Letter # 789

ה' מרחשון, ה'תשי"א - מוה"ר מענדל שי' גלאטט

789 - The word "עריבים" carries the meanings of a) sweetness, b) mixture, c) responsibility.

כל ישראל ערבים — מל׳ מתיקות תערובת ואחריות

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ה' מרחשון, ה'תשי"א

ברוקלין

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוה"ר מענדל שי' גלאטט

שלום וברכה!

נעם לי לקבל פ"ש ממנו על ידי ידידנו הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ איש חי ורב פעלים וכו' מוהר"ר יוסף שי' הלוי וויינבערג.

ידוע פירוש המא' כל ישראל ערבים זה בזה, שהמלה ערבים משמע א) מתיקות, ב) תערובת, ג) אחריות, היינו שמשום אהבת ישראל כל ישראל מעורבים זה בזה ואחראיים כל אחד בעד חברו. אשר כל זה נמצא גם בגשמיות במסחר האינשורענס, ומכש"כ ברוחניות.

כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ הדגיש האחריות הגדולה המוטלת על כל איש מישראל לתת צדקה רוחנית ברוח נדיבה להעניים בדעת אשר בסביבתם וקהלתם, לזכות את הרבים בשיעורי לימוד ברבים ולהשפיע עליהם לקרבם לתורה ולמצוות, אשר כל זה הם כלים רחבים לקבלת ברכות כל טוב בגשמיות וברוחניות. ויש ללמוד מזה גם על גודל הצדקה שחייב כל איש מישראל לגמול לנפשו האלקית בקביעת עתים לתורה, תורת הנגלה ופנימיות התורה הוא לימוד הדא"ח.

והנני מקוה לשמוע בשורות טובות ממנו בעבודתו בזה, ות"ח על הודעתו מזה.

בברכת הצלחה מרובה בגשמיות וברוחניות,

מנחם שניאורסאהן