910- ה׳ אדיר ,מוהרא״ז ליפסקר עמדו הבן כו' פי׳ הבעש'ט מדעתו ושלא מדעתו