Enjoying this page?

271 - המצווה הרע"א - האזהרה שהזהרנו מלרמות במדידת הקרקעות ובמידות ובמשקלות

המצווה הרע"א

האזהרה שהזהרנו מלרמות במדידת הקרקעות ובמידות ובמשקלות.

והוא אמרו: "לא תעשו עול במשפט במידה במשקל ובמשורה" (ויקרא יט, לה).

עניין הפסוק כפי שבא בקבלה: לא תעשו עוול במשפט המידה.

והוא אמרם בביאור עניין לאו זה: "'לא תעשו עול במשפט', אם לדין - כבר אמור; אם כן למה נאמר במשפט? מלמד שהמודד נקרא דין".

ושם אמרו: "במדה, זו מדידת הארץ.

כלומר מדידתה ותשברתה שיעשה את זה כפי מה שמחייבים מופתי ההנדסה בדיוק המידות וידיעת הדרכים הנכונים בהם, ואל יעשה את זה בדרכי השערה שאין בהם אמת כדרך שעושים רב הפקידים.

ו"משקל', - כולל המשקלות והמאזנים.