Enjoying this page?

272 - המצווה הרע"ב - האזהרה שהזהרנו מלהחזיק משקלות ומידות חסרים אצלנו בבתינו ואף על פי שלא נשתמש בהם

המצווה הרע"ב

האזהרה שהזהרנו מלהחזיק משקלות ומידות חסרים אצלנו בבתינו ואף על פי שלא נשתמש בהם במקח וממכר.

והוא אמרו יתעלה: "לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה" (דברים כה, יג), וכן איפה ואיפה.

ולשון גמרא בבא בתרא: "אסור לאדם שישהה מידה חסרה או יתרה בתוך ביתו ואפילו היא עביט של מימי רגלים".

ואל תחשוב שאמרו: "לא יהיה לך איפה ואיפה, ולא יהיה לך אבן ואבן" - שתי מצוות.

לפי ששני הלאווין נאמרו להשלמת דיני המצווה, כדי לכלול שני מיני המדידה שהם המשקל והמידה, כאילו אמר: "לא יהיו לך שתי מדות לא במשקל ולא במידה".

כדרך שביארנו במצוות עשה.

ואמרו: "לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן לא יהיה לך איפה ואיפה", כמו אמרו:"לא תשיך לאחיך נשך כסף נשך אכל נשך כל דבר אשר ישך" (דברים כג, כ), שהוא לאו אחד, שכלל בו מינים רבים שדן בכולם עניין אחד עצמו.

ואין המצוות מתרבות בכפל "ולא" אם העניין אחד, כמו שהקדמנו בכלל התשיעי.

וכבר קדם לך דומה לזה במצווה המשלימה מאתים ממצוות לא תעשה, והוא אמרו: "ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאר".