Letter # 790

ה' מרחשון, ה'תשי"א

790 -- To merit children, adhere to the doctor's advice, with a special focus on inviting guests.

פתגם הה"מ — במה יזכה לבנים ע״י הכנסת אורחים

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ה' מרחשון, ה'תשי"א

ברוקלין

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו עם הפדיון נפש וכבקשתו קראתיו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בשאלתו להתברך בזרעא חייא וקיימא.

וצדיקא דאתפטר, דאשתכח בהאי עלמא יתיר מבחיוהי - כמבואר בזהר ח"ג דף ע"א - יעורר עליו רחמים למלא משאלות לבבו לטוב.

אתענין לדעת מה היא עצת הרופאים בזה, ולפי דעתי צריך הוא וגם זוג' תי' לשאול בעצת הרופאים ולעשות כהוראתם.

ועוד הצעתי עפ"י מאמר המגיד ממעזריטש ותלמידו אדמו"ר הזקן בעל התניא והשו"ע כשביקש אצלו על בן זכר וענה לו בלשון הכתוב במה יזכה נער (במה יזכה לבן זכר) את ארחו (על ידי מצות הכנסת אורחים), ויהי רצון אשר על ידי לימוד התורה וקיום המצוות בכלל והשתדלות במצות הכנסת אורחים בפרט, גם על ידי אחיזה בדרכי הטבע על ידי מילוי הוראת מומחה במקצוע זה, יזכה לזרעא חייא וקיימא בבן זכר. ואשמח להתבשר בשורות טובות ממנו בזה.

אתענין לדעת פרטי עסקנותו הציבורית אשר בטח משתדל לזכות את הרבים באופן המתאים.

המברכו ומחכה לבשו"ט,

מנחם שניאורסאהן