Enjoying this page?

135 - המצווה הקל"ה הציווי שנצטווינו להשבית עבודת האדמה בשנה שביעית

המצווה הקל"ה

הציווי שנצטווינו להשבית עבודת האדמה בשנה שביעית.

והוא אמרו יתעלה: "בחריש ובקציר תשבת" (שמות לד, כא).

וכבר נכפל הציווי בעניין זה כמה פעמים ואמר: "שבת שבתון יהיה לארץ" (ויקרא כה, ד).

וכבר הזכרנו מקדם את דבריהם ז"ל: "האי שבתון - עשה הוא".

ואמר יתעלה עוד: "ושבתה הארץ שבת לה'" (ויקרא כה, ב).

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו במסכת שביעית.

ואינה חובה מן התורה אלא בארץ ישראל.