Letter # 914

ו' אד"ר, ה'תשי"א - מו"ה קלמן שי' קטלוביץ

914 - נהניתי מהדו"ח המפורט מביה"ס "בית רבקה" דקראון הייטס

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ו' אד"ר, ה'תשי"א ברוקלין

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה קלמן שי'[1]

שלום וברכה!

נהניתי מהדו"ח המפורט מביה"ס "בית רבקה" דקראון הייטס, וארשום כאן איזה הערות בנוגע לדו"ח זה:

(א) מש"כ שמשתדלים להרגיל הילדים ללמוד מלים שונות בלה"ק בעת דיבורם בהשפה המדוברת היא שפת המדינה, הנה להרגיל הילד לערב בשיחתו שתי לשונות, לכאורה, גם חלק הסותר ברגילות כזו.

(ב) בנוגע תפילת שחרית להילדים, לא מובן לי מה ענינו של הפזמון אדון עולם שם. ובטח יש בידו סדר "ברכות ותפלות" שהו"ל ויעיין שם עמוד 2, ברכות הבקר לילדים קטנים.

(ג) בברכות הנהנין שמזכיר חסרות ברה"נ הרגילות כמו פה"ע פה"א וכו'. וכן בריך רחמנא.

(ד) לא מוזכר בהדו"ח אם מרגילים הילדים בעניני דרך ארץ, כגון הנהגה באכילה וכו', עזר לחברו וכו'.

(ה) מן הראוי לעשות זכר לתפלת המנחה קודם הסיום, כגון באמירת הפסוק פותח את ידך וגו' פסוקים שאחרי עלינו - אל תירא וכו'.

בטח ידוע לו עד כמה מסר כ"ק מו"ח אדמו"ר נפשו על החינוך הכשר והחזקת היהדות גם בענינים "פשוטים" ביותר, אף שהי' בידו להשתמש בזמנים אלו בלימוד רזין דאורייתא ורזין דרזין, וזהו מוסר השכל לכל אחד מאתנו והאריכות אך למותר. ובטח גם כת"ר מוסיף אומץ בעבודתו החינוכית בהשפעתו על תלמידיו ומחונכיו וגם בבית הוריהם שי' להאירם באור תורה ומצוה באופן המתאים לדברי רז"ל דברים היוצאים מן הלב, שהפי' בזה גם כפשוטו הארציקע רייד.

בברכת הצלחה בעבודתו בחינוך הכשר ובעניניו הפרטים. 

  1. 1 קטלוביץ