Enjoying this page?

ע"כ יאמרו המושלים

  Video part 1 Video part 2   Video prt 3   Video part 4  Audio part 5

על כן יאמרו המושלים באו חשבון וגו'. בעלי במות ארנון.

הנה דרשו רז"ל [פ"ה דב"ב[1]] המושלים - אלו המושלים ביצרם. בואו חשבון - בואו ונחשב חשבונו של עולם כו'.

להבין זה. גם להבין מארז"ל: כל העונה אמן יהא שמיה רבא מברך בכל כחו, קורעים לו גזר דינו של ע' שנה. (כמ"ש בטא"ח סי' נ"ו, שבת פט"ז קי"ט ב').

הנה יש להקדים בענין ירידת הנשמה בגוף שהיא ירידה צורך עלייה כידוע. ויש להבין מהו עליה זאת, הלא גם קודם ירידתה היתה במדרגה עליונה ביותר, עומדת לפני ה'. כמ"ש אליהו: חי ה' אשר עמדתי לפניו - ומשם ירדה פלאים להתלבש בחומר גופני בעוה"ז השפל. ובצאת הנשמה מהגוף כתיב: והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה - שתשוב למקורה ושרשה כו'. וא"כ איזה יתרון מעלה יש כאן ע"י ירידה זאת.

ויובן כ"ז בהקדים תחלה ענין ממכ"ע וסוכ"ע. דהנה בחי' ממכ"ע הוא אור ושפע האלקית המתלבשת ונתפסת בתוך העולמות. ובאה בסדר והדרגה בעולמות מעילה לעילה כל חד לפום שיעורא דיליה עד שמתלבשת ג"כ בשמים ובארץ גשמיים לפי ערכם.

וביאור זה הוא. כי הנה ידוע ומבואר בספר יצירה דיש בחי' עולם שנה נפש. פי': עולם - הוא כולל כל הרקיעים והארץ וכל גופות הנבראים דדצח"מ. ונפש - הוא בחי' חיות אלהות המתלבש בהם בחי' ממכ"ע. [והתלבשות זו הוא ע"י בחי' שנה. וכמשי"ת]

והנה בבחי' עולם יש ג"כ חילוקי מדרגות: גבוה מעל גבוה - לאין קץ בבחי' הזדככות החומר והכלי, שכל הגבוה גבוה הוא יותר רוחני ומופשט מן ההגשמה. כמו שנראה בחוש במעלת גוף החי על בחי' דומם וצומח, ובחי' מדבר למעלה מבחי' חי.

וכן דרך כלל חומר הרקיעים מזוכך לאין שיעור מחומר הארץ ויסודות גשמיים. ועד"ז גבוה מעל גבוה, כנודע שכמו שיש ז' רקיעים גשמיים, כך יש גם כן ז' רקיעים רוחניים, ונק' ז' היכלות כו'. ויש כמה בחי' ומדרגות בחי' היכלות הנ"ל.

וכך ג"כ בחי' הנפש, והוא האור והחיות האלקי הנמשך להן מאור א"ס ב"ה ומתלבש בהעולמות, הוא בהם בחילוק מדרגות. לפי ערך בחינת הזדככות מהות כלי העולם כך מאיר ומתגלה בו בחי' האור והנפש כו'.

שבעולם העליון האור והחיות שם מבחי' מעלה ומדרגה העליונה, כמו בג"ע העליון הנשמות יושבין ונהנין מזיו כו'.

ועד"ז הולך האור ומשתלשל בירידת המדרגות רבות מאד, עד שבא ונמשך האור והחיות בעולם השפל בצמצום גדול מאד. והן אור וחיות שמים וארץ והמזלות הקבועים בהם - שאין לך עשב מלמטה שאין לו מזל מלמעלה המכה בו ואומר לו גדל. והוא בחי' החיות והנפש היותר אחרון המחיה בחי' העשבים כו'.

וכל בחינת סדר ההשתלשלות של בחי' הנפש והעולם בבי"ע, מריש כל דרגין עד סוף כל דרגין, כמו בעשבים הגדילים מהמזל - הוא הנק' ממכ"ע. היינו בחי' נפש המתלבשת בבחי' עולם, ולערך בחי' העולם כך הוא בחי' הנפש.

אך להבין ענין בחי' שנה. הענין, דהנה אנו אומרים: ובטובו מחדש בכל יום מעשה בראשית. ופיוענין התחדשות זו הוא, כי הנה כתיב: והחיות רצוא ושוב - עד"מ החיות של רוח החיים שבאדם שהוא דופק בלבו בבחי' רו"ש, דהיינו בחי' הסתלקות לחזור למקורו ובחי' התפשטות להחיות האברים. כידוע שמזה באה סיבת הנשימה. וכן חוזר חלילה שמסתלק אחר שמתפשט ואח"כ חוזר ומתפשט. וכך הוא בכל רגע על כל נשימה ונשימה יש הסתלקות והתפשטות.

וכדוגמא זאת הוא למעלה בחיות האלקי שבנבראים בחי' רצוא ושוב. וזהו: והחיות רצוא ושוב - דזה קאי על כללות החיות שבעולמות. וזהו ג"כ בחי': מטי ולא מטי הנזכר בע"ח.

וזהו ענין ההתחדשות החיות, כמאמר: מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית - שהרי כל רגע מסתלק החיות הראשון וחוזר ונמשך חיות חדש ממקורו. וכך הוא תמיד בחי' רצוא ושוב. [ועמ"ש במ"א סד"ה כי כאשר השמים החדשים].

וזהו ענין בחי' שנה. כי שרש התהוות הזמן הוא מצד בחי' המשכה זו, שהחיות נמשך בבחינת רצוא ושוב שהוא הסתלקות והתפשטות, ועי"ז נתהווה זמן רגע עד"מ. כי ע"י שהחיות רצוא ושוב הרי מוכרח להיות שיהוי זמן מה. ומצד ריבוי בחי' ההתחלקות החיות לבחינות ומדרגות רבות מאד, וכל בחי' ומדרגה מפרטי מדרגות אלו, נמשך ע"י רו"ש, לכך מתהוה הזמן כמו שהוא אצלינו כו'. וכמ"ש במ"א באריכות בפי' וענין תשובה קדמה לעולם.

