Letter # 786

ה' מרחשון, ה'תשי"א - מוהר"ר מאיר שליט"א אביחצירא, מדברנא דק"ק מידלת יע"א

786 - Using the authority of Mara D'Asra to bolster and improve the Talmud Torah in the community

משלוח ספריו לספרי׳. פתגם אדה"ז — מרא דאתרא

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ה' מרחשון, ה'תשי"א

ברוקלין

שלום וברכה להרה"ג הוו"ח אי"א יושב על מדין[1], איש חי[2] רב פעלים, מנהל עדתו במישרים, מאיר ומזהיר[3], עפיי' ואינבי' שפיר[4], בנש"ק[5] וכו' מוהר"ר מאיר שליט"א אביחצירא, מדברנא[6] דק"ק מידלת יע"א

שלום וברכה!

מרוב הטרדות דחודש תשרי לא היו עתותי בידי לבוא אליו בכתב, ובטח קבל מכתבי מכ"ה אלול. וגם עתה אבוא אך בקיצור מפני קוצר הזמן.

אתחיל בתודה על מה שכתב לי הרה"ג הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי ציבור באמונה רב פעלים וכו' מוהר"ר מיכאל שי' ליפסקר, אשר כבר מסר לו איזה ספרים לשלחם אלי, ותשואות חן חן על זה.

בהתחלת הזמן החדש, שנת הלימודים תשי"א, אעתיק כאן פתגם אדמו"ר הזקן בעל התניא והשו"ע אשר אמר, למה נקרא רב - מרא דאתרא, מפני שמלמעלה נתנו לו הכוחות הזכות והחובה שהוא יהי' מרא - בעל הבית - של כל מקומו. וגם בענינים רוחניים כן הוא, אף שכל איש ישראל הוא בעל בחירה, והכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, בכל זאת כיון אשר בפנימיות כל איש הישראלי חפץ לקיים רצון ה' בלימוד התורה וקיום המצוות, אלא שלפעמים תקפו יצרו הרע, הרי בכח המרא דאתרא בהשתדלות הראוי' ובנחת להוכיח לאנשי עדתו רב טוב והאושר הבלי גבולי הכרוך בלימוד התורה וקיום המצוות. וכבר אמרו רז"ל אשר דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב.

גם בעניננו כן הוא, אשר תקותי חזקה, שכת"ר שליט"א, מרא דאתרא, ישתמש בהשפעתו הגדולה לחזק ולהגדיל את הת"ת אשר במחנו הט'. וברירא מלתא אשר אנשי קהלתו יסייעו בידו להגדיל תורה ולהאדירה. וע"פ פתגם אדמו"ר הזקן הנ"ל, אשר הוא הוא המרא דאתרא. ולכת"ר שליט"א ולדכוותי' האריכות בזה אך למותר.

תודתי נתונה לו מראש אם אקבל בשו"ט מכל הנעשה בזה. וזה לעומת זה, כמו שאמרו רז"ל לא חרבה ירושלים אלא בשביל שבטלו בה תינוקות של בית רבן, כן ע"י הגדלת בתי אולפנא של תינוקות של בית רבן נזכה במהרה בעגלא דידן, לביאת משיח צדקנו ולגאולה האמיתית והשלימה אמן.

ושלמא דמר ותורתו יסגי מתוך מנוחה והרחבת הדעת,

המחכה לבשורות טובות,

מנחם שניאורסאהן

 

  1. 1 ע"פ עירובין נד, ב - תנא דבי רב ענן מאי דכתיב (שופטים ה, י) רוכבי אתונות צחורות יושבי על מדין [והולכי על דרך שיחו] רוכבי אתונות אלו תלמידי חכמים שמהלכין מעיר לעיר וממדינה למדינה ללמוד (בו) תורה צחורות שעושין אותה כצהרים יושבי על מדין שדנין דין אמת לאמיתו
  2. 2 וּבְנָיָ֨הוּ בֶן־יְהוֹיָדָ֧ע בֶּן־אִֽישׁ־חַ֛יִ חַ֛יִל רַב־פְּעָלִ֖ים מִֽקַּבְצְאֵ֑ל ה֣וּא הִכָּ֗ה אֵ֣ת שְׁנֵ֤י אֲרִאֵל֙ מוֹאָ֔ב וְ֠הוּא יָרַ֞ד וְהִכָּ֧ה אֶֽת־הָאֲרִ֛יה הָאֲרִ֛י בְּת֥וֹךְ הַבֹּ֖אר בְּי֥וֹם הַשָּֽׁלֶג: (שמואל ב פרק כג פסוק כ)
  3. 3 תואר זה לשמו מאיר
  4. 4 עָפְיֵ֤הּ שַׁפִּיר֙ וְאִנְבֵּ֣הּ שַׂגִּ֔יא וּמָז֨וֹן לְכֹ֖לָּא־בֵ֑הּ תְּחֹת֜וֹהִי תַּטְלֵ֣ל׀ חֵיוַ֣ת בָּרָ֗א וּבְעַנְפ֙וֹהִי֙ יְדֻרָון֙ יְדוּרָן֙ צִפֲּרֵ֣י שְׁמַיָּ֔א וּמִנֵּ֖הּ יִתְּזִ֥ין כָּל־בִּשְׂרָֽא: (דניאל פרק ד פסוק ט)
    רש"י: עפיה שפיר - ענפו נאה. ואנבה שגיא - פריו רב.
  5. 5 בנן של קדושים
  6. 6 ע"פ כתובות יז, א - ר' אבהו כי הוה אתי ממתיבתא לבי קיסר נפקן אמהתא דבי קיסר לאפיה ומשרין ליה הכי רבא דעמיה ומדברנא דאומתיה בוצינא דנהורא בריך מתייך לשלם וברש"י מדברנא - מנהיג: