Letter # 1170

1170 - ג אלול, מוהרי"ש ליפשיץ הלברשטם הל' שביעית והיתר עבודה בשמיטה

ב"ה, ג' אלול, תשי"א ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א עוסק בצ"צ מהו"ר יחזקאל שרגא שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מז' מנ"א, בו מעורר ע"ד הנחיצות ללמוד דיני שביעית ולהפיץ לימוד זה בכל מרחבי אה"ק ת"ו.

יישר חיילי' לאורייתא, כי בטח עושה את אשר ביכולתו לעורר גם באופן ישר את הנחיצות באה"ק ת"ו בלימוד זה, ומובן אשר החסידים ואנ"ש שי' יהיו עושים את אשר ביכולתם במקצוע זה.

ובהזדמנות זו הנני לבקש לברר לי, באשר י"א שנדפס משמו מאמר או הודעה בעתונים באה"ק ת"ו בענין ההיתר עבודה בשמיטה וכו' ובאשר איני יודע כמה מן האמת בהידיעה בזה שנתקבלה לכאן, ת"ח לכת"ר באם יכתוב לי פרטי הדברים.

בטח בא בקשור דברים עם האנשים ומוסדות אחרים המתעסקים בענין למוד הלכות שמיטה ועובד עמהם יחד.

בברכת כוח"ט לשנה טובה ומתוקה.