ומעתה יש להבין פירוש וענין ל' עולם מהו? דהנה החיות אלקי שבכל עולם המתלבש בו להחיותו הנקרא נפש, הוא כדמיון החיות של הנשמה בגוף שלה, שמסתתרת היא בגוף והגוף מלבישה ומעלימה. והרי זה כמו על דרך משל המלך שיושב בחדרו סגור וצפון, שהיכלו וחדרו מעלימו בלתי הגלות נגלות לשום אדם.

וכך למעלה בחי' אור וחיות האלקי מאור א"ס ב"ה מלובש ונעלם בתוך כל עלמין, שהעולמות וההיכלות הן המה מסתירים על אור האלקי לבלתי הגלות נגלות, וכמו שהנשמה המתלבשת בגוף היא נעלמת שאינה נראית ונגלית. וכן ארז"ל פ"ק דברכות רואה ואינו נראה כו', ע"ש.

ולכך נקראו בשם עולמות, שהוא ג"כ לשון העלם על שהם מעלימים ומסתירים כו'. (וע' מ"ש מזה ר"פ שלח בד"ה ענין המרגלים ובד"ה טובה הארץ כו')

אך בחי' ההסתר וההעלם הזה הוא בא לפי ערך המדרגות של העולמות מריש כל דרגין עד סוף כל דרגין כנ"ל, שבעולם היותר עליון שם אין ההסתר כ"כ. אך בריבוי ירידת המדרגות מעילה לעלול עד סיום עולם העשיה, כמו בעוה"ז השפל שלנו - ההסתר וההעלם בתכלית החושך עד שנראים השמים והארץ בבחי' גשם נפרד ממש בלתי בחי' ביטול.

משא"כ למעלה מזה העולם החומרי, הרי נאמר: וצבא השמים לך משתחוים. ואפי' בזה העולם ממש הנה הגלגלים יש בהם עדיין מבחי' הביטול, כמו גלגל השמש שמשתחוה כלפי מערב וכן שאר הגלגלים. משא"כ היסודות שתחת גלגל הירח שהם חומרים עבים כמו עפר הארץ הגשמית.

וז"ש לע"ל: (בישעיה סי' נ"א ו') כי שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה - כי יכלו בחי' חומריות שלהם.

(וע' מזה רבות נ"ח פל"ד' ל"ח א'. פ' לך לך פמ"ב, מ"ו ב'. פ' שמיני פי"א קע"ז ד'. נשא פי"ג, רנ"ב ב'. פ' עקב רצ"ג ב'. וברות רבה ע"פ: ושם האיש אלימלך, ובאסתר ע"פ: ויהי בימי אחשורוש. ריש קהלת רבה ע"פ: הבל הבלים. זח"א בראשית דכ"ד סע"ב. ת"ז תקון ח' ותקון ל"א)

ויתחדש אור בריאה חדשה בחי': שמים וארץ חדשים. כמ"ש: כי כאשר השמים החדשים כו' אשר אני עושה דוקא - שלא יהיו מסתירים ומעלימים על אור וחיות הנמשך מא"ס ב"ה שיתגלה כבוד ה' בלתי הסתר והעלם. וכמ"ש: כי עין בעין יראו כו' ונגלה כבוד ה' כו':

ב והנה כל הנ"ל בבחי': עולם שנה נפש - שהנפש מתלבשת בבחי' עולם לכל עולם לפי ערכו - זהו בחי' ממכ"ע, שפי' ממלא הוא בחי' אור וחיות המלובש ונעלם בעלמין כנ"ל. אבל בחי' סוכ"ע הוא מ"ש: אני הוי' לא שניתי - בין קודם שנברא העולם לאחר שנברא העולם ומעלה ומטה שוין - כי שוה ומשוה קטן וגדול, כמו עד"מ העיגול שאין בו מעלה ומטה כו'. ולכך נק' בשם סובב.

אך אין הפי' סובב שהוא מקיף מלמעלה בלבד ולא בא בעולמות, דהכתיב: את השמים ואת הארץ אני מלא - אני ממש, דזה קאי דוקא על בחי' סוכ"ע.

אלא דר"ל, דהגם שהוא בתוך כל העולמות איננו בא שמה בהתלבשות אור ושפע נגלית למקבלים, אלא הוא קדוש ומובדל מהם, ואיננו נתפס בגדר עלמין.

וכמאמר: הקדוש בשמים ובארץ - פי' שהוא קדוש ומובדל גם בהיותו בשמים ובארץ. ר"ל דאע"פ דאת השמים ואת הארץ הוא מלא, וזהו: בשמים ובארץ - עכ"ז הוא קדוש ומובדל מהם כו'. ואי לזאת הוא בשמים ובארץ בשוה.

כי בבחי' ממכ"ע לפי שמתלבש ונתפס בעלמין שייך סדר והדרגה מעילה לעילה מרוחניות לגשמיות, אבל בבחי' סובב אין חילוק מדרגות כלל בין רוחניות כו' אלא שוה ומשוה רוחניות וגשמיות: כחשיכה כאורה.

וזהו: בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. וכתיב: אם אסק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך.

וזהו: גדול ה' ומהולל מאד ולגדלתו אין חקר - פי': גדול הוי' ומהולל מאד - זהו מצד בחי' ממכ"ע, שמהולל ומשובח בחילוק מדרגות רבות מאד בכל העולמות בריבוא רבבות עד אין מספר, עד שגם הנבראים הגשמיים דסוף העשייה אומרים שירה.

וזהו: מלך משובח ומפואר עדי עד כו'. פי' שהוא משובח ומפואר עדי עד - כי אינו דומה השירה והשבח שמשבחים ומפארים אותו הנבראים דעשיה, שאין השגתם גדולה כ"כ, לשירה ושבח שמפארים ומשבחים נבראים עליונים יותר. ולפי שיש מדרגות רבות גבוה מעל גבוה אין קץ לכן אמר: משובח ומפואר עדי עד.

