Enjoying this page?

בפ' נסכים

Video part 1   video part 2  video part 3  video part 4

בפ' נסכים כתיב: כי תבאו אל ארץ מושבותיכם כו' ועשיתם אשה לה' עולה וגו'.

להבין למה שינה הכתוב לקרוא ארץ ישראל כאן בשם: ארץ מושבותיכם יותר מבכל התורה שנק': ארץ כנען?

(וקושיא זו מבואר במדרש ס"פ שלח. ועיין עוד בקהלת רבה ע"פ: הגדלתי מעשי[1]. כי תבאו אל ארץ מושבותיכם ועשיתם עולה. ועוד שם ע"פ: ושתה בלב טוב יינך[2] - זו פ' נסכים: כי כבר רצה האלקים את מעשיך - זו הכנסת ישראל לארץ, שנאמר: כי תבאו אל ארץ כו'. ונראה שפירשו ארץ מלשון רצון. וכ"ה בפרדס בעה"כ[3] ערך ארץ. ועמ"ש מזה ע"פ: והארץ הדום רגלי, וע"פ: היום הזה ה' אלהיך מצוך).

הנה אמרו רז"ל: (פ"ב דברכות[4]) כל הקורא ק"ש בלא תפילין כאלו הקריב עולה בלא מנחה וזבח בלא נסכים. וצריך להבין ענין דמיון זה שמדמה ק"ש לעולה וזבח ותפילין למנחה ונסכים.

והנה ענין הקרבנות שהיה יורד אש מן השמים על גבי המזבח ותאכל את העולה ואת חלבי השלמים. וכן הענין בק"ש.

כי הנה האדם הוא מורכב מד' יסודות: אש רוח מים עפר, כמ"ש מזה בד"ה: והיה מספר בנ"י, שהם בחי' דומם צומח חי מדבר, כנגד ד' אותיות של שם הוי' ב"ה, שמשם נמשכו ונתהוו בחינות אלו. ובחינת יסוד האש הוא בחינת החי. (כמ"ש במ"א ע"פ: כי תצא)

והנה כתיב: שרפים עומדים[5] - שיש בחי' מלאכים וחיות הקדש, שנקראים: שרפים - מפני שהם מיסוד האש האלקי, ותמיד הם עומדים בהתלהבות, מחמת שאין להם כ"א מחשבה אחת כל ימיהם מששת ימי בראשית, שמשיגים רק זיו שכינתו ית' המחיה ומהוה אותם מאין ליש. ולכן יומם ולילה לא ישקוטו. והיינו מפני שאין להם כ"א יסוד אחד פשוט שהוא יסוד האש האלהי ואינם מורכבים. (עמ"ש בביאור ע"פ: והניף הכהן אותם על לחם הבכורים[6]). 

משא"כ האדם שהוא מורכב מד' יסודות, וגם הוא מלובש בגוף ונפש החיונית לא יוכל לעמוד במדרגה ומחשבה אחת כל ימיו. אך הנה מ"מ יש בכח נפשו האלהית הצמאון מיסוד האש כרשפי אש שלהבת יותר מהמלאכים.

כי אף שלמטה הנה מדרגת האדם גרועה ופחותה ממדרגת המלאכים - היינו מפני שלמטה הוא מלובש בגוף ונפש החיונית. אבל שרש נשמתו למעלה, כל אחד ואחד לפי מדרגתו - שלא כל הנשמה היא מלובשת בגוף רק הארה ממנה והשרש נשאר למעלה במקור חוצבה בעולם העליון שממנו נלקחה. עמ"ש: ע"פ יונתי בחגוי, וע"פ האזינו השמים. והנשמות שבכל עולם ועולם הם ביתר שאת ומעלה לאין קץ על מדרגת המלאכים שבעולמות ההם. והן הן אותן הנשמות עצמן שמתפשט הארתם להתלבש למטה בעוה"ז.

וזהו: אע"ג דאיהו לא חזי מזליה חזי[7] - פי': מזלא - מלשון: יזל מים[8] - והיינו שרש נשמתו למעלה, שממנו נוזל ונמשך הארתו למטה.

והיינו לפי: שישראל עלו במחשבה.[9] - פי' כמו למשל באדם הגשמי הנה מחשבתו מיוחדת בנפשו והיו לאחדים יותר מדיבורו, שהוא דבר נפרד ויוצא חוץ ממנו ובידו לחסום פיו ולשתוק. משא"כ בחי' המחשבה - כי הנפש מלאה אותיות.

כך כנס"י* מקור נש"י עלו במחשבה עילאה ומיוחדים במהותו ועצמותו ממש. (הגם דכתיב: כי לא מחשבותי מחשבותיכם[10] - מ"מ הרי אפס קצהו ושמץ מנהו תקח אזנינו להבין מעט מזעיר עד"מ (ועמ"ש* ע"פ אני ישנה ולבי ער))

אלא שבהשתלשלות העולמות רבות ועצומות נשתלשל ונתפשט הארת הנשמה להתלבש בגוף ונפש הבהמית. ועודנה בכחה לשלוט על הגוף ונפש הבהמית להסיר החמימות שבלבו לתענוגי העולם ותאוותיו מיסוד האש הטבעי ולהיות גובר בו יסוד האש האלהי, שמשכנו בלב - להלהיב נפשו ולבו להכלל ולהבטל באחדותו ית'. (ועמ"ש מזה בפ' אמור ע"פ ונקדשתי בתוך בנ"י)

ועי"ז מעלה גם יסוד האש הטבעי שבכח נפשו הבהמית להיות נכלל ועולה לה' כקרבן, להיות שבכל עת שמגביר כח יסוד האש האלהי מתמעט ומתקרר כח יסוד האש הטבעי ונכלל בקדושה.

וזהו: אש אוכלה אש. וכן היה בקרבנות ממש, שאש של קדושה של מעלה אכלה בעלי חיים שהם מבחינת יסוד האש:

ב אך עכ"ז, הנה היסוד האש האלהי שבו הוא במדה וגבול ומתלבש בנפשו החיונית. ולכן כשמשתמש בו בעניני גופו כמו בכעס וקנאה ושנאה ודומיהם, וכל מיני תאוות וכו' - מתמעט ונחסר מן המדה ושוב לא יתלהב לבו כ"כ בעבודת ה'.

