Letter # 794

ה' מרחשון, ה'תשי"א - מו"ה משה שי' בראכפילד

794 - Follow Avraham Avinu's path, journeying widely, proclaiming Hashem's name everywhere.

לך לך גו׳ לפרסם אלקותו. צדקה רוחנית

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ה' מרחשון, ה'תשי"א

ברוקלין

הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מו"ה משה שי' בראכפילד

שלום וברכה!

נעם לי לקבל פ"ש ממנו ע"י ידידנו הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ איש חי ורב פעלים וכו' מוהר"ר יוסף שי' הלוי וויינבערג, ואתענין לדעת פרטי עבודתו לזכות את סביבתו.

ידוע פירוש דא"ח על הפ' לך לך, כי כל איש מישראל, בני אברהם אבינו ע"ה צריך לאחוז בדרכו של אאע"ה, שהי' נודד ממקום למקום ובכל מקום בואו - ויקרא בשם ה', אל תקרי ויקרא אלא ויקריא (סוטה יו"ד) שהי' מפרסם אלקותו ית'. והגם שעבודה זו קשה היא לעובר דרכים, אבל לכל אחד ניתנו הכוחות להוציא תפקידו ושליחות נפשו לפועל.

כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ הדגיש האחריות הגדולה המוטלת על תלמידי וחניכי הישיבות ביחוד לתת צדקה רוחנית ברוח נדיבה להעניים בדעת אשר בסביבתם וקהלתם, לזכות את הרבים בשיעורי לימוד ברבים ולהשפיע עליהם לקרבם לתורה ולמצוות. אשר כל זה הם כלים רחבים לקבלת ברכות כל טוב בגשמיות וברוחניות.

והנני מקוה לשמוע בשורות טובות ממנו בעבודתו בזה, ובטח יוסיף אומץ וילך מחיל אל חיל הן בקביעות עתים שלו לעצמו והן בשיעוריו ברבים, ות"ח על הודעתו מזה.

והנני לברכו בהצלחה מרובה בפרנסה מתוך הרחבה ובעבודתו הרוחנית, ומחכה לבשו"ט,

מנחם שניאורסאהן

מוסג"פ ר"ד משבת בראשית.

תרומתו בעד מעמד מאושרת בזה, ומוסג"פ הקבלה.