וכל זה ההתחלקות הוא מצד בחי' ממכ"ע, שנתפס בהשגת העולמות. וע"ז נאמר: גדול ה' ומהולל מאד.

אבל: ולגדולתו אין חקר - היינו בחי' סוכ"ע, שהוא בחי': שמו הגדול. לכך נאמר ע"ז: ולגדולתו אין חקר - אשר הוא אינו נתפס ומתלבש תוך עלמין כלל ולא שייך בזה חילוק מדרגות כלל.

וזהו ענין שמיה רבא. [ועמ"ש מזה ס"פ שלח ע"פ: אני הוי' אלקיכם, ע"ש] וזהו ענין תכלית ירידת הנשמות בעוה"ז בחומר גופני.

כי הנה עיקר כללות עבודת ה' בתורה ומצות, הוא כדי להמשיך בחי' סוכ"ע לידי בחי' גילוי, דהיינו בחי' עצמות אור א"ס שאינו בגדר עלמין שיהיה שורה ושוכן ומתגלה תוך כל עלמין.

[ואז לא יסתירו העלמין כלל. כי בחי' ממכ"ע אף שהוא מתלבש תוך העלמין, אך העלמין מסתירים על אור וגילוי זה דממכ"ע, שמאיר בבחי' צמצום עצום.

אבל כשיאיר ויתגלה בחי' אור הסוכ"ע הקדוש ומובדל כו', דקמיה כחשיכה כאורה - לא יסתירו העלמין כלל. ועמ"ש בביאור ע"פ: ראיתי והנה מנורת זהב כו']

וזהו דוקא ע"י מצות מעשיות בעוה"ז דוקא. ולזה ירדה הנשמה בגוף וזהו תכלית הירידה. דהגם שקודם ירידתה היתה ג"כ עומדת לפני ה' ונהנית מזיו השכינה - זהו מבחי' ממכ"ע. אבל ע"י ירידתה בגוף בעסק המצות מעשיות היא ממשכת בחי' גילוי אור הסוכ"ע. (ועמ"ש מזה ע"פ: את שבתותי תשמרו, יעו"ש ג"כ באריכות).

וביאור ענין זה. הנה המצות נחלקו לב': בחי' מ"ע ומל"ת. בחי' מ"ע הוא המשכת הקדושה ולהגביר הטוב, כמו שאנו מברכים: אשר קדשנו במצותיו - שממשיכים גילוי קדושה עליונה למטה.

וע"י מל"ת הוא להפריד הרע מן הטוב, ולאכפייא לסט"א שלא יהיה לו אחיזה בקדושה. ועמ"ש מזה בד"ה :מה טובו אוהליך. וידוע מאמר הזהר: כד אתכפייא סט"א אסתלק יקרא דקוב"ה בכולהו עלמין.

בהיות: כי זה לעומת זה עשה האלקים - דכמו שיש היכלות דקדושה שמהם נשפע ונמשך כל טוב וכל המחשבות הקדושים ודבור ומעשה תומ"צ, הנה חיותם נמשך מבחי' היכלות הנ"ל.

כך לעומת זה יש ג"כ היכלות מכחות הטומאה, שמהם נמשך שפע וחיות לכל דבר רע.

והאדם בעל בחירה כאשר יעמיס עליו עול תומ"צ, כשור לעול וכחמור למשאוי - יקבל חיותו וקיומו מהיכלות דקדושה הנ"ל. ומהם ועל ידם ישתלשלו כל צרכיו הגשמיים ג"כ, כשיעשה הכל לש"ש כדי שיוכל לעבוד את ה' כו'.

ואם ח"ו: לתאוה יבקש נפרד - לרדוף אחר רצונות גשמיים, הרי מקבל חיותו וקיומו מהיכלות הקליפות, שמשפיעים כל דבר רע, כמו מחשבות זרות מתאוות גופנית אשר לא לה' המה.

רק שבקליפות ג"כ יש היכלות דנוגה, שמשם נמשך תאוות היתר כשאינו מכוין לשם שמים. ובחי' ק"נ דעשיה שממנו נשפע תאוות היתר דעוה"ז, רובו ככולו רע רק מעט טוב מעורב בתוכו. ועמ"ש בפ' אחרי בביאור ע"פ: כי ביום הזה יכפר - בענין פנימיים ומקיפים דנוגה, שמהם נמשך התאוה והכבוד כו' ע"ש. ויש היכלות דג"ק הטמאות שלמטה מק"נ, שמהם נמשך תאוות איסור, מה שיש בו ענף מאיסור דאורייתא או דרבנן. וכיון שהאדם בעל בחירה, לכן בו תלוי הכל.

וע"י שמדחה המחשבות זרות ומסיח דעתו מהן. הנה עי"ז אתכפייא סט"א ג"כ, שהן בחי' היכלות הקליפות שהן מקור מחשבה זו. ועי"ז אסתלק יקרא דקוב"ה בכולהו עלמין.

פי', שהרי אפי' היכלות דקדושה נק' עלמין, כמו ההיכל שמתעלם בו המלך בישיבתו בו, כך בחי' היכלות ועולמות הן מעלימים ומסתירים על גילוי אור ה', שלא יהיה הגילוי כ"כ רק ע"י לבוש והעלם ההיכל, ולכן נק': עולם לשון העלם כנ"ל.

וכד אתכפיא בחי' ההעלם היותר אחרון, שמסתיר ומעלים בתכלית, והן היכלות הקליפות שמהם נמשך מחשבה זרה מה שהוא נגד רצון ה', וה"ז העלם גמור היותר אחרון. ובחי' אתכפיא כשמדחה המחשבה זו - ה"ז דחיית הקליפה זו המעלים ומסתיר לבלתי יסתיר על אור ה' שבאדם - עי"ז אסתלק יקרא דקוב"ה. פי' שמאיר ומתגלה בחי' סוכ"ע שנק': קוב"ה לשון קדוש ומובדל כנ"ל בפי' והקדוש בשמים ובארץ כו'.

