Enjoying this page?

Index Likutei Sichos - Bamidbar

Links to all Likutei Sichos Bamidbar 

Likutei Sichos vol. 2 - Bamidbar 
מנין מצ"ע אינו כלום אבל הוא "כלי" לחשיבות. דבר שבמנין לא בטל. קשר דכמות ואיכות ועד שריבוי כמות משנה איכות. ס"א

בנין המשכן במדבר דוקא ומעלת הנשים בזה. סי"א

ש"פ במדבר - הכנה למ"ת. זמן התעוררות באהבת ישראל ושלום. סי"ג

ההסברה בקשר דאהבת ישראל למ"ת, פתגמי הבעש"ט, הרב המגיד ואדמו"ר הזקן בענין אהבת ישראל וחידוש דכ"א מהם. סי"ד

Likutei Sichos vol. 4 - Bamidbar 

. פ' במדבר הכנה למ"ת: מנין מדגיש החשיבות דבנ"י וגילוי העצם: ספירת העומר - גילוי כחות פנימיים: ושני המנינים הכנה למ"ת

kutei Sichos vol. 8 - Bamidbar 1 

השייכות של מנין בנ"ל למ"ת, ביאור פירש"י (ריש פרשתנו) "מתוך חבתן לפניו מונה אותן כל שעה" , תוכן הרוחני בג' המנינים של בנ"י - "כשיצאו ממצרים, כשנפלו בעגל, כשבא להשרות שכינתו עליהן

(תש"ל)Likutei Sichos vol. 8 - Bamidbar 2 

פירש"י סוף פרשתנו ד"ה ולא יבואו לראות כבלע את הקדש – אופן "כיסוי" כלי המשכן ע"פ פשוטו של מקרא: ביאור ג' הכיסויים שעל הארון (תורה) ע"פ פנימיות הענינים

 

Likutei Sichos vol. 13 - Bamidbar 1   (תשל"ג)

פרש"י ב, ב ד"ה מנגד
Likutei Sichos vol. 13 - Bamidbar 2 
התאמת כמה פירושי רש"י בפרשיתנו (על הפסוקים ג, ו-טז שם, יב) ובפ' בהעלותך (ח, טז ד"ה נתונים נתונים) בענין גדר עבודת הלויים

(תשל"ז) Likutei Sichos vol. 18 – Bamidbar 1 

רש"י ג' י ד"ה ושמרו את כהונתם

Likutei Sichos vol. 18 – Bamidbar 2   (תשל"ו)

רש"י ג, טו ד"ה מבן חודש ומעלה

Likutei Sichos vol. 18 - Bamidbar - Sivan 2 (תש"מ) 

לעולם קורין פ' במדבר לפני עצרת


Likutei Sichos vol. 23 - Bamidbar 1 (תשמ"ב) 

פירש"י עה"פ (א, טו שם, יז) אלה קרואי העדה .. האנשים האלה אשר נקבו בשמות. טעם צירוף נשיאי המטות במנין כל השבטים

 

Likutei Sichos vol. 23 - Bamidbar 2 (תשמ"א) 

פירש"י (ג, א) ד"ה ואלה תולדות וד"ה ביום דיבר


Likutei Sichos vol. 28 - Bamidbar (תשד"מ) 

פירש"י א, נג ד"ה ולא יהי' קצף


(תשמ"ז) Likutei Sichos vol. 33 - Bamidbar 1(תשמ"ז) 

פירש"י א, מט ד"ה אך את מטה לוי לא תפקוד, שני הענינים ד"תפקוד" ו"נשיאת ראש" לפרש"י בפשש"מ והנפק"מ גבי מנין הלויים , שתי דרגות במעלות הלויים ע"פ פנימיות הענינים


Likutei Sichos vol. 33 - Bamidbar 2(תשמ"ט) 

"אוי לרשע ואוי לשכנו" – בתנחומא (פרשתנו יב). במדב"ר (פ"ג, יב) ופירש"י (ג, כט): ג' אופנים בפעולת השכינות ומקורן בדין "אוי לרשע ואוי לשכנו" בהלכות נגעי בתים (תו"כ מצורע יד, מ. משנה נגעים פי"ב מ"ז): ההבדל בזה בין שכן טוב לשכן רע והביאור ע"ד הדרוש