ועצה היעוצה לזה, הנה כתיב: כי אתה תאיר נרי וה' יגיה חשכי[11]. פי' שע"י ההתבוננות באמונת ה' אחד באמת בעומק מחשבתו ולבו, ולא די בזכרון הדברים במחשבה בלבד כ"א שיעמיק ויתקע מחשבתו בחוזק, ואזי יאיר לו יסוד האש האלהי להשלים חסרונו: ויגיה חשכו. וכמ"ש: כי אשב בחשך ה' אור לי.[12]

(ועמ"ש מזה בפ' מקץ בד"ה רני ושמחי בת וסד"ה כי אתה נרי. ועמ"ש סד"ה כי ביום הזה יכפר גבי ושמתיך בנקרת הצור).

ולכן קורין ק"ש פעמים בכל יום, שבה מבואר ענין ההתבוננות, כדלקמן - להיות כי אי אפשר לאדם להיותו מלובש בגוף ונפש הבהמית ועוסק בדברים גשמיים כל היום לעורר את האהבה וההתלהבות כ"א ע"י ק"ש.

ובכל יום מגביר כח יסוד האש האלהי וכנגדו מתמעט והולך כח יסוד האש הטבעי ועולה ונכלל בקדושה, עד שבמלאות הימים כימי שנותיו שבעים שנה או שמונים שנה יתמעטו כל הכחות שביסוד האש הטבעי ויעלו להכלל בקדושה.

היינו כי בישראל גם כחות נפשו הבהמית הוא* נצחיי ונעשים כסא לקדושה. (משא"כ עובדי כוכבים שנפשם הבהמית כלה והולכת ואין להם עלי' כלל).

ומדת ימי חייו אשר ניתנו לו מן השמים, הוא כפי שיעור שצריך להעלות כ"כ כחות מנפש החיונית בכל כך פעמים אשר יקרא ק"ש.

וענין הק"ש הוא, שיתבונן ויעמיק במחשבתו להיות לזכרון על לבו כי: הוי' - שהוא היה הוה ויהי'. פי', שהיה הוה ויהיה הכל שוה אצלו, והוא לבדו יחיד ומיוחד, ואין בו שום שינוי ח"ו בין היה, להוה ויהי'. כמ"ש: אני הוי' לא שניתי,[13] ואתה הוא עד שלא נברא העולם ואתה הוא משנברא כו'.[14] - כי כולא קמיה כלא חשיב.

והוא עצמו ית' הוא הוא: אלהינו - פי' מלשון: ואת אילי הארץ לקח. (ביחזקאל סימן י"ז[15]) - שהוא לשון כח. דהיינו ששם הוי' ב"ה הוא הוא כחינו וחיותנו, דהיינו שהוא הוא מקור וחיות של כל נש"י, שעלו במחשבה, להכלל באחדותו ית' במהותו ועצמותו כנ"ל. (ועמ"ש בפ' פנחס בד"ה קדש ישראל).

משא"כ שאר כל הנבראים שמקור חיותן הוא מבחי' מלך, כמ"ש: בשכמל"ו.[16] ומלכותו בכל משלה.[17] ואפילו עולמות עליונים, כי: מלכותך מלכות כל עולמים[18] כתיב.

הגם שאין דבר נפרד חוץ ממנו ית' כמ"ש: כי ממך הכל.[19] וכתיב: כי הוי' הוא האלקים[20] - שההסתר וההעלם של שם אלהים הוא מבחינת שם הוי', כמ"ש במ"א: וכהדין קמצא דלבושי' מיני' וביה.[21]

מ"מ אין זה כ"א זיו והארה המתפשטת ממנו. ואף גם זאת היא הארה מועטת, כמארז"ל: ביו"ד נברא העוה"ב.[22] - שהזיו הזה והארה זו אינה אלא מעט מזעיר, כמו למשל יו"ד שהיא אות הקטנה שבמחשבתו של אדם שהוא רק כמו ניצוץ אחד קטן.

אבל מקור נש"י מיוחדים במקור וחיי החיים א"ס ב"ה. וכמ"ש: הודו על ארץ ושמים כו'[23] לבנ"י עם קרובו.[24]

(וזהו: אשר עשה האלקים את האדם ישר (בקהלת סי' ז' כ"ט[25]). - פי' ישר היינו שכמו שהוא למעלה כך הוא למטה. כמ"ש במ"א ע"פ: פקודי ה' ישרים[26] - דפי': ישרים - שבהם ועל ידם נמשך שיהי' גילוי אור א"ס למטה ממש כמו שהוא למעלה. ועמ"ש סד"ה: כי תשמע בקול[27] בפי': לעשות הישר בעיני ה'.[28]

וכך הוא ענין: את האדם ישר -  שנמשך בו הכח משם הוי' ממש. וכמ"ש במדרש קהלת שזהו ענין מ"ש: הן האדם היה כאחד ממנו[29]. ואיתא בבראשית רבה פכ"א[30] בפי' הן האדם היה כאחד ממנו: ר' יהודה בר סימון אמר כיחידו של עולם - שנאמר: שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד עכ"ל.

והיינו כנ"ל, שהכח הנמשך בו נמשך ביושר משם הוי' ממש, שלא ע"י שום השתלשלות ושום אמצעיים כלל. ואפילו לא ע"י העלם בשאר השמות.

משא"כ התהוות העולמות צבא השמים, הן נמשכים משם הוי' ע"י השתלשלות והעלמים רבים, עד שעי"ז אין נק' שם השפע כ"א על שם שאר השמות. לפי שהאור והשפע נתעכב ומתעלם בהן ומהן נמשך אח"כ השפע, וגם עוד ע"י השתלשות רבות.

וע' בפי' הרמ"ז פ' שלח (דקנ"ח ע"ב) ע"פ: היש בה עץ אם אין[31] - שיש ב' מיני שפע כו'. ועיין עוד מענין את האדם (בזח"ג ס"פ אמור דף ק"ז).

ויש לומר שזהו פי': ישראל - ישר אל - פי', אל: הוא לשון כח, והיינו שנמשך בחי' הכח משם הוי' בבחינת ישר ממש.

וזהו ענין: אשריך ישראל מי כמוך עם נושע בהוי'.[32] והיינו לפי שהכח והעוז נמשך בהם מבחינת: מי כמוכה באלים הוי'.[33]

וע' מזה באד"ר (דקכ"ח א') משמע דקאי על עתיק יומין ע"ש, ועמ"ש במ"א בפי': מי כמוכה באלים הוי', ע"פ מאמר הזח"ג פ' אמור (דף צ"ד סע"א) דקאי על שם הוי' נגד שאר השמות, שהן הן בבחינת ממכ"ע, אבל שם הוי' הוא בחינת סוכ"ע: אני הוי' לא שניתי.