והגילוי הזה הוא בכולהו עלמין והיכלות המעלימים, מבלי יעלימו ויסתירו כלל. וגילוי הארה זו מבחי' סוכ"ע נקרא: אסתלק -מלשון התרוממות [כמ"ש במ"א בפ' ויקהל בד"ה קחו מאתכם תרומה כו'. ועמ"ש בפ' שלח ע"פ טובה הארץ מאד מאד הנ"ל] וזהו דייקא ע"י אתכפיא סט"א למטה דוקא. [בעוה"ז בגוף האדם ונפש הבהמית.

וכמשל הבית שרוצים להגביהו, כשמגביהים הקורה והעץ התחתונה יוגבה על ידה כל הבנין כו'. וכמ"ש במ"א בפ' בראשית בד"ה להבין הטעם].

והוא ע"י שבירת כח תאוה גופנית שעי"ז נקרע בחי' המסך דקליפה המסתיר והמעלים. ועי"ז נתגלה ונתרומם האור מבחי' סוכ"ע בתוך כל עלמין.

והתרוממות והתנשאות זאת, היינו שלא יהיה בבחי' התלבשות והתעלמות תוך עלמין שמסתירים על אור דממכ"ע, אבל ע"י גילוי הסוכ"ע אין מעלים ומסתיר כו'.

וכל זה נעשה ע"י האדם, בהיות: כי יעקב חבל נחלתו - כמשל החבל כשמתנענע למטה מתנענע גם למעלה בראשו. כך ע"י התעוררות ניצוץ האלקי למטה לצאת מחומר תאוות הגופני', כך יתעורר למעלה.

ולכן אל יפול לב האדם ממה שנופלים לו מ"ז, רק שיראה לדחותן. והיינו להסיח דעתו מהן. והיסח הדעת הוא ע"י תקיעת הדעת בהתבוננות ובתיבות התפלה. ועי"ז אתכפיא סט"א למעלה ואסתלק יקרא דקוב"ה בכולהו עלמין:

ג וזהו ענין מארז"ל: כל העונה אמן יהא שמיה רבא בכל כחו קורעין לו גזר דינו של ע' שנה. כי פי': שמיה רבא - היינו בחי' סוכ"ע' שזהו הנק': שמו הגדול.

כי הנה מבואר במ"א ע"פ: משה ידבר - כי שמותיו של הקב"ה הם הם התפשטות והשפעה להתהוות מדותיו ית', שם הוי' בנקוד פת"ח[2] הוא בחכמה ושם אל בחסד כו'. והם ע"ס דאצי' הנקראות בשם ממכ"ע. [ע' באגה"ק ד"ה וילבש צדקה כשריון] אבל שמו הגדול הוא בחי' סוכ"ע, והוא כמארז"ל: קודם שנברא העולם היה הוא ושמו בלבד - בבחי' א"ס.

ופי': יהא שמיה רבא מברך לעלם כו' - היינו שיומשך בהתגלות בג' עולמות בי"ע ג"כ' כמ"ש: ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו. והיינו שיומשך לגילוי ולא יסתירו כלל בחי' ההעלם וההסתר של העלמין' וכנ"ל בפי' אסתלק יקרא דקוב"ה בכולהו עלמין. וזהו: לעלם ולעלמי עלמיא - שהן דרך כלל ג' עולמות כלליים, בי"ע. ודרך פרט הוא בכולהו עלמין.

ועי"ז: קורעין לו גזר דינו של ע' שנה. פי' דכמו שיש שבע מדות דקדושה בנפש אלהית כל א' כלולה מעשרה, כך יש ג"כ ז' מדות בנפש הבהמית כל א' כלול מעשר. והנפש האלקית מתלבשת בנפש הבהמית לבררה. וכמ"ש: ימי שנותינו בהם שבעים שנה - והרע של המדות דנפש הבהמית שהן ז' מדות כל א' כלול מיו"ד, נקרא גזר דינו של ע' שנה.

[וגם הוא ממש גזר דינו של ע' שנה כפשוטו. כי: ימים יוצרו - כדי לברר המדות דנה"ב, כנ"ל בפי' ימי שנותינו בהם כו'. ומחמת התגברות הרע דנפש הבהמית נמשך עליו הגזר דין בענין חיות הע' שנה]

וע"י גילוי שממשיך מבחי' סוכ"ע, דאתכפיא סט"א ואסתלק יקרא דקב"ה בכולהו עלמין שלא יעלימו ולא יסתירו עוד, ה"ז ענין נקרע גזר דינו של ע' שנה.

[וגם, כי עולם שנה נפש הנה מבחי' נפש שהוא ממכ"ע נמשך בחי' שנה ועולם, וכנ"ל. וע"י איש"ר שממשיך מבחי' סוכ"ע שלמעלה מבחי' נפש.

וזהו: אם ישים אליו לבו - פי' אליו ולא למדותיו, ועי"ז: רוחו ונשמתו אליו יאסוף.

רוחו - היינו כמ"ש וברוח פיו כל צבאם - והוא ג"כ בחי' ממכ"ע, אבל הוא למעלה מבחי' נפש. ועמ"ש בפ' שלח מענין העלמין ששרשן מבחי' עגולים שהוא בחי' נפש כו'. ע"ש.

ונשמתו - היינו בחי' סוכ"ע. והמשכה זו היא: לעלם - בבחי' עולם, וכמ"כ בבחי' שנה, לכן עי"ז קורעים לו כו'.

וע' ברע"מ פ' תצא (דרע"ז סע"ב) מענין שנה. בזהר פ' פינחס (דר"נ ע"א) יומין תתאין זמנין דאינון שנ"ה כו' משכו יומין עילאין לגבי יומין תתאין כו'.

