Letter # 787

ה' מרחשון, ה'תשי"א - מוהר"ר בנימין שליט"א למשפחת אבו

787 Greatest of rewards for supporting Jewish education that teaches Torah and good character traits

שכר מצוה — המצוה עצמה

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ה' מרחשון, ה'תשי"א

ברוקלין

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי ציבור באמונה וכו' מוהר"ר בנימין שליט"א למשפחת אבו

שלום וברכה!

בנועם נודעתי על ידי בא-כוחנו הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצב"א[1] איש רב פעלים וכו' מוהר"ר מיכאל שי' ליפסקר מעבודתם המסורה לחינוך בני ישראל בכלל, ובהחזקת הת"ת דק"ק מידלת בפרט.

על פי בקשת הנ"ל הזכרתיו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ לברכה והצלחה בכל המצטרך להם ולב"ב שיחיו. ובודאי צדיק עליון ימליץ עליהם במרום להתברך הוא וב"ב יחיו בכל טוב גשמי ורוחני ולא ידעו מכל צער ונזק ועג"נ ח"ו ואך טוב וחסד ימצאוהו תמיד כל הימים.

ביאר כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בכמה מקומות במאמריו מרז"ל שכר מצוה מצוה, אשר שכר היותר גדול בעד קיום מצוה הוא זה גופא שנתנה היכולת לאיש הישראלי לקיים מצוותיו של מלך מלכי המלכים הקב"ה. אבל פשיטא וברור הדבר אשר בתור טפל לשכר זה גדול הוא שכר המצוות בגשמיות וברוחניות. ואם כן הוא בכל המצוות בכלל, על אחת כמה וכמה במצוות שהם טוב לשמים וטוב לבריות ובפרט במצוות ת"ת שהיא כנגד כולם. על אחת כמה וכמה בת"ת הקשורה במצות חינוך בני ישראל אשר יש בה כל המעלות: תלמוד תורה, הבאת בני ישראל לחיי העולם הבא (על ידי לימוד תורת השם) ולחיי העולם הזה (על ידי לימוד המעשה הטוב והישר: מידות טובות, גמילות חסדים, צדקה וכו' וכו'), אשר מפירותיהם האדם אוכל בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא. וגודל הפירות מובן מסיפור רז"ל אשר שכר ג' פסיעות שפסע נ"נ הרשע לכבוד המקום נפסקה מלכות לו וליוצאי חלציו ג' דורות. על אחת כמה וכמה בבני ישראל המשתדלים בנפשם גופם וממונם לכבוד המקום בחינוך בני ישראל, אשר יתן להם השי"ת רוב טוב, גשמי ורוחני, להם ולב"ב שיחיו.

ומובטחני אשר עוד יוסיף אומץ בעבודתו הק' בהחזקת הת"ת בעירו והגדלתו ויוכל להודיע בשורות טובות מפעולותיו הטובות בזה, ומפירות פעולותיו אלו, וגם בשורות טובות בעניניו הפרטים.

המברכו אותו ואת כל בני ביתו שיחיו בגו"ר,

מנחם שניאורסאהן

 
  1. 1 לכאורה בצרכי צבור באמונה, כהתואר בתחלת המכתב. ומשום מלת צבא נכתב בצדי"ק אחד.