Enjoying this page?

Index Likutei Sichos - Bechukosei

Links to all Likutei Sichos Bechukosei

Likutei Sichos vol. 1 - Bechukosei 

אם בחוקותי בקשה והבטחה כמו "ואהבת" שרש כל המצוות - ס"א."אם בחוקותי" לשון חוקים. קבלת עול - ס"ג. "ונתתי גשמיכם" – תורתו של משיח וגם גשמיות בפשטות - ס"ד. פסוקי התוכחה הם ברכות נעלות שנאמרו בלשון נעלמה כפירוש הרשב"י במעשה עם בנו (מו"ק ט, א) - ס"ה. המשך – הקשר לרשב"י, מרא דפנימיות התורה – ס"ו. בג' מקומות בתניא (ח"א פכ"ו. אגה"ק סכ"ב. שם סי"א) נת' העצה איך לקבל יסורים. החידוש שבכ"א – ס"ח

Likutei Sichos vol. 3 - Bechukosei 

.טעם הלשון "בחוקותי תלכו" אף שהכוונה "שתהיו עמלים בתורה" , חוקהה לשון חקיקה 

kutei Sichos vol. 7 - Bechukosei 1 
פלוגתת ר"י ור"ש (בתו"כ כו, ו) אם מעבירים (חיות רעות) מן העולם או משביתן שלא יזוקו, לשיטתייהו בביעור חמץ (פסחים רפ"ב), מלאכה שא"צ לגופה (שבת עג, ב) ודבר שאינו מתקיים (שם מא, ב), שקו"ט בפלוגתת ר"ע ור"י (ר"ה לא, א) בפי' "מזמור שיר ליום השבת" ודברי הש"ס (שם) דפליגי "אי חד חרוב" או "תרי חרוב": השייכות לימי הספירה
 

Likutei Sichos vol. 7 - Bechukosei 2 

פלוגתת ר"מ ור"י (ב"ב עה, א) בפי' "ואולך אתכם קוממיות" (כו, יג) - מאתיים אמה כשתי קומות של אדם הראשון או מאה אמה כנגד היכל וכתליו - ע"ד החסידות
Likutei Sichos vol. 12 - Bechukosei 1 
סיום מסכת בכורות (והוריות)  - פלוגתת ר"מ ור"י בדין קדושתו של אחד עשר שקראו עשירי
Likutei Sichos vol. 12 - Bechukosei 2 
פירש"י כו, לג ד"ה לא יבער וגו'

Likutei Sichos vol. 17 – Bechukosei 1 
פירש"י ר"פ ד"ה אם בחוקותי תלכו - החידוש ב"שתהיו עמלים בתורה" והשייכות ללשון "בחוקותי" דוקא (חוקים). הביאור ע"פ פנימיות הענינים
Likutei Sichos vol. 17 – Bechukosei 2 
פירש"י כז, ט ד"ה ופניתי אליכם (והשינוי לגבי פירש"י אחרי יז, י ועוד) וד"ה והפרתי אתכם והרביתי אתכם (השינוי לגבי פירש"י בראשית א, כב) "אפנה מכל עסקי לשלם שכרכם" (והשייכות "לעמילים בתורה") - ע"פ פנימיות הענינים

Likutei Sichos vol. 17 - Bechukosei 3 
השייכות דב' הענינים שבס"פ (בכור ומעשר בהמה) לב' הענינים שבתחלת הפרשה ("בחוקותי תלכו ומצותי תשמורו") וכן לשני הענינים שבתחילת ספר ויקרא ("אדם כי יקריב גו' תקריבו את קרבנכם") - ע"פ המבואר בלקו"ת במקומות הנ"ל
Likutei Sichos vol. 22 - Behar/Bechukosei 1 
קשר בין (שמות) ב' הסדרות, ג' אופנים: סיני, בהר, בהר סיני. דיוק לשון חז"ל (רש"י ר"פ חוקת) אין לך רשות להרהר אחרי'  
Likutei Sichos vol. 22 - Bechukosei 2 
סיום מס' ערכין בעניני שדה חרם. ביאור ברמב"ם הל' ערכין וחרמין פ"ז ה"ו. ערכין בעבודה
Likutei Sichos vol. 27 - Bechukosei 1 

הדרן על הרמב"ם (וסיום מסכת כתובות): "ועץ השדה יתן פריו (כו, ד) - משל או כפשוטו: ביאור דעת הרמב"ם שלעת"ל עולם כמנהגו נוהג, אף שתחה"מ היא חידוש במעשה בראשית
Likutei Sichos vol. 27 Bechukosei 2 
והתודו את עונם (כו, מ) - סיבת ותוכן הוידוי לפי התו"כ ולפי פירש"י עה"פ ג' גדרים בוידוי (ע"פ רמב"ם - הל' תשובה פ"ב ה"ב: הל' תעניות רפ"ה: והל' תשובה שם ה"ג)

Likutei Sichos vol. 27 Bechukosei 3

כמה גדרים בין "אל יפזר יותר מחומש": שינויי לשונות הרמב"ם בזה בסוף הל' ערכין וחרמין. פיה"מ ריש פאה, הל' מתנות עניים (פ"ז ה"ה) והל' דעות (פ"ה הי"ב)
Likutei Sichos vol. 32 - Bechukosei 1 
פירש"י כו, מב "למה נמנו (האבות) אחורנית כו', השינויים בפירש"י לגבי ל' התו"כ. החילוק בין רש"י והתו"כ בצורך זכירת זכות אבות בשביל גאולת ישראל
Likutei Sichos vol. 32 - Bechukosei 2 
רמב"ם הל' תמורה בסופן (וסוף ספר קרבנות), אע"פ שכל חוקי התורה גזירות הם .. ראוי להתבונן בהם כו', יישוב הסתירה מדברי הרמב"ם בשמונה פרקים (ה"ו), ביאור לשון הרמב"ם כאן "עצות מרחוק מגדול העצה" והשייכות להחוק דתמורה דוקא, שקו"ט במהות החילוק בין "חוקים" ו"משפטים" לדעת הרמב"ם (ע"פ דבריו במו"נ ח"ג פכ"ז) 
Likutei Sichos vol. 37 - Bechukosei 1 
הטעם שהבטיחה התורה יעודים גשמיים כשכר מצוה, וכן לעתיד לבא - גם בשביל עובד ה' שלא ע"מ לקבל פרס. תוכן היעודים ד"בו ביום שהוא נטוע בו ביום עושה פירות".  (תו"כ כו,ד) וכיו"ב להחידוש במצב הרוחני דהעולם לעת"ל