Enjoying this page?

245 - המצווה הרמ"ה

המצווה הרמ"ה

האזהרה שהזהרנו מלגזול, והיא לקיחת דבר שאין לנו זכות בו, באנס ובחזקה בגלוי.

והוא אמרו יתעלה: "לא תגזל" (ויקרא יט, יג). וכך פירשו בעלי הקבלה: "לא תגזל" - כעניין שנאמר: "ויגזל את החנית מיד המצרי" (שמואל-ב כג, כא).

ולאו זה נתק לעשה והוא אמרו: "והשיב את הגזלה אשר גזל" (ויקרא ה, כג) אלא שאפילו ביטל עשה שבה - אינו לוקה, שאין אדם לוקה ומשלם, לפי שהוא לאו שנתן לתשלומין; שאם שרף את הגזלה או זרקה לים - משלם מה שהייתה שווה.

ואם כפר בה ונשבע - מוסיף חמש ומקריב אשם, כמו שנתבאר במקומו, וכן נתבאר בסוף מכות.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק ט' ופרק י' מבבא קמא.