עכ"פ מובן מזה הענין, דהכח הנמשך ומתגלה משם הוי' הוא למעלה מעלה מבחינת הכח הנמשך משאר השמות.

ועמ"ש ע"פ: ועתה יגדל נא כח אד'. ומ"ש בפי': העונה יהא שמיה רבא מברך בכל כחו. דפי' כחו הוא ענין גילוי ההעלם. וא"כ פי' הוי' אלקינו, היינו שהכח והעוז של הנשמות שזהו פי': אלקינו - הוא נמשך מעצמות שם הוי' ממש שהוא הוא עצמו הוא מקור וכח וחיות של נשמות.

ועמ"ש סד"ה: וידבר כו' וארא אל אברהם בפי' וידעתם כי אני הוי' והייתי לכם לאלקים - פי' שבחינת הוי' לבדו הוא בעצמו יהי' לכם בבחינת אלקים, השורה עליכם.

ועד"ז יש לפרש מ"ש במדרש רבה פ' ואתחנן ע"פ: אשר לו אלקים קרובים אליו - אשר לו גוי קרוב אין כתיב כאן אלא אשר לו אלקים קרובים אליו. עכ"ל. ויש לפרש שהם עיקר לגבי שם אלקים - לפי שנמשכים משם הוי' שלמעלה משם אלקים.

ובזה יתכן דאין להקשות על המדרש הנ"ל, דקאמר אשר לו גוי קרוב אין כתיב כאן, דהא כתיב לבני ישראל עם קרובו? אלא דכאן נאמר על שם הוי', והתם נאמר על שם אלקי'.

וזהו מ"ש: כי קרוב אליך הדבר - פי' הדבר הוא מל', כמ"ש: באשר דבר מלך. והוא ענין שם אלקים. והוא בחינת: קרוב אליך, כמ"ש: אשר לו אלקים קרובים אליו. 

ובמדרש רבה ס"פ נצבים ע"פ: כי קרוב אליך הדבר מאד - אמר להן הקב"ה בני אם יהיו דברי תורה קרובים לכם אף אני קורא אתכם קרובים, שכן כתיב: לבני ישראל עם קרובו הללוי"ה.

והענין יש לבאר ע"פ מ"ש בד"ה כי תשמע בקול בענין: שהתורה נק' מפתחות הפנימיות, שע"י התורה נמשך גילוי בחי' פנימיות, דהיינו גילוי אור א"ס ב"ה ממש וכו' ע"ש.

ועוד עפמ"ש בד"ה יונתי בחגוי: שלהמשיך ההמשכה מבחינת שרש הנשמה שבה נאמר: הוי' אלקינו ממש, להמשיך משם האור מלמעלה למטה לבחינת הנשמה שבגוף - זהו ע"י התורה. א"כ לשיהיו עם קרובו ממש זהו ע"י: אם יהיו דברי תורה קרובים לכם).

וזהו: שמע ישראל - פי': שמע - מלשון אסיפה. כמו: וישמע שאול.

והענין לאסוף ולקבץ כל הכחות ורצונות שביסוד האש הטבעי, ע"י עקירת הרצון מהם. דהיינו להתחרט על העבר ולקבל עליו להבא שלא ישוב עוד לכסלה. והיינו מפני שהוא בחי': ישראל שעלו במחשבה, והוי' הוא אלהינו, שהוא הוי' אחד - שמיוחדים בו ית' כנ"ל. ועל ידי כן יתלהב לבו כנ"ל.

וזהו: ואהבת בכל לבבך - בשני יצריך, ביצר טוב וביצר הרע. פי' שגם היצה"ר שהוא כח יסוד האש הטבעי הוא העולה ונכלל לאהבה את ה' בהתלהבות הנ"ל:

ג אך אמנם ענין זה ומדרגה זו להגביר יסוד האש האלהי שבנפשו, להלהיב לבו לדבקה בו, אין זו עבודה תמה ותמידית.

(וכמ"ש: לא תהו בראה לשבת יצרה. (בישעיה סי' מ"ה י"ח) ועמ"ש סד"ה וישלח יעקב מלאכים בענין בן עזאי. ועמ"ש במ"א ע"פ הזח"א וירא דקי"ב א' בפסוק: וגם אמנה אחותי בת אבי היא כו'. וזהו ענין לשבת יצרה והוא בחינת ארץ מושבותיכם כדלקמן)

וע"ז אמרו: הקורא ק"ש בלא תפילין כו'. וענין התפילין דרך כלל, הוא כלל כל התורה והמצות מעשיות, כי: הוקשה כל התורה לתפילין - כמו שבתפילין מלובשים מוחין עליונים שבעשר ספירות עליונות בתמונות אותיות גשמיות.

והוא כי צריך האדם להשפיל עצמו ולומר: די לעבד להיות כרבו, ולעשות מכון לשבתו להיות לו דירה בתחתונים. דהיינו במקרא משנה ותלמוד הלכות ואגדות שהם מדברים מענינים תחתונים גשמיים. והם: כלים מכלים שונים ויין מלכות[34] - שהוא אור א"ס ב"ה המלובש בהם. "רב כיד המלך" - שהוא ענין: היד הגדולה. (עמ"ש סד"ה אם בחקתי תלכו, ובפ' בשלח ע"פ וירא ישראל) וכמ"ש: וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה הוי' במצרים[35].

פי': הגדולה - היא התפשטות אשר נתפשטה עד אין קץ ותכלית. והיא ענותנותו "אשר עשה ה' במצרים". פי' כי פעל ועשה בחי' שם הוי' אפילו בארץ מצרים, שהוא בחינת מצרים וגבולים. כמו כל עניני הלכות זרעים מועד כו' שהם מדברים מעניני העולם הגשמי.

(ועמ"ש  בד"ה: וירא ישראל את היד הגדולה כו'[36] בת"א פ' בשלח. ועמ"ש בד"ה ביום השמע"צ בפי' זה היום עשה הוי'. ועמ"ש בד"ה לך לך מארצך. ובד"ה באתי לגני גבי אריתי מורי.

ופי': "היד הגדולה" - י"ל ע"ד מ"ש באדר"ז: שהחכמה מלבשת לבחינת חסד עילאה, בחינת: ורב חסד. ועמ"ש מזה בד"ה: ה' יחתו מריביו. ומבחינה זו נמשך להיות התפשטות החכמה עילאה גם למטה, כנ"ל. ועמ"ש מענין זה ג"כ בד"ה שחורה אני ונאוה)

ואפילו בעסקים ומו"מ, אם הוא נושא ונותן באמונה - הרי עולם זה חסד יבנה.[37] וגם אח"כ יתן צדקה מיגיעו שהוא ממדת החסד. והוא ענף החכמה, כמ"ש: מוריד הטל מכלכל חיים בחסד. וגם, כמו שהחכמה תחיה כו'[38], כך בצדקה שנותן לעני מחיה נפשו.

רק: אם ישים אליו לבו רוחו ונשמתו אליו כו'[39] בק"ש כנ"ל, אזי: רוח אייתי רוח ואמשיך רוח - להיות שורה ה' אחד גם בתורה ומצות מעשיות. (ועמ"ש בפ' וארא סד"ה לכן אמור לבנ"י).

והנה ענין עבודה זו, להמשיך דירתו ית' בתחתונים להיות אין עוד מלבדו היא למעלה מעלה ממדרגת התלהבות הנק' בשם "גדפין" לבד. לפי שעכ"פ מוכרח להיות שיצייר איזה יש ודבר בפני עצמו, בחינת לב ונפש שמתלהב. משא"כ בבחינת: "אין עוד" וביטול במציאות לגמרי - לא ימציא מקום לעצמו כלל, ואין לו רצון אחר כי אם רצון השי"ת. ורצון ה' הוא שוה למטה כמו למעלה. כמ"ש במ"א. (ע"פ בהעלותך את וסד"ה וארא אל אברהם כו')

והנה ע"ז נאמר: סוף מעשה במחשבה תחלה. והנה בחינה זו נק': "ארץ כנען" מלשון הכנעה והשפלה. (עמ"ש סד"ה ויהי בשלח פרעה ועמ"ש ע"פ וישב יעקב) שנופל ומשפיל א"ע למטה.

ובבחינה זו כתיב: רגליה יורדות מות וכו'[40] - כי מאחר שהוא מקושר למטה בענינים גשמיים אפשר לו ליפול ח"ו בתאוות גשמיים. וע"ז כתיב: ובערת הרע מקרבך.[41]

(ועמ"ש במ"א בפי' מ"ש בירושלמי: ומטבע ארוך פותח בברוך וחותם בברוך, בפ' בראשית בד"ה להבין ענין הברכות. וע' סד"ה ביום השמיני שלח גבי: ולפני קרתו, ובפ' וארא בביאור ע"פ: לכן אמור, בפי' אל הארץ אשר נשאתי את ידי כו')

וכתיב: כי יביאך אל ארץ הכנעני כו'[42] גדולים ועצומים כו'[43]. וכתיב: וגם את הצרעה ישלח ה' אלקיך בם עד אבוד הנשארים והנסתרים מפניך[44].

וענין הצרעה - כי הנה אמרו רז"ל: שהצרעה היתה מסמא את עיניהם מלמעלה ומסרסם מלמטה.

וביאור הענין, הנה ארז"ל: שמזיעתן של חיות יוצא נהר דינור על ראש רשעים בגיהנם[45]. פי': זיעה - הוא ארס וחימה. וכמ"ש (ירמיה כ"ג י"ט) הנה סערת ה' חימה יצאה וגו'[46] והוא פסולת שלהם.

כי בכל עולם ועולם יש בחינת טוב ורע. ואין ר"ל רע ממש ח"ו, אלא רע מלשון כעס וחימה. והוא ענין חו"ג שבכל העולמות. (וע' בלק"ת בפ' בראשית בענין פי' עה"ד טו"ר)

וכן הענין באדם שהוא עולם קטן יש בו ג"כ בחינות אלו, וצריך לעורר הגבורות שבו על עצמו, דהיינו על הרע שבו שהוא מסטרא דס"מ ונוקביה, שהם הם הרשעים. וכמ"ש: על ראש רשעים יחול[47]. וכמארז"ל: לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע[48].

ופי': לעולם - כי הרי תמיד יש לו בחי' הרוגז שהוא מצד הגבורה, שאין לך אדם שאינו כלול מטוב ורע, והרע היינו הרוגז והחימה והכל הוא מסטרא דרע. וכמאמר רז"ל: רע לשמים ורע לבריות - והרוגז והכעס ישפוך על הרע שבו, שיקצוף מאד ויחרה אפו למה הוא כך.

והתעוררות בחי' הגבורה הנ"ל, הוא מזיעתן של חיות, שהוא ההתלהבות בפ' ראשונה של ק"ש. ויש בה בחינת גבורות ג"כ. לכן צריך הוא לשפוך חמתו וירגיז על יצרו הרע ביתר שאת. כאשר יעמיק בשכלו ענין ההתבוננות באמונת ה' אחד ושישראל עלו במחשבה ושלכן רוצה לדבק מחשבתו להתכלל באחד: אז יעשן אפו - מדוע לא היה כזאת בכל עת ואפילו שלא בשעת התפלה.

וזהו ענין פ' שניה שבק"ש: "וחרה אף כו'"[49], שנמשך מהתלהבות הפרשה ראשונה. ולכך כתיב התם: וסרתם ועבדתם אלהים אחרים.[50] כי באמת שלא בשעת התפלה אינו כעוברי רצונו וכפורק עול ח"ו אף בשעה שאינו עובד ה' כלל, משא"כ בשעת ק"ש בהתלהב לבו, ידמה בעיניו מה שהיה רחוק מה' כל היום כאלו פורק עול ח"ו ממש. וכמ"ש: פן יפתה לבבכם - מיחודו ואחדותו, והרי זה כאלו: וסרתם ועבדתם - והיטב יחרה לו. ובזה הוא מקרר הכעס והחימה שברע גמור, ולא יהיה רע לאחרים כלל.

