Letter # 921

None

921- פורים קטן, תמיכת כולל חב"ד

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, פורים קטן, ה'תשי"א ברוקלין

אל ידידינו אנ"ש די בכל אתר ואתר ה' עליהם יחיו 

שלום וברכה! 

כולל חב"ד רמבעה"ן, אשר יסדו הוד כ"ק רבינו אדמו"ר הזקן זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ובססו במסירות נפש, ואחריו הוד כ"ק רבותינו הקדושים זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אשר שמשו בנשיאות הכולל חב"ד בכל דור ודור התאמצו ביותר בהחזקתו וקיומו - נמצא בשנים האחרונות במצב קשה. 

וז"ל כ"ק מו"ח אדמו"ר, בין שאר דברי קדשו, בקריאתו האחרונה, בעלמא דין, למען הכולל, י"ט יום קודם הסתלקותו:"כל אחד ואחד מאנ"ש עליו החובה לזכור בכל עת ובכל שעה כי מצות צדקת הרמבעה"ן שאנו מצווים עלי' מפי כ"ק רבותינו הקדושים זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, היא חובת גברא של כל איש ואשה, והיא נוהגת בכל מקום ובכל זמן וקבועה לדורות, ואף ברכות הקדש.. מיועדות מפי כ"ק רבוה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לכל מחזיקי הצדקה המקודשת הזאת, קבועה וקיימת לנצח". 

בטח חרותים דברי קודש אלו על לבות אנ"ש שי', ולא באתי בזה אלא לזרז למזורזים ולהעדפה להעלות בקודש, אשר אלו שמאיזה סיבה שתהי', אין עדיין בביתם שופר רמבעה"ן כולל חב"ד, יזדרזו להביאו ולקבעו בביתם. וכל מחזיקי שופרות הרמבעה"ן כולל חב"ד וגבאי הכולל, חבריו עושיו ומעשיו, כל אחד ואחת מהם, יוסיף אומץ בעזרתו לכולל חב"ד, בכדי שיוכל הכולל למלא תעודתו ותפקידיו מתאים לדרישת השעה.

וגדולה צדקה זו לעורר חסדים עליונים להמשיך לכל אחד ואחת מעושי' ברכות מאליפות להתברך הם ובני ביתם שיחיו, בכל הדרוש להם בגשמיות וברוחניות.

בברכת טוב גשמי ורוחני, 

מ. שניאורסאהן