Enjoying this page?

והניף הכהן אותם

והניף הכהן אותם על לחם הבכורים תנופה לפני הוי' על שני כבשים כו'[1].

ואיתא בגמרא[2]: שהלחם מלמעלה כו', שמניף הכבשים עם הלחם ביחד.

ולהבין ענין זה והתחברות זו להיות הכבשים עם הלחם בתנופה.

הנה נודע כי תכלית כל הבריאה להיות היש בטל לאין. ובכל עולם נמשך ביטול היש לפי מדרגתו.

והנה עיקר הביטול הוא להיות בטל ונכלל ממש באור א"ס ב"ה, ומיוחד בו ביחוד גמור ואמיתי בתכלית היחוד, כהתאחדות אברי הגוף בנפש החיונית השורה ומתלבש בתוכם, שאין להם חיות אחר מבלעדי חיות הנפש, ולכן האברים נשמעים לרצון הנפש בביטול והתאחדות גמור. וכך תהיינה כחות נפש החיונית בטלות ונכללות ממש באור א"ס ב"ה השורה ומקיף על נפשו. ועמ"ש ע"פ: והקרבתם עולה אשה.

אך הנה בטבע האדם בתולדתו - אין כמו ביטול זה, ודוגמתו אינו נמצא בגשמיות כלל, לבטל רצונו מפני רצון אחרים בבחי' ביטול זה כאלו אין לו רצון אחר כלל. 

אלא טבע זו היא בבהמה, שהן בטלות ברצון המנהיגם, ולכל אשר יחפוץ יטה אותם ואינם משנות את תפקידם. והיינו, מפני כי שרשן ויסודתן בהררי קדש, היא מדרגות עליונות באור א"ס ב"ה, ושם הן בבחי' ביטול באור א"ס ממש (ועמ"ש, ע"פ: ויאכילך את המן בענין בהמה רבה שלמעלה מאדם) אלא שנפלו למטה מטה ממדרגת האדם, ונמשך בחי' ביטול למטה תח"י האדם.

וזהו ענין הקרבנות שהיו מקריבין הבהמה ע"ג המזבח, ועולה חיותה במקורה ושרשה שהוא בחי' ביטול ממש באור א"ס ב"ה. והקרבנות היו מן הבקר ומן הצאן מכל הבהמה, ולא מן החיות - שבבהמה יש בה ביטול יותר מן החיה. וכן מכל הבהמה נבחרו כבשים עפ"י הרוב, שנמשך בהם בחי' הביטול יותר.

כי הבקר פני שור מהשמאל - בחי' גבורות, וגם שור מנגח בקרנו, ועזים הם ג"כ בחי' גבורות, אבל הכבשים הם בבחי' רחמים.

והכשבים הפריד יעקב - שכבשים הם בבחי' מדותיו של יעקב בחי' רחמים. כי הכבשים יש להם קול רחמנות שמעורר רחמים. והיינו לפי שמקורם ושרשם הוא ממדרגה עליונה יותר שהוא מקור הרחמים. ולכן בנפילת החיות למטה - נמשך להם הקול שמעורר רחמים, וגם הם חלשים בטבעם כתולדותם והרי ניכר ומורגש בהם טבע הביטול.

[וגם הכבשים יש בהם צמר ששרשו גבוה מאד. וכמ"ש בזהר גדול ח"א דמ"ב ע"ג[3] ע"פ והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו: מחשבתיה הוה בההוא אתר דאתמר בי'[4] ועתיק יומין יתיב כו' ושער רישי' כעמר נקא - וקב"ה מחשבתא טבא צרפה למעשה, ובג"ד קביל ליה וכו'. ועמ"ש לקמן בפ' פנחס ע"פ צו את בנ"י כו'. וע' במשנה ספ"ו דכריתות. וע' בזהר משפטים קכ"ה א'. ועמ"ש במ"א ע"פ: שערך כעדר העזים שגלשו כו']:

ב והנה בנפילת החיות למטה בגשמיות נק' בשם: כבשים הב' קודם לשי"ן. כי הב' רומז לבחינת חכמה: בחכמה יבנה בית[5]. והשי"ן רומז לג' קוין המסתעפים ונמשכים למטה. משא"כ כשהם למעלה במקורם הם אחדות אחד. ושם נק': כש"ב - השי"ן קודם לבי"ת. שהשי"ן הוא מדות עליונות שלמעלה מהחכמה ושכל, ונק' בזהר: טורי חשוכא.

[ועיין במ"ש פ' תולדות בביאור ע"פ מים רבים שבשה"ש בענין דעת עליון, ובד"ה שניך כעדר]

אך: והכשבים הפריד יעקב - שיעקב הוא הממשיך בחי' הכשבים מבחינתם ומדרגתם שבמקורם לבחי' הפירוד, שיהי' נק' בשם: כבשים. כדי שיהי' נמשך בחי' הביטול גם בעלמא דפרודא: את הכבש א' תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים כו'.

והענין. כי בקר הוא בקר דאברהם, בחי' חסד עליון, שמתפשט אור א"ס ב"ה למעלה עד אין קץ ולמטה עד אין תכלית. והנה בהתפשטותו למטה, מדרגה אחר מדרגה בירידות המדרגות בדרך השתלשלות והתלבשות - יש יניקה ואחיזה לקליפות וסט"א לינק מהקדושה, בחי': אהלי קדר. וכמו שאמר אברהם: לו ישמעאל יחיה לפניך. וצריך להקדים כבש שהוא בחי' ביטול, בבחי' רחמנות, שלא יומשך אור א"ס ב"ה רק בבחי' ביטול, להיות אור א"ס שורה ומתגלה במי שבטל אליו דוקא.