ועיין שם (דר"כ סע"א) דפי': בכל כחו - כענין: יגדל נא כח אד'. וע' בפי' הרמ"ז שם. וכן פי' מהרש"א בשבת (קי"ט ב'). וע' באד"ר (דקל"ח ע"ב) ע"פ: בקרב שנים חייהו - אינון שנים קדמוניות דאקרון ימי קדם כו'. וע"ש (דקל"ג ב'), ובזהר פ' ויחי (דרל"ח ב'), ובפ' בשלח (דמ"ה א'), ובפי' הרמ"ז שם.

וכ"ז נרמז בענין מארז"ל: כל העונה אמן יהא שמיה רבא מברך בכל כחו - שהוא ענין ההמשכה מבחי': ימי קדם ושנים קדמוניות - לכן עי"ז קורעים לו גזר דינו של ע' שנה, ששרשן מבחי' שנות עולם וימי עולם.

ועיין בזהר פ' בראשית (דל"ז סע"ב ודף נ"ח א') ובזהר הרקיע שם, ובזהר ס"פ תרומה דקע"ח סע"ב]

וזהו: ע"כ יאמרו המושלים בואו חשבון בואו ונחשב חשבונו של עולם. פי' המושלים אלו המושלים ביצרם לאכפיא לסט"א כנ"ל, בשבירת תאו' הגופנית בסור מרע: במחשבה דבור ומעשה, וגם בראיה ושמיעה כו'.

וכמ"ש: ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם - כמו להיות עוצם עיניו מראות ברע בהסתכלות וכו'. ובמעשה כמו שאמרו: קדש עצמך במותר לך - וכיוצא בזה. ועי"ז אסתלק יקרא דקוב"ה, להיות גילוי סובב כ"ע בתוך ההעלם וההסתר שבכולהו עלמין כנ"ל:

וזהו על כן יאמרו המושלים ביצרם דוקא בואו ונחשוב חשבונו של עולם. פי' עולם מלשון העלם והסתר כנ"ל, ואומרים נחשב חשבון ירידת הנשמה לעוה"ז בגוף החשוך, שבחי' תכלית הירידה הוא לצורך עלייה, והיינו כדי להיות אתכפיא סט"א שבזה יסתלק יקרא דקב"ה כו' כנ"ל.

ועוד בפי': חשבונו של עולם, ועיקר - כי לפי רוב ההעלם שבעוה"ז שהוא עולם היותר האחרון, וע"כ החשך עב וכפול ומכופל, ולכן כדי להאיר את החשך העב כמוהו צריך להמשיך דייקא אור גדול ורב עצום יותר, שעי"ז דייקא: גם חשך לא יחשיך וכחשכה כאורה. משא"כ אור קטן לא יועיל מחמת עביות החשך.

וכמו שאנו רואים שבבית די באור הנר אבל במרתף, לפי ששם האויר עב מאד להיותו בתוך חומריות הארץ - ע"כ כדי להאיר האויר הגס צ"ל ע"י אור גדול, משא"כ נר דק יוכל להיות נכבה מחמת גשמיות האויר. וכך עד"מ כדי להאיר החשך דעולם העשי' הגשמיות הוא ע"י אור עליון ביותר.

וזהו ירידת הנשמות לעוה"ז אשר ע"י נר הוי' נשמת אדם ונר מצוה ותורה אור, עי"ז דייקא יוכלו להאיר להיות אתהפכא חשוכא לנהורא כו'. וזהו ענין ונחשב חשבונו של עולם שלפי רוב ההעלם כך צריך להרבות באור התורה והמצות:

ד תבנה ותכונן עיר סיחון. הנה עיר סיחון היא התפלה, שנקראת שיחה בשין שמאלית. וכמ"ש: ויצא יצחק לשוח בשדה, ופרש"י: לשון תפלה כמו: ישפוך שיחו. וכמארז"ל פ"ק דע"ז: אין שיחה אלא תפלה. ולהבין הטעם למה נק' התפלה שיחה.

אך הענין הוא, כי מלבד דשיחה לשון דבור, ומה גם לפמש"כ בפע"ח שער הסוכות פ"ב: דשיחה הוא הדבור בלחש ובחשאי ובהסתר, וזהו ענין צלותא בלחש.

אך עוד זאת יש בפי' שיחה שהוא מענין הסחה והזזה ממקום אל מקום אחר, כמו: כאשר יפרש השוחה לשחות (בישעיה כ"ה י"א) דפירושו לשוט במים. שענין השט במים הוא שמזיז ומעתיק א"ע ממקום למקום כו'.

[וכמ"כ מצינו שפי' רז"ל בפי': דאגה בלב איש ישיחנה, ב' פירושים הנ"ל. ישחנה מדעתו - לשון היסח הדעת, שמעתיק ומסיח דעתו מדאגתו לתקוע הדעת בתורה ועבודת ה'. וישיחנה לאחרים - הוא לשון דבור]

ופי' וענין הזזה בתפלה, הוא בהיות שעיקר הבקשה בתפלה הוא שיתגלה בחי' סובב כל עלמין להיות מתלבש תוך כל עלמין. וזהו שאנו אומרים: יהי רצון - כי הוא ית' למעלה מן הרצון. וכדי שיהיה לו בחי' רצון בברכות שמונה עשרה, כמו: גואל ישראל ומברך השנים וכיוצא. היינו ג"כ ענין הסחה והזזה ממקום למקום.

כי מצד עצמו לאו דאית ליה מכל אינון מדות כלל, והוא ית' נעתק ויורד ממקום מדרגתו העצמי שלמעלה גם מבחי' רצון, להיות לו רצון בהמשכות כו'. ואתעדל"ע זו, ר"ל המשכה זו שנמשך ע"י התפלה בחי' יהי רצון כו' - נק' שיחה והזזה שמלמעלה למטה כו'.

אך בחי' שיחה זו מלמעלה למטה, באה ע"י אתעדל"ת בשיחה שבתפלה שהאדם מתפלל: כי רוח אייתי רוח כו'.

וגם באתעדל"ת זו שייך ב' פירושים הנ"ל. לשון הסחה והזזה. כי עיקר התפלה היינו בחי' צעקה בצר לו. וזהו: לפני ה' ישפוך שיחו - לשון ישפוך היינו שפיכת הנפש כאשר צר לה מאד מאשר בהבל בא ובחושך וצלמות ילך ברוב הזמן כו'.

