Letter # None

1162- א אלול, מוהרי"ח ליכטנשטיין אהבת חינם מקרבת גאולה

ב"ה, א' אלול, תשי"א ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ וכו' מהו"ר יעקב חיים שי'

שלום וברכה!

מכתבו מתחלת חדש מנ"א קבלתי ובאתי בקשור מכתבים עם ב"כ בפאריז, וזה ימים אחדים שקבלתי ידיעה שהענין נסתדר. ובטח מכאן ולהבא יהי' שלום על ישראל.

וכבר מלתי אמורה בההתועדות, אשר ע"פ מרז"ל (יומא ט, ע"ב) אשר גלותינו זה לא נתגלה עונם (שפי' שהי' שנאת חנם) הנה עתה תקנתינו לגאולה קרובה צ"ל ההיפך מזה, היינו אהבת חנם, ופי' שכמו ששנאת חנם, היינו שאין כל יסוד להשנאה ואין כל טעם בזה, לא בשכל דקדושה ולא בשכל אנושי, הרי התקון לזה צ"ל ע"ד שכתב הרמב"ם בריש הלכות דיעות, שמי שעבר לקצה אחד, תקנתו הוא לא דרך הממוצע אלא אחיזה בקצה השני, הרי גם אהבת חנם צ"ל אף שאין כל יסוד לזה לא רק בשכל אנושי אלא אפילו בשכל דקדושה (שנדמה לו שזהו שכל דקדושה) היינו שאף שאינו מוצא זכות לחברו שיאהבנו ואינו מוצא זכות למרות כל השתדלותו, עפ"י מה שנראה לו, הנה בכל זאת אוהבו הוא, ובאהבה שוקד עד שאינו רואה חובתו, שזהו אהבה אמיתית, וע"י התקנה בקצה הזה דאהבת חנם, יתוקן הגלות שבא ע"י שנאת חנם, ונזכה לגאו"ש בב"א.

כתבתי זה מזמן להרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מהו"ר שמואל יעקב שי' רובינשטיין, ובטח קיבל מכתבי עם הקונטרס המוסג"ב בעתו.

החותם בברכת כתיבה וחתימה טובה.