Letter # 922

None

922-פורים קטן, וברכך בכל אשר תעשה. אונזערע אידן — השייכים לתומ'צ

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, פורים קטן, ה'תשי"א ברוקלין 

שלום וברכה! 

במענה על מכתבו ע"י ב"ב שיחיו השואל אם יאריך או יקצר בסדר נסיעותיו מפני סברת עלית שער מטבעת המדינה וכו',

הנה לדעתי לא ישנה בסדריו מפני ענין זה. וכל הריוח השייך אליו בקשר עם נסיעתו, בלי ספק יבוא לידו בשלימות, אם על ידי עלית השער או באו"א. ומאי נפ"מ לי'.

ולכאורה, אלו שזכו לחלק היפה לעמוד בקרוב לענינים של תורה ותמיכתה ומרחוק לענינים של עולם ומסחר, למה להם להתעמק ולתת מיגיע מוחם לתחבולות של מסחר וכיו"ב. והרי בנוגע להם דרישת הכתוב וברכך הוי' בכל אשר תעשה דוקא - ממלאים הם במילואה ע"י עשיית כלי פרנסה באופן הרגיל. וכח ההמצאה ההשגה והעמקה (ואצ"ל ההתקשרות) שלהם שייכים לענינים של תורה ואופני תמיכתה. ועל הקב"ה לתת בכלים רגילים אלו הצלחה מרובה בגו"ר למעלה מדרך הרגיל, כי כך היא המדה.

מוסג"פ מכתב להאברך שכתב עבורו מאי-ידעי כתובתו. ות"ח על הטרחא במסירת מכתבי.

בפ"ש צו אונזערע אידן, וכפירוש כ"ק מו"ח אדמו"ר "אונזערע אידן הייסן, אידן וואס זיינען שייך צו תורה און מצוות" (ומי הוא זה מבני אברהם יצחק ויעקב שאינו שייך לתומ"צ) והצלחה בעניניו.