Enjoying this page?

Index Likutei Sichos - Shelach

Links to Likutei Sichos Shelach

Likutei Sichos vol. 2 - Shelach 
הטעם שביקש משה על יהושע דוקא "י"ה יושיעך מעצת מרגלים". ס"א

טעם שמצות ציצית דוקא היא זכרון על כל המצוות . ס"ו.

פירוש הכתוב "אני ה' אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארמ"צ" – בעבודה, ס"ו.

Likutei Sichos vol. 4 - Shelach 

חטא וטעות המרגלים שלא רצו להכנס מהנהגה ניסית דמדבר ל"ארץ נושבת", עבודה בטבע: שלימות העבודה בחי' נס המלובש בטבע, דירה בתחתונים.

Likutei Sichos vol. 8 - Shelach 1  (תש"ל)

פירש"י על הפסוק יג, ל ויהם כלב את העם אל משה גו', ג' טענות של המרגלים וג' הדברים שב"עשה לנו בן עמרם – קרע לנו את הים, והוריד לנו את המן, והגיז את השליו". מעלת כלב על יהושע ע"פ פנימיות הענינים וההוראה בעבודת האדם.

(תשלא) Likutei Sichos vol. 8 - Shelach 2 

ג' ענינים שהביא רש"י בסוף פרשתנו מיסודו של ר' משה הדרשן: סמיכות פ' מקושש לפ' ע"ז ופ' ציצית, על כנפי בגדיהם – כנגד ואשא אתכם על כנפי נשרים כו', פתיל תכלת – על שם שכול בכורות כו'.

(תשל"ג) Likutei Sichos vol. 13 - Shelach 1

שילוח המרגלים – ענין עיקרו ויסודי בעבודת האדם. של לך – לדעתך (פירש"י)

Likutei Sichos vol. 13 - Shelach 2 (תשל"ד)

פירש"י יד, לו ד"ה וישובו וילינו עליו

(תש"ם) Likutei Sichos vol. 18 – Shelach 1  

רש"י ר"פ ד"ה שלך לך אנשים

Likutei Sichos vol. 18 – Shelach 2 (תשל"ח)

מרגלים על שם מעשיהם נקראו (סוטה לד, ב)

Likutei Sichos vol. 18 - Shelach 3 (תשל"ו)

רש"י יד,ט ד"ה אל תמרודו ופלוגתת הרמב"ם והראב"ד (הל' אבה"ט פ"ב ה"י) בשחיטת נכרי

 Likutei Sichos vol. 18 - Shelach 4 (תשל"ט) 

זהר (ולקוטי לוי יצחק) (עה"פ יד, יז) ועתה יגדל נא  

Likutei Sichos vol. 18 - Shelach 5 (תשל"ז) 

רש"י ט"ו, כ ד"ה כתרומת הגורן

Likutei Sichos vol. 23 - Shelach 1 (תשמ"ב)

שלח לך לדעתך (סוטה לד, ב ועוד) למה הסכים משה לשלוח המרגלים

Likutei Sichos vol. 23 - Shelach (תשמ"א) 

טענת משה (יד, יג ואילך) ואמרו הגויים גו' מבלתי יכולת ה'. הדיוק "וישחטם", ר"א (סנהדרין קח, א ) ס"ל דדור המדבר יש להם חלק לעוה"ב

Likutei Sichos vol. 23 - Shelach 3 (תשמ"ג)

פירש"י יד, כב ד"ה זה עשר פעמים. הטעם שמפרש כבערכין (טו, א) ולא כפיה"מ להרמב"ם אבות (פ"ה מ"ד) והשינויים מפרש"י ר"פ דברים  

 Likutei Sichos vol. 28 - Shelach 1 (תשמ"ו)

רש"י יג, לג ד"ה הנפילים

Likutei Sichos vol. 28 - Shelach 2 (תשמ"ה)

סמיכת פרשת מרגלים לפרשת עבודה זרה והשייכות למעשה מקושש: ביאור בדברי התוס' (ב"ב קיט, ב ד"ה אפילו) שמקושש "לשם שמים נתכוין" ובמהרש"א שם שהוי מלאכה שא"צ לגופה

 (תשמ"חLikutei Sichos vol. 33 - Shelach 1 (

יישוב הסתירות בפירש"י אם המרגלים היו כשרים בעת שילוחם או לא. הגדר ד"עצת מרגלים" (רש"י יג, טו)

 Likutei Sichos vol. 33 - Shelach 2 (תשמ"ו)

הטעם שמקור המעלה של "עדה" (עשרה מישראל) בעניני קדושה נלמד מהמרגלים דוקא (מגילה כג, ב) בירור בדברי הרמב"ם (הל' תשובה פ"י) אודות העובד מאהבה – כמה דרגות בזה ויישוב הסתירה ממ"ש לעליל פ"ט שם שעסק התומ"צ צ"ל "כדי שיזכו לחיי עוה"ב": ביאור דברי הרמב"ם שם (ה"ד) שכאו"א צריך לאהוב את ה' ב"אהבה הראוי'" ע"ד אהבת אברהם אבינו

(תשמ"טLikutei Sichos vol. 33 - Shelach 3 (

שקו"ט אם הציציות של טלית קטן צ"ל מכוסות תחת הבגדים או נראה בחוץ – לפי דעת האריז"ל (הובא במג"א ס"ח סקי"ג) דט"ק צ"ל "תחת בגדיו", פלוגתת הרמב"ם והטור אם "וראיתם אותם גו'" הוא מגוף מצות ציצית

 

(תנש"אLikutei Sichos vol. 38 - Shelach 1 (

יהושע וכלב לא נטלו כלום (רש"י יג, כב) – כיצד פטרו את עצמם מקיום ציווי משה "ולקחתם מפרי הארץ", שקו"ט בב' תירוצים שבש"ס (סוטה לד,א) והשינויים והחילוק בין דברי הש"ס ופירש"י עה"ת

 

Likutei Sichos vol. 38 - Shelach 2 (תש"נ)

פירש"י טו, כב ד"ה וכי תשגו וגו', ושם כג ד"ה את כל אשר צוה גו': השינויים בפירש"י לגבי פירושו לש"ס (הוריות ח, א), ולעיל משפטים (כג, יג) ג' עניינים כללייים באיסור דעבודה זרה, ביאור ביטוי "עבודה זרה"