Letter # 1140

1140- כ״ב מנ״א, ב"ה, כ"ב מוהרימ״מ טננבוים פתגם אדמו״ר: נעמעז גשמיות זייען רוחניות. אייגענע אידן כו׳

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ב מנ"א, ה'תיש"א ברוקלין, נ. י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ וכו' הרימ"מ שי'

שלום וברכה!

קבלתי את מכתביו מח' ומי"ז מנ"א. כשהייתי אתמול על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הזכרתיו להמצטרך לו ולהצלחה בשליחותו בפרט, ובטח יעורר ר"ר עליו, וגדולים צדיקים כו' שהם גוזרים והקב"ה מקיים.

בטח יסדר התועדות בש"ק מברכים לעורר ולעודד את אחב"י ע"ד אהבת ה' אהבת התורה ואהבת ישראל, וכהוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר לשד"רים ומשולחים אז מען זאל נעמען גשמיות און זייען רוחניות, הנה רואים לפעמים ג"כ במוחש שעל ידי ההוספה שמוסיפים בזריעת הרוחניות במילא ניתוסף ג"כ בקיבוץ הגשמיות.

מוסג"פ מכתב למר לוי יצחק שי' לוין שמזכירו במכתבו.

בברכת הצלחה ופ"ש צו אלע "אייגענע אידן ד.ה. אידן מיט א שייכות צו א שול תורה ומצוות" כפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר ומי הוא זה שאינו שייך לזה, וכידוע דברי הרמב"ם הל' גירושין ספ"ב -

בברכה.