Enjoying this page?

085 - המצווה הפ"ה האזהרה שהזהרנו מלעשות מוגמר כמתכנת הקטרת

המצווה הפ"ה

האזהרה שהזהרנו מלעשות מוגמר כמתכנת הקטרת.

כלומר: שיהיו אותן [סממני] תערובתו, וביחס אותן המידות, ויתכוון להתגמר בו.

והוא אמרו יתעלה: "(ו)במתכנתה לא תעשו לכם". (שמות לא, לז).

וביאר לנו, שהעובר ועושה כמוה וכוונתו להריח תימרתה - חייב כרת.

אמר: "איש אשר יעשה כמוה להריח בה ונכרת מעמיו" (שמות לא, לח) אם הוא מזיד.

ואם הוא שוגג - מקריב חטאת קבועה.

וכבר נתבארו גם דיני מצווה זו בריש כריתות.