Letter # 1165

1165-א אלול, שימוש במוך: חזקי' גנז ס' הרפואה

ב"ה, א' אלול, תשי"א ברוקלין.

 

שלום וברכה!

שבוע העבר היתה אצלי הרבנית... תחי' ומסרה לי ג"כ את מכתב כ"מ שי', וכעבור ימים אחדים דברתי ג"כ עם בעלה הרב שי', ותקותי אשר דבריי פעלו עליו להקל בענין זה.

ולהעיר, אשר בשיטת שמוש במוך, אף שכמה מגדולי אונגארן מחמירים בדבר, אבל כ"ק אדמו"ר הצמח צדק התיר במקום סכנה כנ"ל הנחת מוך לפני תשמיש וכמבואר בתשובתו אה"ע סי' פ"ט, וכן הוא ג"כ בתשובת בנו אדמו"ר מהור"ר ישראל נח נ"ע, והיא בכתובים.

בהזדמנות זו הנני להביע ת"ח לכת"ר, באשר כנראה מדברי הרבנית תחי' עודד את רוחה, ויה"ר שגם מכאן ולהבא ירפא לא רק את גוף החולים הבאים אליו, אלא יעודד ג"כ את רוחם ויחזק בטחונם בהשי"ת.

וידוע אשר כמרז"ל שחזקי' גנז ספר רפואות, כבר נזהר הרמב"ם שלא יפרשו את המאמר נגד חכמת הרפואה, ופי' שזה הי' ספר סגולות (פי' המשניות להרמב"ם פסחים ספ"ד, מורה נבוכים ח"ג פל"ז) ונתנה תורה רשות (ועפ"י חסידות פי' ג"כ כח) לרופא לרפאות.

ואף שדעת הראב"ע (שמות כא, יט) שזהו רק בחולי שבחוץ ולא שבפנים (ראה ג"כ רמב"ן בפתיחתו לפי' עה"ת ור"פ בחוקותי הובא בט"ז ליו"ד ר"ס של"ו) - הרי כבר הלכה רווחת בישראל כהרמב"ם להשתמש ברפואות, ולבטוח בהשי"ת שישלח דברו - ע"י איש פלוני וסם פלוני - וירפאם.

בברכת הצלחה וכתיבה וחתימה טובה.