Letter # 788

ה' מרחשון, ה'תשי"א - מהורז"ש שי' דווארקין

788 -The Rebbe's clear answer allowed you to leave Yeshiva position and be with Shochtim in Ireland.

נסיעת השו"ב לאירלאנד

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ה' מרחשון, ה'תשי"א

ברוקלין

הרה"ח וו"ח אי"א וכו' מהורז"ש שי'[1]

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ד תשרי, בו מספר פרשת הדברים ע"ד נסיעתו לדובלין ושואל דעתי, אם יסע עתה לשם, באשר אינו עומד ברשות עצמו להחליט בזה, בהיותו על משרה בישיבת תומכי תמימים בברונאי.

הנה זה מכבר כתבתי שכמה וכמה מאנ"ש והמקושרים שי' יכולים למצוא מענה על ספיקות שלהם המתעוררים עתה אם יעיינו במכתבי כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ שכתב להם מאז. גם בנידון דיד' כן הוא, שזה לשון מכתב כ"ק מו"ח שמעתיק הוא עצמו במכתבו אלי עתה: "יסכים להצעת ידידי בא כוחי בסידור הפליטים הרב ר' בנימין שי' גאראדעצקי לנסוע יחד עם השו"בים יחי' לאירלאנד, ובודאי יסדרו בעזרתו ית' שלמשך הזמן שלא יהי' בפאריז יהי' בתו"ת ממלא מקומו מתאים, והשי"ת יצליחו". הרי לו מענה ברור ביותר בזה ואיני רואה כל מקום לספק בשאלתו זו.

ויהי רצון שתקויים ברכת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ במילואה, והשי"ת יצליחו בנסיעתו זו ובשאר עניניו בגשמיות וברוחניות.

ובכלל צריך להביט על הנסיעה לאירלאנד, הוא וגם חבריו בנסיעה זו שי', לא רק כעל ענין של פרנסה גשמיית, אלא כעל אמצעי דרך להפצת תורת הדא"ח גם במדינה הנ"ל וסביבותי' וגם בהמקומות שלשם יגיע הבשר המוכשר על ידם. והיכולת על זה ישנה בידם ומי יתן והי' לבבם שלם שיעשו גם רצונם מכוון לתכלית זו אשר אז יהי' מכוון ג"כ לחפצם הפנימי דנפש האלקית שלהם.

בפ"ש כל חבורתו תחי' המחכה לבשורות טובות,

מנחם שניאורסאהן

 

  1. 1 דווארקין