והיינו ע"י קדימת בחי': בואו חשבון - להיות ממארי דחושבנא בכל לילה כנ"ל, לטעום מרירות בנפשו מכל מעשיו ודבוריו ומחשבותיו אשר לא לה' המה מיום היותו, ועל אשר נשקע ונטבע בתאוות עוה"ז, ובזה כל השתדלותו בשכבו ובקומו כו', והאמת נשכח מלוח לבו מחמת טרדתו בהבלי הזמן כו' רק כי פנו אלי עורף בלא לב כו'. ויוסיף דעת בגדולת ה' יוסיף מכאוב בנפשו. ועי"ז ישפוך שיחו במס"נ מעומקא דליבא. להיות בחי' הסחה והזזה ממש שיהי' נעתק ונבדל ממדותיו הבהמיות המסתירים כו'.

וזהו שע"י בואו חשבון אזי תבנה ותכונן עיר סיחון. להיות התפלה כדבעי בבחי' שפיכת הנפש, ושיהיה נעתק וניזוז מהטבעת מדות דנה"ב.

אמנם לשון: תבנה ותכונן - הענין הוא כי בתפלה צ"ל ג"כ דוקא צרופי אותיות הדבור וכפי' הפשוט דשיחה לשון דבור. לכן נאמר ע"ז לשון בנין, כמו הבנין מאבנים כך דבורי התפלה נק' בתים, כמ"ש בס"י שהאותיות נק' אבנים כו'.

וז"ש דהע"ה: ערב ובוקר וצהרים אשיחה ואהמה וישמע קולי - דהיינו כשהתפלה היא בבחי' אשיחה ע"ד הנ"ל, עי"ז וישמע קולי כו'. ועמ"ש בד"ה וכל בניך.

ופי': ותכונן - היינו כמ"ש: בצדקה תכונני. וכמ"ש ע"פ: אני בצדק אחזה פניך, ר' אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי. ועמ"ש מזה ג"כ ע"פ הקל קול יעקב.

והנה פי' סיחון, סיחה נאה - יתפרש ג"כ על התורה בצירופי אותיות שבה. דהנה דהע"ה אמר: מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי. וכתיב: כי עדותיך שיחה לי. ועמ"ש ע"פ: ויצא יצחק לשוח בשדה. והיינו שצירופי אותיות שבתורה הן במקרא הן במשנה הן בהלכות ואגדות נק' בחי' שיחה ע"ד הנ"ל, שהוא ענין הסחה והזזה ממקום למקום.

בהיות כי ארז"ל, ע"פ: קווצותיו תלתלים שהיה ר"ע דורש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות. והנה נמשלו ההלכות לבחי' שערות, והוא בחי': שער רישיה כעמר נקא. כמו עד"מ השערות הנמשכים מן הראש שהן בוקעים ויוצאים, והארה מהמוח נמשך ומתלבש בהם - כך ע"י ההלכות נמשך מחכמתו ית' דלית מחשבה תפיסא בה כלל. שע"ז נאמר: מאד עמקו מחשבותיך כו' ומתלבש בהלכות הערוכות לפנינו. וזהו בחי': כשמן הטוב על הראש כו' - שמן משחת קדש שמבחי' קדש מלה בגרמה נמשך ומתלבש בהלכות התורה. וזהו ענין שיחה והזזה.

ולכן נק' התורה: חתן, חות דרגא כו'. ועמ"ש ע"פ שיר השירים כו'. וזהו: מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי. - פי' שיחה והזזה מפני שנמשך גילוי אור א"ס ע"י צירופי אותיות שנק' שער רישיה כו'.

וזשארז"ל בעירובין (דנ"ד ע"ב) ע"פ: והולכי על דרך שיחו, דקאי על בעלי מקרא ומשנה ותלמוד. וע"ז אמר ג"כ: תבנה ותכונן. כי ת"ח העוסקים בתורה נק' בונים על שעוסקים בבנינו של עולם. כמארז"ל: א"ת בניך אלא בוניך כו':

start here

ה כי אש יצאה מחשבון להבה מקרית סיחון. הנה כתי': רשפיה רשפי אש שלהבת יה.

[ועיין מ"ש ע"ז בזהר ויחי (דף רמ"ה א'), ובפ' מצורע (דף נ"ד ב'), ובפ' משפטים (דף ק"ד א'), ובמק"מ פ' בשלח (דנ"ו) בשם האריז"ל, ובלק"ת פ' וירא. ותוכן פירושם דרשפי אש דכנס"י. מהיכן יצאה אש זה? הוא משלהבת שיצאה מי"ה כו'. וזהו ענין: כי אש יצאה מחשבון כו' ע"ש. ועמ"ש בפ' שלח בד"ה והיה לכם לציצית מענין: לזאת יקרא אשה כי מאיש לוקחה זאת דממש"ש יובן מעט דברי האריז"ל. ועמ"ש בפ' נח בד"ה מים רבים כו']

והענין כי רשפי אש הוא גחלת, כדפרש"י ע"פ: ובידו רצפה[3] - והיינו מה שהאש שורף ומכלה העצים ונעשה גחלת. ושלהבת הוא הלהב. ועיין במשנה ספ"ה דביצה.

וענין בחי' זו בנפש הוא ע"ד המבואר במ"א בביאור ע"פ: והיה לכם לציצית הנ"ל, ובד"ה כי אתה נרי - שבאור הנר יש ב' גוונין: נהורא תכלא ונהורא חיוורא.

נהורא תכלא - הוא הגוון הסמוך לפתילה שמכליון הפתילה הוא נעשה. שדבר שאינו מינו כלה ונבער בו על כן נשתנה האור לגוון תכלת. והוא ענין ביטול היש, שהיש דנפש הבהמית נתהפך מחשוכא לנהורא ונכלל באש. וזהו ענין: אהבת עולם - שמבחינת עולם והעלם נברר להיות נכלל ובטל באלקות.

