורק השאור שבעיסה מעכב, הרי פשיטא שאם רק ירצה ימצא באופן והזמן ללימוד הנגלה והחסידות, ובמשך זמן לא ארוך, יתמה על עצמו איך לא עשה כזאת עד עתה, וידוע הבטחת חז"ל אשר הצלחת איש הישראלי בכלל ובן תורה בפרט תלוי' בהתקשרות ודביקות בתורת ה'.

כן מודיע אשר אשתו תחי' הרה, ויה"ר אשר ימלא השי"ת את ימי הריונה ותלד כשורה בעתה ובזמנה ויבשר טובות בזה.

מוסג"פ קטע משיחת ההתועדות דש"ק מברכים אלול. ובבקשה לפרסם בלשון המתאים ובאותיות המתאימות בסביבתו.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.