Letter # 915

None

915 - ד אד"ר, אנ״ש־פריז שיעורי דא"ח. אומנים שו"ב

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ז' אדר א', תשי"א ברוקלין

אל ידידינו אנ"ש הוו"ח אי"א נו"מ וכו' אשר בעי"ת פאריז. והקבוצים, ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

ע"י ידידנו הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוה"ר בנימין שי' גאראדעצקי נודעתי מהחלטתם הטובה לקבוע שיעור לימוד דא"ח באולם הלשכה פעם בשבוע בשתי חבורות אשר ישתתפו בזה אנ"ש מכל הקבוצים יחד, ובודאי ישתדלו לקיים המבוקש של יפוצו מעיינותיך חוצה, עם כל התנאים שבזה כמבואר במכתבי מיו"ד כסלו העבר, אשר זהו הקדמה הכנה וכלי לביאת המשיח במהרה דידן.

טוב הדבר אשר התדברו בענין השו"ב אשר אלו שהתאמנו ושלא התאמנו עדיין כראוי במלאכת הקדש זו, הן בעצם העבודה והן בידיעת ההלכות על בורים, הנה יחזרו וימשיכו הלימוד בזה - אף כי כבר מהם שממלאים משרות זביחה - ושרבני אנ"ש ישגיחו ע"ז, וידוע הדבר אשר נוסף על ידיעת ההלכות ואומנות הזביחה, הנה עיקר בדבר (שו"ת אדה"ז ס"ט. ויעויג"כ שו"ת צ"צ יו"ד סי"ב ושער המילואים טו-יח) היראת שמים, שדורשים משו"ב עוד יותר מרב. ונזכה להמיועד יום בוא השוחט הגדול הוא הקב"ה כמרז"ל סוכה (נ"ב, א). 

ואתענג לשמוע בשורות טובות מכולם שיחיו בגשמיות ואשר כולם כאחד ממלאים ומרגישים תפקידם אשר הם נשיהם ובניהם ובנותיהם כולם אחוזים וקשורים בנשיא הדור הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר ראש ומוחין של דור זה, ואשר הם כולם הם חלק מקומת דור זה, והרי בטוח הדבר אשר הראש מבטיח אשרו של החלק (לא רק מילוי של אחד מצרכיו הפרטיים) הרוחני והגשמי גם יחד. 

בברכה ופ"ש כאו"א יחי'.