ונהורא חיוורא - זהו בחינת אהבה רבה הבאה מלמעלה. ועמ"ש בביאור ע"פ חכלילי עינים מענין ב' אהבות אלו. ועמ"ש ע"פ: והקרבתם עולה אשה כו'.

וזהו ג"כ ענין רשפי אש וענין שלהבת י"ה.

כי רשפי אש שהוא גחלת - היא מה שדבר אחר שאינו ממין האש נהפך ונכלל באש. והוא מה שהנפש האלקית מבררת ומהפכת באש שלה את הנה"ב להיות נכלל באלקות. ועיין מ"ש בזהר פ' נח (דף ע' ע"א) בענין: והר סיני עשן כולו מפני אשר ירד עליו ה' באש - ת"ח אש נפיק מלגיו ואיהו דק ואחיד במלה אחרא לבר דלאו איהו דק הכי כו' וכמשנ"ת במ"א. ועיין בזהר באד"ר (דקל"ח ע"א).

ושלהבת י"ה - הוא בחי' אה"ר הבאה מלמעלה מבחי' י"ה כו'. והיינו שאחר האתעדל"ת בביטול היש דנהורא תכלא שורה ונמשך עליו אה"ר כו'.

אך גם כדי שיהיה האתעדל"ת הוא ע"י אתעדל"ע בתחלה מלמעלה מבחינת שלהבת י"ה שנותן כח בנפש האלקית לברר את הנה"ב ולהיות רשפי אש. והוא מ"ש האריז"ל דרשפי אש דכנס"י מהיכן יצאה אש זה משלהבת י"ה כו'. וזהו: אהבת עולם אהבתיך[4] - שכח בחי' אה"ע[5] להיות נברר מבחינת עולם והעלם באלקות הוא נמשך ע"י כי אהבתיך ע"כ משכתיך חסד כו'. וזהו ענין: לזאת יקרא אשה כי מאיש לוקחה[6] מבחי' אש יו"ד שלהבת י"ה.

והנה המשכת אתעדל"ע זו ליתן כח בנפש האלקית לברר הנה"ב הוא ע"י המצות. וכמ"ש: צדקה תרומם גוי[7]. וכמ"ש במ"א ע"פ המגביהי לשבת כו'.

וזהו ענין: כי אש יצאה מחשבון. דהיינו בחינת מעשה המצות כדלעיל בענין ונחשב חשבונו של עולם הפסד מצוה כנגד שכרה כו'. ולכן מזה נמשך: כי אש יצאה להיות רשפיה רשפי אש.

ואח"כ: להבה מקרית סיחון - הוא השראת נהורא חיוורא על רשפי אש זה כו'. והוא נמשך מלמעלה למטה ע"י עסק התורה וכמ"ש ותורה אור שהוא המשכת אור א"ס ב"ה מלמעלה למטה חכים ולא בחכמה ידיעא כו'. וזהו: להבה מקרית סיחון שהוא עסק התורה וכדלעיל בפי' כי עדותיך שיחה לי.

וזהו: ומגיד לאדם מ"ה שיחו - שהוא המשכת שם מ"ה שהוא בחי' ביטול והיינו ע"י שיחו שהוא התורה שהיא המשכת שם מ"ה לברר שנית הרשפי אש דב"ן כו'. והתורה היא בחי' אתדבקת רוחא ברוחא בבחי' נשיקין והוא בחי' נשיקין כפולים.

כי בחי' נשיקין הוא אתדבקת רוחא ברוחא ויש ב' מיני התדבקות הא' אתעדל"ע המעורר אתעדל"ת וזהו ענין רוח אייתי רוח שהרוח המשפיע מעורר רוח המקבל והב' הוא שהאתעדל"ת ורוח המקבל מעורר אתעדל"ע וזהו ענין אמשיך רוח שממשיך רוח המשפיע כו'.

[ועמ"ש סד"ה נאוו לחייך בתורים צוארך בחרוזים מענין אייתי רוח ואמשיך רוח. ועמ"ש עוד מענין פי' נשיקין כפולים בד"ה וימצאו בנ"י איש מקושש. שהוא ענין ב' אופנים ביחוד עליון שהעליון יורד למטה או שהתחתון עולה למעלה. וגם כאן י"ל עד"ז ג"כ כו'. ועמ"ש עוד מענין אתדבקת רוחא ברוחא ע"י התורה בד"ה והיה מספר בנ"י. ועיין בסש"ב פמ"ו]:

אכלה ער מואב. מואב הוא חכמה דקליפה, דהיינו מ"ש בירמיה: (סי' ד') חכמים המה להרע ולהיטיב לא ידעו[8] או כענין חרטומי מצרים שהיא נגד חכמה דקדושה שנק' אב, כנודע שהתורה נק': מוסר אביך. ולכן נק' חכמה דקליפה ער מואב. מלשון: ויהי ערך[9] (בשמואל א' סי' כ"ח). נשוא לשוא עריך (בתהלים סי' קל"ט[10]).

ועד"ז ג"כ רבוי ההתחכמות והתחבולות יתירות בעניני משא ומתן ע"ד: כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל - ומסיר בטחונו מה'. כי אע"פ שנאמר: ואספת דגנך, הנהג בהם מנהג דרך ארץ. - היינו כמ"ש: יגיע כפיך כי תאכל. אבל לא יגיעת המוח ביותר מדאי. וכמ"ש: ולא לחכמים לחם. ואדרבה מחשבה מועלת[11]והנה הוא הגורם טמטום המוח שנתגשם מחמת העמקתו בעניני' גשמיים ואפילו דהיתר ואין נדבק ההתבוננות בגדולת ה' מחמת זה.

ואמנם ע"י עסק התורה וקיום המצות נאמר: כי אש יצאה מחשבון להבה מקרית סיחון אכלה ער מואב - כי החכמה עילאה שממשיכים ע"י התורה ומצות היא דוחה חשך וסכלות דנה"ב, ואדרבה עי"ז נתהפך השכל דנה"ב שבאדם ליכלל בחכמה שבנה"א המשכלת ומתבוננת בגדולת ה'.

