Letter # 1166

1166 - ג אלול, מוהרא"א אקסלרוד לימוד דא"ח ברבים

ב"ה, ג' אלול, תשי"א ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו' מהו"ר אברהם אלי' שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מז"ך מנ"א בצירוף ההמחאה של הוו"ח אי"א וכו' מהו"ר חיים יעקב שי' גאס, וכהוראת כת"ר במכתבו הקודם הנה נשלחה הקבלה להש"ב וכו' מהו"ר נפתלי שי' כהנא...

ואני בדעתי וכמו שכתבתי במכתבי הקודם, אשר צריך הוא להתחזק בלימוד דא"ח ברבים, וידוע אשר רבים, היינו כשנמצא בלשון רבים, הרי מספיק ג"כ שנים, וכלשון מיעוט רבים שנים (שו"ת הר"א בן הרמב"ם סי' פ"ו, סי' ק"י בשם אביו ובלשון "מחז"ל" גירסת שדה יהושע בירושלמי סוף ברכות) ואפילו כשהביטוי בפירוש רבים, הנה מספיק שלשה (גיטין מו, א, ירושלמי גיטין פרק ח' הלכה ו', הקדמת תקוני זהר בתחלתו) ובפרט שבהשתדלות הראוי' בטח יהי' הרבה יותר משלשה.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה וברי' הנכונה בכלל זה - ועיין רמב"ם דעות רפ"ד.