וזהו ענין הצרעה שמסרס את הרע - פי' שמקררו, להיות כמו סריס שאין בו חמימות ולכן אינו מוליד. וגם מסמא את העינים - פי' שלא יביט על אחרים לא במילי דעלמא ולא בעבודתם בעין רעה וקנאה שמצד הרע. כי אין הברכה שורה אלא על דבר הסמוי מן העין. וכן ברכת ה' היא המשכת אלהות אינה שורה כ"א בעין טובה:

ד ובזה יובן ענין המרגלים שלא רצו ליכנס לארץ כנען, שהוא ענין ההשפלה למטה במצות מעשיות, שהם ענינים הגשמיים באמונת יחודו בתחתונים, כי אמרו: ארץ אוכלת יושביה היא[51].

פי': יושביה אין תופסין מקום לעצמן כלל, ומבטלין עצמן ליחודו ית' שבתחתונים להיות אין עוד כו', כי היו דור דעה כו'. ושרש נשמתם למעלה מעלה.

וגם: החתי והיבוסי והאמורי יושב בהר[52] - שהם הם השבעה אומות עובדי כוכבים, שבאמת היו דרים בה בעת ההיא, ושרשם משבע מדות דעולם התהו. והם שרש השבע מדות רעות, אשר צריך ליזהר מאד שלא ליפול בהמדות ההם ח"ו, כי: רגליה יורדות מות כו'. וכמ"ש: שבעה גוים גדולים ועצומים כו'[53].

אך באמת אמר: ועצומים ממך - ממך דוקא. פי' שאתה מגדלם, כמ"ש ירמיהו: ואתם למדתם אותם עליכם אלופים לראש - כי מה שנחשבו לאלופי' ודבר גדול, הוא מחמתכם, שאתם מחשיבים אותם ליש, וגדול הוא בעיניכם.

אבל באמת צריך להקטין אותם בעיניו. וכמ"ש כלב: סר צלם מעליהם וה' אתנו[54] - פי' שהוי' נמשך אתנו: במקרא משנה כו', וכלים מכלים שונים כנ"ל.

(וענין שילוח המרגלים, היה ע"ד שמברכים על המצות עובר לעשייתן. והיינו שקודם העלאת מ"נ, שהוא העלאת הדבר הגשמי שבו נעשית המצוה, כמו האתרוג דנוגה - צריך תחלה להיות המשכת מ"ד מלמעלה המעורר העלאת מ"נ כו'.

ועד"ז קודם שנכנסו כל ישראל לארץ, שלח מרבע"ה: "איש אחד" שנשמתם נמשכו מבחינת אחד, "כולם אנשים" - שהיו מבחי' עלמא דדכורא. והוא ענין מ"ד לעורר המ"ן כו'.

אך עד"מ כשצריכים להגביה איזה דבר, שהוא ענין המ"נ, צריך להשפיל א"ע למטה כדי להגביהו, והם לא היה בהם שפלות זו להשפיל א"ע למטה. אבל באמת ע"י השפלה והכנעה זו אזי אח"כ אותו הדבר שמגביה, נושא את נושאיו ומגביה אותו למעלה מעלה. ויובן ממ"ש במ"א ע"פ הרע"מ פ' תשא בענין אבנא למשקל בה דא יו"ד כו')

וזהו ענין מנחה ונסכים. שהמנחה היא מבחינת צומח (והצומח הוא מיסוד המים היפך החי שהוא בחי' אש) "וכל קרבן מנחתך במלח תמלח" - שהוא בחינת דומם.

וכך ענין התפילין ושאר המצות מעשיות, ירדו ונשתלשו בבחי' דומם. כגון התפילין שבפסוק ואהבת שבק"ש. וכן קדש לי כל בכור, שהוא בחינת חכמה עילאה - נתגשם על הקלף ואותיות בדיו שהם ענינים גשמיים.

רק שצריך להסיר הרע שבהם, כמ"ש: ובערת הרע מקרבך" ואז נקרא: ארץ מושבותיכם, כמ"ש: וישב ה' מלך לעולם - פי' ישיבה הוא מלשון הורדה והשפלה, שהיושב מוריד ומשפיל עצמו ממקום עמידתו להיות לו דירה בתחתונים.

וכמארז"ל: משחרב בהמ"ק אין לו להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה. ובבהמ"ק כתיב: כי האמנם ישב אלקים על הארץ. (מ"א סי' ח' כ"ז) וכמ"ש מזה ברבות תרומה פל"ד קנ"ב א'. ובפ' נשא פי"ב קרוב לר"פ.

ועד"ז מעין זה הוא בעסק התורה כמ"ש ברבות פ' שמות פרשה ה' ע"פ בשבתו עם זקני ארץ ובפ' שמיני ס"פ י"א.

אך היינו ע"י שמתחלה: "נודע בשערים בעלה" - ע"י שיעמיק ויתבונן בגדולת א"ס ב"ה, כפי עומק מחשבתו, לכל חד לפום שיעורא דיליה, כמו דמשער בלבו, כמ"ש בזח"א וירא דק"ג ע"א. וכמשנ"ת לעיל ר"פ במדבר.

והיינו כי ישיבה ודירה זו עושין ישראל בכוונתם בתפלתם כו', דרוח אייתי רוח ואמשיך רוח. (ועמ"ש סד"ה בשעה שהקדימו ישראל נעשה, בענין פי': גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו)

ולכן נקרא: ארץ מושבותיכם דייקא - שאתם מיישבים אותה. וכמארז"ל: א"ת בניך אלא בוניך - ע"י ההלכות המלובשים בדברים תחתונים כמו דומם וצומח שבנסכים. וד"ל

(ועמ"ש ע"פ וישב יעקב כו' בארץ כנען. וזהו כענין ארץ מושבותיכם המבואר כאן, שאתם מיישבים אותה. ועי' בזהר בפ' בהר (דק"ח ע"א) הה"ד כי תבאו וגו' ושבתה הארץ נייחא ודאי. ועמ"ש סד"ה המגביהי לשבת. ועיין ברבות בשלח ר"פ כ"ג ע"פ נכון כסאך מאז בענין המשל אגוסטוס יושב כו' ע"ש. וזהו ועתיק יומין יתיב. ועמ"ש ע"פ תבנה ותכונן עיר סיחון. וע"פ וכל בניך כו' בענין בוניך. ועיין בזח"ג דקמ"א ע"ב ע"פ כתפארת אדם לשבת בית. ועמ"ש מענין בית וחצר הפנימית בד"ה וארשתיך לי):

קיצור. ענין השרפים הם מבחי' יסוד האש האלקי. וכמ"כ יש בחינה זו בנפש האלקית רק שהוא כלולה מד"י. וכתיב: והוי' יגיה חשכי. והיינו ע"י ק"ש בהתבוננות, באמרו: הוי' אלקינו, ועי"ז יבא לבחינת ואהבת. וזהו: אש אוכלה. ועכ"ז להגביר רק יסוד האש האלקי אין די, כ"א שצ"ל אח"כ המשכה ע"י מצות. וזהו: הוקשה כל התורה לתפילין. וזהו את היד הגדולה כו'.