[ועמ"ש בפ' וירא ע"פ אנכי מגן לך. וע' בזהר בלק דף ר"ד ע"ב, וס"פ מקץ דף ר"ג].

ואת הכבש השני תעשה בין הערבים - זמן שליטת מדתו של יצחק, בחי' גבורות, להמתיקן כו'.

והמשכות בחי' ביטול זה, ב' כבשים בבחי' בקר ובבחי' בין הערבים, נעשה ע"י יעקב, שהוא בריח התיכון המבריח מן הקצה אל הקצה. לכך: הפריד יעקב הכבשים מבחי' כשבים שהיו במקורן ושרשן, לבחי' כבשים, לעלמא דפרודא להתחלק בב' בחי' ומדרגות שונות.

אך בשבועות: והניף הכהן אותם על לחם כו' על שני כבשים, שמניף את הכבשים למעלה לשרשן ומקורן, בחי' כשבים, להיות בטלים ומיוחדים באור א"ס ב"ה ממש. והיינו עם הלחם.

כי הנה ענין תנופות שתי הלחם הוא. כי הנה ב' הלחם רומזות לתשב"כ ותשבע"פ. כמ"ש: לכו לחמו בלחמי כו'. כי הן בחי' גבוהות שיש בתשב"כ מה שאין בתשבע"פ. והוא ענין הטעמים שבתורה: זרקא מקף שופר הולך סגולתא כו' - שהם בחי' ניגון בבחי' מתיקות ותענוג. וע"ז נאמר: ויהי שירו חמשה ואלף, [מלכים א ה, יב] ובלילה שירה עמי - שהטעמים הן בבחי' שיר וניגון, לנגן בשירה וזמרה מרוב שמחה ותענוג. שהטעמים אלו הם בתשב"כ ולא בתשבע"פ.

ואין בתשבע"פ שום פי' וביאור על הטעמים לבאר ולפרש לנו שירה זו מאי היא. [ועמ"ש בפ' הברכה ע"פ תורה צוה, וע"פ ויהי מקץ, וע"פ שיר השירים, וע"פ ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשועים כו']. רק תשבע"פ היא פי' וביאור יסוד המצות ושורשן, שפי' וביאור זה הוא בתשבע"פ דוקא ולא בתשב"כ. כי אין שום מצוה בתשב"כ שלא תהיה צריכה לפי' וביאור תשבע"פ כיצד תהיה דרך עשיית המצוה ובאיזה אופן.

ובשבועות מניפין ב' בחי' הלחם, למעלה במקורן ושרשן, להיות כלולות ומתאחדות באור א"ס ב"ה. כי שם הן מיוחדות בתכלית היחוד, איהו וחיוהי חד כו' הוא היודע והוא המדע כו'. ובהן וע"י מתייחדים גם חיות הכבשים להיותן בטלים בשרשן ומקורן העליון להיות הכל בבחי' ביטול.

ולכן בשתי הלחם דשבועות כתיב: חמץ תאפינה - שמאחר שמתעלה למקור החיות, ומקור החיות המהוה עולמות הנפרדים יש מאין, הוא בבחי': המתנשא מימות עולם, שזהו חיותם והתהוותם, שמחמת שמתנשא ומסתלק מהם אור א"ס ב"ה למעלה ואינו מתלבש בתוכם ממש, לכך נתהווה חיותם וקיומם בבחי' נפרדים להיות דבר ויש בפ"ע.

ובהעלותם למקורן ושרשן הוא: המתנשא מימות עולם - נעשו גם הם בבחי' התנשאות שלמעלה, מאחר שנכללו ונתאחדו במקורם ממש. [ועמ"ש מזה גבי חג השבועות ע"פ וידבר אלקים כו' ע"ש].

ובזה יובן ההפרש שבין כבשי עצרת לבין שני הכבשים התמידים ליום. כי שני כבשי עצרת הם שלמים הנאכלים לבעלים, משא"כ שני כבשי התמידים ליום - הם עולות.

והענין כי התמידים הם הכבשים הנמשכים למטה לעולם הפירוד כנ"ל, ואזי א"א להאכיל לבעלים, שלא יומשך למטה מטה יותר ויהיה אחיזה ויניקה לסט"א, וצ"ל כולו כליל.

אבל כבשי עצרת שהם על לחם הביכורים תנופה לפני הוי' - למעלה במקורם לבחי' כשבים. וגם נכללים ומיוחדים בבחי' שתי הלחם כנ"ל - שם אין שליטה ויניקה כלל ולכן הם שלמים הנאכלים אפי' לבעלים:

  1. 1 ויקרא כג, כ
  2. 2 מנחות סב, א
  3. 3 ספר הזהר וויקיטקסט: מהדורת קרימונה (שנת שי"ט) הייתה כרך אחד(?) שהודפס בסגנון של דפים גדולים (ובכן גם מכונה "זוהר גדול"). דפוס זו מכיל מספור של דפים כאשר כל דף מכיל 4 עמודים אשר גם הם ממוספרים ברצף לאורך כל הכרך. כך למשל נמצא בפירוש המגן אברהם על או"ח בסי' קכ"ח מראה מקום כמו זוהר פרשת נשא עמוד ער"ה, וככל הנראה השתמש בדפוס קרימונה
  4. 4 דניאל ז, ט
  5. 5 משלי כד, ג