Letter # 910

ה' אדר א', ה'תשי"א - מוה"ר ארי' זאב שי' ליפסקער

910 - The Rebbe continues to arouse great mercy on all his followers.

עמדו הכן כו' פי׳ הבעש'ט מדעתו ושלא מדעתו

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ה' אדר א', ה'תשי"א

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוה"ר ארי' זאב שי'[1]

שלום וברכה!

...הפ"נ שהיו במכתבו הקודם קראתים ביום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר על הציון שלו, ובטח מעורר הוא ויעורר ר"ר על מקושריו ואנ"ש בהמצטרך להם, ועדמש"כ הוא עצמו בנוגע לאביו כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע (נעתק במכתבי להיא"צ): עמדו הכן כו'[2], ועיין בפי' הבעש"ט במרז"ל מדעתו ושלא מדעתו[3] (הובא בד"ה אני לדודי הא' בס' המאמרים ספ"ב[4]), ומרובה מדה טובה כו'...

בברכה לבשר בשורות טובות. 

  1. 1 ליפסקער
  2. 2 אנ"ש ותלמידי התמימים, וכל הנוטלים חלק בדרכי החסידים והחסידות עמדו הכן כולכם, אתם נשיכם בניכם ובנותיהם, לקבל ברכת הוי' בשפעת חיים ופרנסה טובה ונחת מיוצאי חלציכם, אשר ישפיע השי"ת לכם ולנו על ידי התעוררות רחמים רבים ממקור הרחמים והחסדים האמיתים, ע"ד מכניסי רחמים,
  3. 3 אבות פ"ג מט"ט - "ונפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו"
  4. 4 שב"ד של מעלה אינו פוסק דינו של אדם עד שהוא בעצמו, "מדעתו", פוסק את דינו, אלא שזה בא . באופן ד"שלא מדעתו", כיון שפוסק דין זה על חבירו, ועי"ז פוסק זאת גם על עצמו. וע"ז מסביר אדמו"ר שמה שאמר אדמו"ר הריי"צ על אביו מדעתו, זה אמור גם לגביו ועוד יותר כיון שכאן מדובר במדה טובה וכו'