אך בהשוב צריך ליזהר שלא יפול, והיינו על ידי: לעולם ירגיז. וזהו ענין מנחה ונסכים. ארץ מושבותיכם

 1. 1 קהלת ב, ד - הִגְדַּלְתִּי מַעֲשָׂי בָּנִיתִי לִי בָּתִּים נָטַעְתִּי לִי כְּרָמִים
 2. 2 קהלת ט, ז - לֵ֣ךְ אֱכֹ֤ל בְּשִׂמְחָה֙ לַחְמֶ֔ךָ וּֽשֲׁתֵ֥ה בְלֶב־ט֖וֹב יֵינֶ֑ךָ כִּ֣י כְבָ֔ר רָצָ֥ה הָאֱלֹהִ֖ים אֶֽת־מַעֲשֶֽׂיךָ:
 3. 3 בערכי הכינויים
 4. 4 יד, ב - אמר עולא הכל הקורא ק"ש בלא תפילין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן כאילו הקריב עולה בלא מנחה וזבח בלא נסכים:
 5. 5 ישעיה ו, ב - שְׂרָפִ֨ים עֹמְדִ֤ים ׀ מִמַּ֙עַל֙ ל֔וֹ שֵׁ֧שׁ כְּנָפַ֛יִם שֵׁ֥שׁ כְּנָפַ֖יִם לְאֶחָ֑ד בִּשְׁתַּ֣יִם׀ יְכַסֶּ֣ה פָנָ֗יו וּבִשְׁתַּ֛יִם יְכַסֶּ֥ה רַגְלָ֖יו וּבִשְׁתַּ֥יִם יְעוֹפֵֽף
 6. 6 וְהֵנִ֣יף הַכֹּהֵ֣ן ׀ אֹתָ֡ם עַל֩ לֶ֨חֶם הַבִּכֻּרִ֤ים תְּנוּפָה֙ לִפְנֵ֣י יְהוָ֔ה עַל־שְׁנֵ֖י כְּבָשִׂ֑ים קֹ֛דֶשׁ יִהְי֥וּ לַיהוָ֖ה לַכֹּהֵֽן: (ויקרא פרק כג פסוק כ)
 7. 7 סנהדרין צד, א - אינהו עדיפי מיניה ואיהו עדיף מנייהו אינהו עדיפי מיניה דאינהו נביאי ואיהו לאו נביא ואיהו עדיף מנייהו דאיהו חזא ואינהו לא חזו וכי מאחר דלא חזו מאי טעמא איבעות אע"ג דאינהו לא חזו מידי מזלייהו חזי
 8. 8 במדבר כד, ז - יִֽזַּל־מַ֙יִם֙ מִדָּ֣לְיָ֔ו וְזַרְע֖וֹ בְּמַ֣יִם רַבִּ֑ים וְיָרֹ֤ם מֵֽאֲגַג֙ מַלְכּ֔וֹ וְתִנַּשֵּׂ֖א מַלְכֻתֽוֹ:
 9. 9 (בראשית רבה א ד)
 10. 10 ישעיה נה, ח - כִּ֣י לֹ֤א מַחְשְׁבוֹתַי֙ מַחְשְׁב֣וֹתֵיכֶ֔ם וְלֹ֥א דַרְכֵיכֶ֖ם דְּרָכָ֑י נְאֻ֖ם יְהוָֽה:
 11. 11 כִּֽי־אַ֭תָּה תָּאִ֣יר נֵרִ֑י יְהוָ֥ה אֱ֝לֹהַ֗י יַגִּ֥יהַּ חָשְׁכִּֽי: (תהלים פרק יח פסוק כט)
 12. 12 אַֽל־תִּשְׂמְחִ֤י אֹיַ֙בְתִּי֙ לִ֔י כִּ֥י נָפַ֖לְתִּי קָ֑מְתִּי כִּֽי־אֵשֵׁ֣ב בַּחֹ֔שֶׁךְ יְהוָ֖ה א֥וֹר לִֽי: פ (מיכה פרק ז פסוק ח)
 13. 13 כִּ֛י אֲנִ֥י יְהוָ֖ה לֹ֣א שָׁנִ֑יתִי וְאַתֶּ֥ם בְּנֵֽי־יַעֲקֹ֖ב לֹ֥א כְלִיתֶֽם: (מלאכי פרק ג פסוק ו)
 14. 14 נוסח תפלת השחר
 15. 15 וַיִּקַּח֙ מִזֶּ֣רַע הַמְּלוּכָ֔ה וַיִּכְרֹ֥ת אִתּ֖וֹ בְּרִ֑ית וַיָּבֵ֤א אֹתוֹ֙ בְּאָלָ֔ה וְאֶת־אֵילֵ֥י הָאָ֖רֶץ לָקָֽח: (יחזקאל פרק יז פסוק יג)
 16. 16 מסכת פסחים נו, א.
 17. 17 יְֽהוָ֗ה בַּ֭שָּׁמַיִם הֵכִ֣ין כִּסְא֑וֹ וּ֝מַלְכוּת֗וֹ בַּכֹּ֥ל מָשָֽׁלָה: (תהלים פרק קג פסוק יט)
 18. 18 מַֽלְכוּתְךָ֗ מַלְכ֥וּת כָּל־עֹלָמִ֑ים וּ֝מֶֽמְשַׁלְתְּךָ֗ בְּכָל־דּ֥וֹר וָדֹֽר: (תהלים פרק קמה פסוק יג)
 19. 19 דברי הימים כט יד - וְכִ֨י מִ֤י אֲנִי֙ וּמִ֣י עַמִּ֔י כִּי־נַעְצֹ֣ר כֹּ֔חַ לְהִתְנַדֵּ֖ב כָּזֹ֑את כִּי־מִמְּךָ֣ הַכֹּ֔ל וּמִיָּדְךָ֖ נָתַ֥נּוּ לָֽךְ׃
 20. 20 אַתָּה֙ הָרְאֵ֣תָ לָדַ֔עַת כִּ֥י יְהוָ֖ה ה֣וּא הָאֱלֹהִ֑ים אֵ֥ין ע֖וֹד מִלְבַדּֽוֹ: (דברים פרק ד פסוק לה)
