Enjoying this page?

Index Likutei Sichos - Emor

לקוטי שיחות - אמור Likutei Sichos - Emor

Likutei Sichos vol. 1 - Emor
מעלת חודש אייר: כל החודש ספיה"ע. ר"ת אברהם יצחק יעקב רחל – ס"א. הטעם שנאמר גבי ספיה"ע "ממחרת השבת", ע"פ הביאור הפנימי דספיה"ע ענינה בירור נה"ב והכח לזה הוא מ"גבוה ביותר",ענין השבת – ס"ה. ספה"ע מצוה בפ"ע בכל יום, אבל מיוסדת על ספירת הימים שעברו, ולפי"ז הפרש בין עבד שנשתחרר לקטן שנתגדל, וכן נפק"מ אם יבוא משיח באמצע ימי הספירה – סי"ז
Likutei Sichos vol. 3 - Emor
ב' ענינים במתן תורה: חמישים לעומר וששה בסיון: ענין ספה"ע בעובר קו התאריך
Likutei Sichos vol. 7 - Emor 1
ביאור הצריכותא שבש"ס (יבמות קיד, סע"א) שהדין ד"להזהיר הגדולים על הקטנים" נאמר בטומאת כהנים שרצים ודם – ע"ד החסידות
Likutei Sichos vol. 7 - Emor 2
איך "נטמא" הקב"ה בקבורת משה (תוס' סנהדרין לט, א). והרי הקב"ה הוא בבחי' "כהן גדול" שאינו מטמא אפלו לבנו
LIkutei Sichos vol. 7 - Emor 3
פירש"י סוף פרשתנו ד"ה ובני ישראל עשו, שקו"ט בפרש"י (כד, יד), "במעמד כל העדה מכאן ששלוחו של אדם כמותו": פי' הכתוב (תצא כא, כב) "וכי יהי' באיש חטא חטא גו' ותלית אותו על עץ" ע"ד הרמז
Likutei Sichos vol. 12 - Emor 1
שבע שבתות תמימות תהיינה אימתי בזמן שאין ישוע ושכני' ביניהם - קה"ר פ"א, ג
Likutei Sichos vol. 12 - Emor 2
פירש"י כג, כד ד"ה זכרון תרועה
Likutei Sichos vol. 17 – Emor 1
פירש"י כג, ג ד"ה ששת ימים
Likutei Sichos vol. 17 – Emor 2
פירש"י כג, יד ד"ה בכל מושבותיכם: ב' השיטות של "חכמי ישראל" אם חדש נוהג בחו"ל. והביאור ע"פ פנימיות הענינים

Likutei Sichos vol. 17 - Emor 3
פירש"י כג, כב ד"ה ובקוצרכם: "א"ר אוורדימס בר"י מה ראה הכתוב ליתנם (דיני פאה וכו') באמצע הרגלים כו'" – הטעם שהביא רש"י אגדה זו, ולא תירץ כשאר פשטנים: ביאור השינויים בפירש"י לגבי לשון החריב: הנפק"מ להלכה אם פאה הוי לאו הניתק לעשה
Likutei Sichos vol. 17 - Emor 4
בחג הסוכות היתה במקדש יום שמחה יתירה כו' מצוה להרבות בשמחה זו .. גדולי חכמי ישראל וראשי הישיבות והסנהדרין והזקנים ואנשי מעשה הם שהיו מרקדין כו' השמחה שישמח האדם בעשיית המצוה .. עבודה גדולה היא כו' (רמב"ם הל' לולב פ"ח הי"ב ואילך) – גדר ה"שמחה יתירה" דחג הסוכות, המקור לששת הסוגים (של משתתפי השמחה) שנמנו ברמב"ם, והקשר לשמחה של מצוה בכלל
Likutei Sichos vol. 22 - Emor 1
ספירת העומר – סיום סדור אדמו"ר הזקן ספה"ע ותפלה
Likutei Sichos vol. 22 - Emor 2
זמן החג ומצוותיו – בחגה"ס ובחגה"פ. נטילת המינים בסוכה דוקא – בהלכה ובעבודת האדם
Likutei Sichos vol. 22 - Emor 3
החילוק בין הסימן "ערבי נחל" לסימני שאר המינים. וכן הסימן ד"כפות תמרים" – להדיעה שהוא רק שם המין

Likutei Sichos vol. 27 - Emor 1
ההוראה משם הפרשה "אמור" – אמירה בשבח חבירו (ע"פ ויק"ר ריש פרשתינו): ביאור שתי הלכות ברמב"ם (דעות פ"ה ה"ז, פ"ו ה"ג) ע"ד החיוב לספר בשבח חבירו
Likutei Sichos vol. 27 Emor 2
ביאור לשון התו"כ בפסוק "ונקדשתי" (כ"ב, לב) אודות המוסר עצמו על קידוש השם ע"מ שיעשו לו נס והשינויים בפרש"י שם: ג' אופנים (שונות) בגדר מצות קדוש השם – תו"כ, רש"י ורמב"ם - סהמ"צ מ"ע ט והל' יסוה"ת פ"ה הל' ד
Likutei Sichos vol. 32 - Emor 1
שקו"ט בסדר ההלכות ברמב"ם ספר זמנים: השייכות של הכתוב "נחלתי עדותיך לעולם כי ששון לבי המה" (שהציב הרמב"ם לפני ספר זמנים) להגדרת מהותו של ספר זמנים והנק"מ להלכה במצות התלויות בזמן
Likutei Sichos vol. 32 - Emor 2
ג' השיטות בטעם החילוק בין העומר ושתי הלחם – ד"קודם לעומר אם הביא פסול" ו"קודם שתי הלחם .. אם הביא כשר (משנה מנחות סח, ב) – והסברתן בעבודת האדם
Likutei Sichos vol. 32 - Emor 3
שקו"ט מהי ה"הלכה" בדברי המחבר ריש הל' סוכה "בסוכות תשבו .. הם ענני כבוד שהקיפם בהם לבל יכה בהם שרב ושמש": החידוש להלכה בהוספת אדה"ז (בשולחנו שם) תיבת "לצל" (ש"הקיפם בם לצל לבל יכה בהם כו'): ביאור דברי אדה"ז (סתרל"א ס"ב) בדין צלתה מרובה מחמתה ושיטתו בדין כוונת מצות סוכה
Likutei Sichos vol. 37 - Emor 1
פירש"י ריש פרשתנו "אמור ואמרת, להזהיר גדולים על הקטנים" – הטעם שלא פירש"י "להזהיר בי"ד על הכהנים" (כפירש"י לקמן כא, כד) שקו"ט בהכלל ד"כהנים זריזין הם" והביאור ע"ד המוסר והעבודה
Likutei Sichos vol. 37 - Emor 2
ושם אמו שלומית גו' – שבחן של ישראל שפרסמה הכתוב לזו לומר שהיא לבדה היתה – (כד, יא וברש"י) – הטעם שפרסמה התורה גנותה הגם שאפילו בגנות בהמה טמאה לא דיבר הכתוב