931- כ"ח אד'ר ,מו"ה חיים שטיימן ב׳ עינים — לראות חסרונות עצמו ומעלות זולתו