 21. 21 בראשית רבה כא, ה
 22. 22 מנחות כט, ב
 23. 23 יְהַלֲל֤וּ׀ אֶת־שֵׁ֬ם יְהוָ֗ה כִּֽי־נִשְׂגָּ֣ב שְׁמ֣וֹ לְבַדּ֑וֹ ה֝וֹד֗וֹ עַל־אֶ֥רֶץ וְשָׁמָֽיִם: (תהלים פרק קמח פסוק יג)
 24. 24 וַיָּ֤רֶם קֶ֨רֶן׀ לְעַמּ֡וֹ תְּהִלָּ֤ה לְֽכָל־חֲסִידָ֗יו לִבְנֵ֣י יִ֭שְׂרָאֵל עַ֥ם קְרֹב֗וֹ הַֽלֲלוּ־יָֽהּ: פ (תהלים פרק קמח פסוק יד)
 25. 25 לְבַד֙ רְאֵה־זֶ֣ה מָצָ֔אתִי אֲשֶׁ֨ר עָשָׂ֧ה הָאֱלֹהִ֛ים אֶת־הָאָדָ֖ם יָשָׁ֑ר וְהֵ֥מָּה בִקְשׁ֖וּ חִשְּׁבֹנ֥וֹת רַבִּֽים: (קהלת פרק ז פסוק כט)
 26. 26 פִּקּ֮וּדֵ֤י יְהוָ֣ה יְ֭שָׁרִים מְשַׂמְּחֵי־לֵ֑ב מִצְוַ֥ת יְהוָ֥ה בָּ֝רָ֗ה מְאִירַ֥ת עֵינָֽיִם: (תהלים פרק יט פסוק ט)
 27. 27 כִּ֣י תִשְׁמַ֗ע בְּקוֹל֙ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ לִשְׁמֹ֤ר מִצְוֺתָיו֙ וְחֻקֹּתָ֔יו הַכְּתוּבָ֕ה בְּסֵ֥פֶר הַתּוֹרָ֖ה הַזֶּ֑ה כִּ֤י תָשׁוּב֙ אֶל־יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ בְּכָל־לְבָבְךָ֖ וּבְכָל־נַפְשֶֽׁךָ: ס (דברים פרק ל פסוק י)
 28. 28 וַיֵּ֗לֶךְ בְּדֶ֛רֶךְ אָבִ֥יו אָסָ֖א וְלֹא־סָ֣ר מִמֶּ֑נָּה לַעֲשׂ֥וֹת הַיָּשָׁ֖ר בְּעֵינֵ֥י יְהוָֽה: (דברי הימים ב פרק כ פסוק לב)
 29. 29 וַיֹּ֣אמֶר׀ יְהוָ֣ה אֱלֹהִ֗ים הֵ֤ן הָאָדָם֙ הָיָה֙ כְּאַחַ֣ד מִמֶּ֔נּוּ לָדַ֖עַת ט֣וֹב וָרָ֑ע וְעַתָּ֣ה׀ פֶּן־יִשְׁלַ֣ח יָד֗וֹ וְלָקַח֙ גַּ֚ם מֵעֵ֣ץ הַחַיִּ֔ים וְאָכַ֖ל וָחַ֥י לְעֹלָֽם: (בראשית פרק ג פסוק כב)
 30. 30 ה - בי יהודה בר סימון אמר כיחידו של עולם שנאמר (דברים ו) שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד,
 31. 31 וּמָ֣ה הָ֠אָרֶץ הַשְּׁמֵנָ֨ה הִ֜וא אִם־רָזָ֗ה הֲיֵֽשׁ־בָּ֥הּ עֵץ֙ אִם־אַ֔יִן וְהִ֨תְחַזַּקְתֶּ֔ם וּלְקַחְתֶּ֖ם מִפְּרִ֣י הָאָ֑רֶץ וְהַ֨יָּמִ֔ים יְמֵ֖י בִּכּוּרֵ֥י עֲנָבִֽים: (במדבר פרק יג פסוק כ)
 32. 32 אַשְׁרֶ֨יךָ יִשְׂרָאֵ֜ל מִ֣י כָמ֗וֹךָ עַ֚ם נוֹשַׁ֣ע בַּֽיהוָ֔ה מָגֵ֣ן עֶזְרֶ֔ךָ וַאֲשֶׁר־חֶ֖רֶב גַּאֲוָתֶ֑ךָ וְיִכָּחֲשׁ֤וּ אֹיְבֶ֙יךָ֙ לָ֔ךְ וְאַתָּ֖ה עַל־בָּמוֹתֵ֥ימוֹ תִדְרֹֽךְ: ס (דברים פרק לג פסוק כט)
 33. 33 מִֽי־כָמֹ֤כָה בָּֽאֵלִם֙ יְהוָ֔ה מִ֥י כָּמֹ֖כָה נֶאְדָּ֣ר בַּקֹּ֑דֶשׁ נוֹרָ֥א תְהִלֹּ֖ת עֹ֥שֵׂה פֶֽלֶא: (שמות פרק טו פסוק יא)
 34. 34 וְהַשְׁקוֹת֙ בִּכְלֵ֣י זָהָ֔ב וְכֵלִ֖ים מִכֵּלִ֣ים שׁוֹנִ֑ים וְיֵ֥ין מַלְכ֛וּת רָ֖ב כְּיַ֥ד הַמֶּֽלֶךְ: (אסתר פרק א פסוק ז)
 35. 35 וַיַּ֨רְא יִשְׂרָאֵ֜ל אֶת־הַיָּ֣ד הַגְּדֹלָ֗ה אֲשֶׁ֨ר עָשָׂ֤ה יְהוָה֙ בְּמִצְרַ֔יִם וַיִּֽירְא֥וּ הָעָ֖ם אֶת־יְהוָ֑ה וַֽיַּאֲמִ֙ינוּ֙ בַּֽיהוָ֔ה וּבְמֹשֶׁ֖ה עַבְדּֽוֹ: פ (שמות פרק יד פסוק לא)
 36. 36 וַיַּ֨רְא יִשְׂרָאֵ֜ל אֶת־הַיָּ֣ד הַגְּדֹלָ֗ה אֲשֶׁ֨ר עָשָׂ֤ה יְהוָה֙ בְּמִצְרַ֔יִם וַיִּֽירְא֥וּ הָעָ֖ם אֶת־יְהוָ֑ה וַֽיַּאֲמִ֙ינוּ֙ בַּֽיהוָ֔ה וּבְמֹשֶׁ֖ה עַבְדּֽוֹ: פ (שמות פרק יד פסוק לא)
