Enjoying this page?

Index Likutei Sichos - Behar

 Links to all Likutei Sichos - Behar

Likutei Sichos vol. 1 - Behar 

הטעם שממצות שמיטה דוקא נלמד שכל המצוות נאמרו (כללותיהן ופרטותיהן) בסיני. כי ענינה מסי"נ. והכח לזה מהר סיני. ביטול ותוקף. וע"י משה רבינו דוקא: ס"א.

"אמר ר' יוסף לא תיתני ענוה דאיכא אנא". ביטול ותוקף: סט"ז.

נתינת התורה על הר סיני שאין בו מעלות (של הרים אחרים) - רמז לענין "אילו נצטוינו לחטוב עצים": סי"ח
Likutei Sichos vol. 3 - Behar 

ענין איסור ריבית בעבודת האדם וביאור דברי הספרא "כל המקבל עליו עול רבית מקבל עול שמים וכו'"

kutei Sichos vol. 7 - Behar 1 

ביאור פלוגתת הבבלי (ערכין לב, ב לדעת התו' שם) והירושלמי (שביעית פ"י ה"ב) אם שמיטה נוהגת מה"ת כשאין היובל נוהג – ע"ד החסידות

Likutei Sichos vol. 7 - Behar 2 
סיום הפרשה (ורש"י) "אני ה' - נאמן לשלם שכר" והקשר למאמר ר"מ באבות (פ"ד מ"י) "ואם עמלת בתורה הרבה יש שכר הרבה ליתן לך" שקו"ט בקס"ד דעבד הנמכר לעכו"ם "לא יאמר הואיל ורבי מגלה עריות .. עובד ע"א .. מחלל שבת אף אני כמותו", ביאור דברי הזהר (בהר קח, א) דעבד עברי פטור מ"עול מלכותא דלעילא", ע"פ ביאור אדה"ז בתניא (פמ"א) בענין קבלת עומ"ש ומשל הזהר (שם) "כהאי תורא דיהבין עלי' עול כו'"
Likutei Sichos vol. 12 - Behar 1 
שבת לה' - כשם שנאמר בשבת בראשית (תו"כ כה, ד) או "לשם השם כשם שנאמר בשבת בראשית" (רש"י שם)
Likutei Sichos vol. 12 - Behar 2 
מצות עשה להשיך לעכו"ם (רמב"ם הל' מלוה ולוה רפ"ה). ביאור פלוגתת הפוסקים אם מועלת מחילה בריבית

Likutei Sichos vol. 17 – Behar 1 
פירש"י ר"פ ד"ה בהר סיני: "מה ענין שמיטה אצל הר סיני כו' כך שנויה בתו"כ ונראה לי שכך פירושה כו'" - החידוש בפי' התו"כ לפי פירש"י. פלוגתת ר' עקיבא ור' ישמעאל - אם כללותיה ופרטותיה מסיני או כללותיה מסיני ופרטותיה באוהל מועד - ע"פ פנימיות הענינים
Likutei Sichos vol. 17 – Behar 2 
שקו"ט אם שביתת הארץ הוא דין בהארץ או רק חיוב גברא. וכן אם שמיטת פירות הוא חיוב גברא או אפקעתא דמלכא: סיום מסכת שביעית "המחזיר חוב בשביעית רוח חכמים נוחה הימנו .. הלוה מן הגר כו' וכל המקיים את דברו רוח חכמים נוחה ממנו" - הנקודה המשותפת בג' בבות אלה

Likutei Sichos vol. 17 - Behar 3 
"הקרוב קרוב קודם" לפדות מי שנמכר לנכרי (תו"כ כה, מח) - הטעם הפנימי שלא הקדים הכתוב "והשיגה ידו ונגאל" ולא נזכרה כלל גאולת "אביו"
Likutei Sichos vol. 17 - Behar 4 - Lag Beomer 
מאמר רשב"י בפרקי אבות (פ"ד, מי"ג) "ג' כתרים הם כו' וכתר שם טוב עולה על גביהן" - הטעם שרשב"י, שתורותו אומנתו, מדגיש מעלת המעשה. והרמז בכך שמאמר זה נשנה במשנה יג. הקשר לל"ג בעומר ולב' הקצוות שבפ' בהר - (א) הר סיני. (ב) ארץ נושבת והנהגה ע"פ טבע
Likutei Sichos vol. 22 - Behar 1 
בההיא נייחא דארעא איצטריכו עבדי נייחא (זהר פרשתינו קח, א)
Likutei Sichos vol. 22 - Behar 2 
פירש"י כה, מא ד"ה הוא ובניו עמו (ושינויים דפרש"י משפטים כא, ג)
Likutei Sichos vol. 22 - Behar-Bechukosei 
קשר בין (שמות) ב' הסדרות. ג' אופנים סיני, בהר, בהר סיני. דיוק לשון חז"ל (רש"י ר"פ חוקת) "אין לך רשות להרהר אחרי'".

Likutei Sichos vol. 27 - Behar 1 
קנין הגוף וקנין הפירות וקנין דקל לפרותיו - בעבודת האדם ההבדל בזה בין "דין הקדש" ו"דין הדיוט בקנייתו" (רמב"ם הל' מכירה פכ"ב הט"ז)
Likutei Sichos vol. 27 Behar 2 
כוונת השאלה "וכי תאמרו מה נאכל" (כה, כ) ע"ד הפשט. "דברה תורה כנגד ד בנים" (רש"י ס"פ בא) בפשוטו של מקרא
Likutei Sichos vol. 32 - Behar 1 
סיום מסכת שביעית: וכל המקיים את דברי רוח חכמים נוחה הימנו. ופלוגתת ר' יוחנן ורב בגמ' (ירושלמי שם) אם גם במתנה יש לקיים דברו. יישוב הסתירה בהנהגת רב (ירושלמי שם, וירושלמי ב"מ פ"ד ה' ב), הקשר לתוכן ענין ה"שביעית" ע"ד הדרוש
Likutei Sichos vol. 32 - Behar 2 
הטעם שרש"י פירש "עבדי הם" - "שטרי קודם" - ב' פעמים (בעבד הנמכר לישראל (כה, מב) ובעבד הנמכר לנכרי (כה, נה)): למה נקט רש"י ד"לא ימכרו ממכרת עבד"  היינו "בהכרזה" (ולא כפי' הא' בתו"כ שם). ההבדל בין עבד הנמכר לישראל ועבד הנמכר לנכרי ע"ד הפשט
Likutei Sichos vol. 37 - Behar 1 
רמב"ם סוף הל' עבדים (וספר קנין) מותר לעבוד בעבד כנעני בפרך ואע"פ שהדין כך מדת חסידות ודרכי חכמה שיהי' אדם רחמן כו' - שני הענינים ד"מדת חסידות ודרכי חכמה", שקו"ט בדברי הרמב"ם שכחמים הראשונים "היו נותנין לעבד מכל תבשיל כו' ומקדימין מזון הבהמות והעבדים לסעודת עצמן". אריכות לשון הרמב"ם בסיום ההלכה ע"ד מדת הרחמנות בזרעו של אברהם והשינויים לגבי לשונו בהל'  תשובה (פ"ב ה"י) הל' איסורי ביאה (פי"ט הי"ז) הל' מתנות עניים (פ"י ה' א-ב)