Letter # 1169

1169 - ג אלול, גן ששפת הלימוד שלו היא אידיש

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ג' אלול, תשי"א ברוקלין.

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו, בו שואל באשר רוצה להכניס בת שלש לגן ילדים, ויש הצעה להכניסה להגן ששם שפת הלימוד הוא באידיש ושואל חוו"ד.

הנה לדעתי נכון הדבר, כי העיקר במה שנוגע בחינוך הילדים והילדות בכלל ובפרט התחלת החינוך הוא הענין דיראת שמים ומכיון שהכל מודים שהחינוך דשם הוא טוב יותר מבאחרים במקצוע זה, אין להתחשב עם נמוקים אחרים, כי הכל בטל מפני העיקר.

בברכת הסתדרות מתאימה ופרנסה טובה בגשמיות וברוחניות גם יחד, ונחת אידישן חסידישן נחת מכל ילידי' שי' וכוח"ט לשנה טובה ומתוקה.