[וכמו שממואב ג"כ נתברר ויצאה רות המואביה שממנה מלכות ב"ד[12] כו'. ועמ"ש בד"ה המגביהי לשבת הנ"ל. ועמ"ש בד"ה מים רבים כו' ועיין בזהר בראשית ד"ו ע"ב]:

בעלי במות ארנון. פי' דהנה מבואר בזהר פ' בשלח (דנ"ו ע"א) ע"פ: ואת הנחלים ארנון שהוא בחי' תרין ריעין דלא מתפרשין לעלמין, כמ"ש: ונהר יוצא מעדן כו'. וע' מק"מ שם ובלק"ת פ' וירא. וזהו פי': ארנון - מלשון: ארון הברית שבו הלוחות. כי אורייתא מחכמה נפקת והארון הוא בחי' בינה שהוא הכלי לבחי' חכמה נקודה בהיכליה וזהו ענין תרין ריעין כו'.

[וע' בזהר ר"פ נח (דנ"ט ע"ב) בענין מאן תיבה דא ארון הברית כו' ובלק"ת שם ובזהר ויקהל (דף רי"ד ע"א) ובע"ח שער ל"א פ"ח]

והנה חכמה דקדושה הוא כח מה בחי' ביטול לאור א"ס ב"ה ויחוד זה דתרין ריעין היינו להיות בחי' ביטול והמשכת האין ביש כו'.

אך את זלעו"ז בקליפה נק': במות ארנון - וכמארז"ל: אלו גסי הרוח. כמ"ש: ראיתי איש חכם בעיניו תקוה לכסיל ממנו - שהוא גורם היש והגסות והוא ענין עץ הדעת טוב ורע והוא הפך ממש מחכמת אלהות שהיא כח מה בחי' ביטול כו' וע"כ נק' החכמה דקליפה הנ"ל במות ארנון. אכן ע"י החכמה דקדושה כח מה וביטול שהוא בחי' תורה עי"ז יבוטלו בחינת במות ארנון וזהו ואתה על במותימו תדרוך ע"ד אמלאה החרבה.

ועיין בזהר ויקהל (דף רי"ד) ע"פ הכל נתן ארונה כו' ובפ' בלק (דף קצ"ב ע"ב). ועוי"ל בפי' כי אש יצאה מחשבון כו' ע"ד המבואר בזהר ויקהל (דר"ג ע"ב) כדין חד שלהובא נפיק כו' ע"ש:

 1. 1 ב"ב עז, ב - א"ר יוחנן מאי דכתיב (במדבר כא, כז) על כן יאמרו המושלים וגו' המושלים אלו המושלים ביצרם בואו חשבון בואו ונחשב חשבונו של עולם הפסד מצוה כנגד שכרה ושכר עבירה כנגד הפסדה תבנה ותכונן אם אתה עושה כן תבנה בעולם הזה ותכונן לעולם הבא
 2. 2 אד..
 3. 3 וַיָּ֣עָף אֵלַ֗י אֶחָד֙ מִן־הַשְּׂרָפִ֔ים וּבְיָד֖וֹ רִצְפָּ֑ה בְּמֶ֨לְקַחַ֔יִם לָקַ֖ח מֵעַ֥ל הַמִּזְבֵּֽחַ: (ישעיהו פרק ו פסוק ו)
 4. 4 מֵרָח֕וֹק יְהוָ֖ה נִרְאָ֣ה לִ֑י וְאַהֲבַ֤ת עוֹלָם֙ אֲהַבְתִּ֔יךְ עַל־כֵּ֖ן מְשַׁכְתִּ֥יךְ חָֽסֶד: (ירמיהו פרק לא פסוק ב)
 5. 5 אהבת עולם
 6. 6 וַיֹּאמֶר֘ הָאָדָם֒ זֹ֣את הַפַּ֗עַם עֶ֚צֶם מֵֽעֲצָמַ֔י וּבָשָׂ֖ר מִבְּשָׂרִ֑י לְזֹאת֙ יִקָּרֵ֣א אִשָּׁ֔ה כִּ֥י מֵאִ֖ישׁ לֻֽקֳחָה־זֹּֽאת: (בראשית פרק ב פסוק כג)
 7. 7 צְדָקָ֥ה תְרוֹמֵֽם־גּ֑וֹי וְחֶ֖סֶד לְאֻמִּ֣ים חַטָּֽאת: (משלי פרק יד פסוק לד)
 8. 8 כִּ֣י׀ אֱוִ֣יל עַמִּ֗י אוֹתִי֙ לֹ֣א יָדָ֔עוּ בָּנִ֤ים סְכָלִים֙ הֵ֔מָּה וְלֹ֥א נְבוֹנִ֖ים הֵ֑מָּה חֲכָמִ֥ים הֵ֙מָּה֙ לְהָרַ֔ע וּלְהֵיטִ֖יב לֹ֥א יָדָֽעוּ: (ירמיהו פרק ד פסוק כב)
 9. 9 וַיֹּ֣אמֶר שְׁמוּאֵ֔ל וְלָ֖מָּה תִּשְׁאָלֵ֑נִי וַיהוָ֛ה סָ֥ר מֵעָלֶ֖יךָ וַיְהִ֥י עָרֶֽךָ: (שמואל א פרק כח פסוק טז)
 10. 10 אֲשֶׁ֣ר יֹ֭מְרוּךָ לִמְזִמָּ֑ה נָשׂ֖וּא לַשָּׁ֣וְא עָרֶֽיךָ: (תהלים פרק קלט פסוק כ)
 11. 11 סנהדרין כו, ב - יש מושג המובא בגמרא, לפיו "מחשבה מועלת". כלומר, אם מישהו מחליט ללמוד כך וכך דפי גמרא עד מחר, וכדומה, מחשבה זו תועיל לו שלא יצליח להספיק כפי תכניתו. עייש ברש"י
 12. 12 בית דוד