Enjoying this page?

Index Likutei Sichos - Behalosecha

Links to Likutei Sichos Behalosecha

Likutei Sichos vol. 2 - Behalosecha 

בהפטרה – "ראיתי והנה מנורת זהב כולה גו'", אלה ישראל, ענין אהבת ישראל, דרכו של אהרן ונשיא ישראל בכלל. ס"א

אופן הפצת המעינו חוצה נלמד מדרך עבודתו של אהרן המדליק את נרות המנורה: (א) הדלקה כשרה בזר. (ב) הטבה בכהן דוקא. (ג) מקום המנורה בהיכל – בעבודת האדם.

Likutei Sichos vol. 4 - Behalosecha 

 המן הוא "לחם מן השמים" הפועל עילוי גם ברשעים, וכן ב"לחם מן השמים"  שבתורה, פנימיות התורה.

kutei Sichos vol. 8 - Behalosecha 1  (תש"ל)
פירש"י ט, י ד"ה או בדרך רחוקה-ההכרח ע"פ פשוטו של מקרא ד"דרך רחוקה" היינו ש"הי' חוץ לאסקופת העזרה כל זמן השחיטה". (ולא כדעת רע"ק "מן המודיעים ולחוץ כו'"). וביאור המשך דברי רש"י כאן "פסח שני מצה וחמץ עמו בבית כו'". ביאור הפנימי בג' ענינים המעכבים עשיית הפסח – טומאה, הי' חוץ לעזרה וחמצו קיים

(תשלא) Likutei Sichos vol. 8 - Behalosecha 2 

ואצלתי מן הרוח גו' – כנר שמונח ע"ג מנורה כו' ולא חסר אורו כלום (ספרי יא, יז)  - ביאור החידוש שלא הי' אורו חסר כלום (אף שמדובר בהשפעה רוחנית), והחילוק בזה בין דברי הספרי ודברי המדרש (פט"ו, יט) עה"פ. 

Likutei Sichos vol. 13 - Behalosecha 1   (תשלד)

פירש"י י, י ד"ה על עולותיכם וד"ה אני ה"א (והשינוי לגבי פירש"י אמור כג, כד)
Likutei Sichos vol. 13 - Behalosecha 2  (תשל"ג)
"והאיש משה עניו מאוד גו'" (י"ב, ג) - גדר הענוה דמשה, וסיום מס' סוטה "לא תיתני ענוה דאיכא אנא  . . לא תיתני יראת חטא דאיכא אנא"

(תשל"ח) Likutei Sichos vol. 18 – Behalosecha 1 
רש"י ריש פרשתנו ד"ה בהעלותך
 

Likutei Sichos vol. 18 – Behalosecha 2   (תשל"ז)
פסח דוחה את השבת (פסחים טו, א) ופלוגתת ר' יאשי' ור' נתן (ספרי ט, א) 

Likutei Sichos vol. 18 - Behalosecha 3 (תשלו) 
פסח שני: רגל בפ"ע, תשלומין דראשון או תקנתא דראשון (פסחים צג, א)

 Likutei Sichos vol. 18 - Behalosecha 4 (תשלמ) 

פסח שני: - "ניטא קיין פארפאלען" (היום יום) ע"ד ההלכה

Likutei Sichos vol. 18 - Behalosecha 5 (תשלטו) 

רש"י יב, טו ד"ה והעם לא נסע
Likutei Sichos vol. 23 - Behalosecha 1 (תשמ"ב

 פרש"י עה"פ (ט,א) בחודש הראשון, גנותן של ישראל שלא הקריבו פסח במדבר

Likutei Sichos vol. 23 - Behalosecha 2 (תשמ"א

 פרש"י י, לה ד"ה ויפוצו וד"ה משנאיך (והשינויים דפירש"י בשלח טו, ז ד"ה קמיך)

Likutei Sichos vol. 23 - Behalosecha 3 (תשמ"ג

 ביאור גדר הנבואה ותנאי' לדעת הרמב"ם (הל' יסוה"ת רפ"ו) תיווך הסוגיות דשבת (צב, א) ונדרים (לח, א). הסדר בי"ג עיקרים בפיה"מ להרמב"ם פרק חלק 
Likutei Sichos vol. 28 - Behalosecha 1 (תשמ"ו) 
שיטת רש"י והרמב"ן בהחידוש דפרשת המנורה שבריש פרשתנו לגבי פרשת המנורה שבפ' תצוה ופ' אמור

Likutei Sichos vol. 28 - Behalosecha 2(תשמ"ה) 
פירש"י ט, ז ד"ה למה נגרע - "א"ל אין קדשים קרבים בטומאה, א"ל יזרק הדם עלינו כו', ויאכל הבשר לטמאים"

(תשמ"ז) Likutei Sichos vol. 33 - Behalosecha 1 (תשמ"ז

 ביאור בד"ה הצ"צ (אוה"ת פרשתנו ע' שטז) דענינו של פסח שני בעבודת האדם הוא העלי' מהדרגא הראשונה בעבודה (יציאת מצרים, סור מרע) לדרגא השני' (ועשה טוב), הטעם שנקבע פסח שני ליום מיוחד גם בזמן הזה שאין לנו פסח"
Likutei Sichos vol. 33 - Behalosecha 2 (תשמ"ח

וביום שמחתכם אלו שבתות (ספרי פרשתנו י, י) והתיווך עם דברי אדמו"ר הזקן בשלחנו (או"ח סתקכ"ט ס"ז) דבשבת "לא נאמר בה שמחה", ההבדל בין שיטת הרמב"ם (הל' יו"ט פ"ו הי-דיח) ושיטת אדה"ז (או"ח שם) בגדר חיוב שמחת יו"ט בזמן הבית ובזמן הזה ויישוב השינויים בלשונות הרמב"ם ואדה"ז : ביאור פלוגתתם ע"פ פנימיות הענינים

(תשמ"ט) Likutei Sichos vol. 33 - Behalosecha 3 (תשמ"ז

פירש"י יא, ה ד"ה את הקישואים, השינוי בין ל' רש"י לגבי לשון הספרי (כאן) וכן לגבי לשונו בפירושו לש"ס (יומא עה, א) ועוד

(תשנ"א) Likutei Sichos vol. 38 - Behalosecha 1 (תשמ"ז

 בפירש"י ח, ד ד"ה כן עשה את המנורה - למה מביא רש"י גם פירוש המדרש אגדה "ע"י הקב"ה נעשית מאלי'", השייכות דפסוק "וזה מעשה המנורה" לכאן - ע"פ פשוטו של מקרא: ביאור לשון רש"י "ע"י הקב"ה נעשית מאלי'" - ע"פ פשט וע"פ פנימיות הענינים
Likutei Sichos vol. 38 - Behalosecha 2 (תש"נ

והאיש משה עניו מאוד גו' (יב, ג) - השייכות המיוחדת בין ענוה לנבואה": החילוק גירסת הבבלי והירושלמי בסוף מס' סוטה "הי עניו הי חסיד": ג' הדרגות בענין הענוה וחילוקן בשייכות לנבואה, ביאור הסיפור בירושלמי שם אודות הלל הזקן שמואל הקטן ור' אליעזר בן הורקנס