 37. 37 כִּֽי־אָמַ֗רְתִּי ע֭וֹלָם חֶ֣סֶד יִבָּנֶ֑ה שָׁמַ֓יִם׀ תָּכִ֖ן אֱמוּנָתְךָ֣ בָהֶֽם: (תהלים פרק פט פסוק ג)
 38. 38 קהלת ז, יב - כִּי בְּצֵל הַחָכְמָה בְּצֵל הַכָּסֶף וְיִתְרוֹן דַּעַת הַחָכְמָה תְּחַיֶּה בְעָלֶיהָ.
 39. 39 איוב לד, יד - אִם יָשִׂים אֵלָיו לִבּוֹ רוּחוֹ וְנִשְׁמָתוֹ אֵלָיו יֶאֱסֹף
 40. 40 משלי ה, ה - רַגְלֶיהָ יֹרְדוֹת מָוֶת שְׁאוֹל צְעָדֶיהָ יִתְמֹכוּ.
 41. 41 דברים יז, ז - יַד הָעֵדִים תִּהְיֶה בּוֹ בָרִאשֹׁנָה לַהֲמִיתוֹ וְיַד כָּל הָעָם בָּאַחֲרֹנָה וּבִעַרְתָּ הָרָע מִקִּרְבֶּךָ.
 42. 42 וְהָיָ֣ה כִֽי־יְבִיאֲךָ֣ יְהוָ֡ה אֶל־אֶ֣רֶץ הַֽ֠כְּנַעֲנִי וְהַחִתִּ֨י וְהָאֱמֹרִ֜י וְהַחִוִּ֣י וְהַיְבוּסִ֗י אֲשֶׁ֨ר נִשְׁבַּ֤ע לַאֲבֹתֶ֙יךָ֙ לָ֣תֶת לָ֔ךְ אֶ֛רֶץ זָבַ֥ת חָלָ֖ב וּדְבָ֑שׁ וְעָבַדְתָּ֛ אֶת־הָעֲבֹדָ֥ה הַזֹּ֖את בַּחֹ֥דֶשׁ הַזֶּֽה: (שמות פרק יג פסוק ה)
 43. 43 לְהוֹרִ֗ישׁ גּוֹיִ֛ם גְּדֹלִ֧ים וַעֲצֻמִ֛ים מִמְּךָ֖ מִפָּנֶ֑יךָ לַהֲבִיאֲךָ֗ לָתֶת־לְךָ֧ אֶת־אַרְצָ֛ם נַחֲלָ֖ה כַּיּ֥וֹם הַזֶּֽה: (דברים פרק ד פסוק לח)
 44. 44 דברים ז, כ - וְגַם אֶת הַצִּרְעָה יְשַׁלַּח יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בָּם עַד אֲבֹד הַנִּשְׁאָרִים וְהַנִּסְתָּרִים מִפָּנֶיךָ.
 45. 45 חגיגה יג, ב
 46. 46 ירמיה כג, יט - הִנֵּה סַעֲרַת יְהוָה חֵמָה יָצְאָה וְסַעַר מִתְחוֹלֵל עַל רֹאשׁ רְשָׁעִים יָחוּל.
 47. 47 הִנֵּ֣ה׀ סַעֲרַ֣ת יְהוָ֗ה חֵמָה֙ יָֽצְאָ֔ה סַ֖עַר מִתְגּוֹרֵ֑ר עַ֛ל רֹ֥אשׁ רְשָׁעִ֖ים יָחֽוּל: (ירמיהו פרק ל פסוק כג)
 48. 48 ברכות ה, א
 49. 49 דברים יא, יז
 50. 50 דברים יא, טז - הִשָּׁמְרוּ לָכֶם פֶּן יִפְתֶּה לְבַבְכֶם וְסַרְתֶּם וַעֲבַדְתֶּם אֱלֹהִים אֲחֵרִים וְהִשְׁתַּחֲוִיתֶם לָהֶם.
 51. 51 וַיֹּצִ֜יאוּ דִּבַּ֤ת הָאָ֙רֶץ֙ אֲשֶׁ֣ר תָּר֣וּ אֹתָ֔הּ אֶל־בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל לֵאמֹ֑ר הָאָ֡רֶץ אֲשֶׁר֩ עָבַ֨רְנוּ בָ֜הּ לָת֣וּר אֹתָ֗הּ אֶ֣רֶץ אֹכֶ֤לֶת יוֹשְׁבֶ֙יהָ֙ הִ֔וא וְכָל־הָעָ֛ם אֲשֶׁר־רָאִ֥ינוּ בְתוֹכָ֖הּ אַנְשֵׁ֥י מִדּֽוֹת: (במדבר פרק יג פסוק לב)
 52. 52 יג, כט - עֲמָלֵק יוֹשֵׁב בְּאֶרֶץ הַנֶּגֶב וְהַחִתִּי וְהַיְבוּסִי וְהָאֱמֹרִי יוֹשֵׁב בָּהָר וְהַכְּנַעֲנִי יֹשֵׁב עַל הַיָּם וְעַל יַד הַיַּרְדֵּן.
 53. 53 דברים כא, יג - וְהוֹרִ֧ישׁ יְהֹוָ֛ה אֶת־כׇּל־הַגּוֹיִ֥ם הָאֵ֖לֶּה מִלִּפְנֵיכֶ֑ם וִֽירִשְׁתֶּ֣ם גּוֹיִ֔ם גְּדֹלִ֥ים וַעֲצֻמִ֖ים מִכֶּֽם׃
 54. 54 במדבר יד, ט - אַךְ בַּיהוָה אַל תִּמְרֹדוּ וְאַתֶּם אַל תִּירְאוּ אֶת עַם הָאָרֶץ כִּי לַחְמֵנוּ הֵם סָר צִלָּם מֵעֲלֵיהֶם וַיהוָה אִתָּנוּ אַל תִּירָאֻם.