Enjoying this page?

Index Likutei Sichos - Shemos

 • index Likutei Sichos - Shemos
 • Likutei Sichos vol. 1 - Shemos
 • audio 46:36
 • "וכל הבת תחיון" - שיקבלו ה"חיות" ממצרים, ובעבודה בזמננו .. ס"א
 • "ואת עמלנו אלו הבנים שנאמר כל הבן גו'" - חינוך הבנים באופן דעמל דוקא . . ס"ו
 • מעלת תשב"ר ותקנת יהושע בן גמלא . .ס"ט
 • המענה על הטענה "למה הרעותה" - "וידעתם כי אני ה'": דוקא ע"י עבודת פרך בגלות בגיעים לגילוי שם הוי' וכן ע"י הגלות עתה לגילוי דלעתיד: אבל מכיון שטענת "למה הרועת" יש לה מקום, לכן אפשר להחליף השיעבוד ביגיעה בתורה. וכן טרדות הפרנסה על טרדות הלימוד, היינו לימוד שלא לפי הטבע . . סי"א
 • Likutei Sichos vol. 3 - Shemos
 • audio 50:26
 • ביאור השם "שמות" והשייכות לגלות ובירורו .. ס"א
 • ענין "וימררו את חייהם" ברוחניות . . ס"ט
 • Likutei  vol. 6 - Shemos Sicha 1
 • audio 59:06
 • פירש"י בריש הפרשה: אע"פ שמנאן בחייהן בשמותם כו': ההבדל בין ביטוי האהבה ע"י "מנין" וביטוי האהבה ע"י קריאת "שם"
 • Likutei Sichos vol. 6 - Shemos Sicha 2
 • audio 59:15
 • התוכן הפנימי של ה"עבודה קשה בחומר ובלבנים" (א, יד): מעלת "לבנים" (הנעשים בידי אדם) על אבנים (שבריאתם בידי שמים): ההבדל בענין "דירה בתחתוני" בין המשכן , המקדש דלע"ל. 
 • Likutie Sichos vol. 6 - Shemos Sicha 3
 • audio 34:42
 • התוכן המשותף בשני מרז"ל (סוטה יב, א) אודות יוכבד (א) "לידתה במצרים והורתה שלא במצרים", (ב) "נולדו בה סימני נערות": הטעם הפנימי ש"כל זמן שיוסף הי' קיים לא היו משוי של מצרים" (שמו"ר פ"א, ד)
 • Likutei Sichos Vol. 011 – Shemos 1
 • audio 34:43
 • אהי' לאשר אהי' ביחידים אבל במרובים בעל כרחם (שמו"ר פ"ג, ו). בגאולת מצרים - בחי' "בן" - לא נגאלו כל ישראל: בגאולה העתידה - לאחרי הבחירה דמ"ת _ יגאלו כל ישראל
 • Likutei Sichos Vol. 011 – Shemos 2
 • audio 33:36
 • שלח נא ביד תשלח - ביד משיח שהוא עתיד לגלות (מדרש לקח טוב ד, יג) הגאולה על ידי משה והגאולה שעל ידי משיח
 • Likutei Sichos vol. 16 - Shemos Sicha 1
 • audio
 • פירש"י א, ח ד"ה ויקם מלך חדש: לשיטתייהו דרב ושמואל בכמה מקומות בש"ס מה מכריע בפירוש הכתובים: פירוש התבות בדיוק או התאמת תוכן הכתוב: שיטת רש"י בזה בפירושו על התורה
 • Likutei Sichos vol. 16 - Shemos Sicha 2
 • ב' הענינים שנפעלו ע"י שמת משה על שפת היאור -  (א) ביטול ע"ז של נילוס (צפע"נ עה"ת ב, ג), (ב) ביטול גזירת "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו" (שמו"ר פ"א, כא)  
 • Likutei Sichos vol. 16 - Shemos Sicha 3
 • פירש"י ב, יא ד"ה ויגדל משה "הראשון לקומה והשני לגדולה" - ע"ד הפשט וע"פ פנימיות הענינים
 • Likutei Sichos vol. 16 - Shemeos Sicha 4
 • ההוראה מטענת פרעה "לכו לסבלותיכם" (ה, ד. שמו"ר פ:ה, טז) - שבני שבט לוי יתעסקו רק בהוראת חכמי התורה לבנ"י ולא יתערבו בסדר המדינה
 • Likutei Sichos vol. 16 - Shemos - Teves 24
 • הרמז בפ' שמות על מעשיו ותורתו של אדמו"ר הזקן (גילוי תורת חסידות חב"ד): הקשר בין קושי השעבוד דבני ישראל לתוכן ענין ה"שם"
 • Likutei Sichos Vol. 021 - Shemos 1
 • פירש"י א, כא ד"ה ויעשר להם בתים
 • Likutei Sichos Vol. 021 -Shemos 2
 • "שלא יאמר . . ועבדום וענו אותם קיים בהם ואח"כ יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם" - במדרש (שמו"ר פ"ג, יא) ובגמרא (ברכות ט, א): ב' אופנים בשייכות ה"רכוש גדול" ל"ועבדום גו'"
 • Likutei Sichos Vol. 021 - Shemos 3
 • בני בכורי ישראל - לשון גדולה (ד, כב ובפרש"י) : כי נער ישראל ואוהבהו - בנ"י בנים קטנים, וסיום מס' ברכות
 • Likutei Sichos Vol. 026 – Shemos 1
 • הטעם שלידת משה "מכפרת" על מיתתו (רש"י מגילה יג, ב): העילוי בזה ש"לא מת משה" (סוטה יג, ב) - וכן זה שיעקב אבינו לא מת (תענית ה, ב) - לגבי הא שצדיקים בכלל גם במיתתם קרויים חיים (ברכות יח, א)
 • Likutei Sichos Vol. 026 – Shemos 2
 • ביאור דעת הרמב"ם (הל' יסוה"ת פ"ו ה"ב ובכס"מ שם) דשם "אהי'" אינו מהשמות שאינם נמחקים: ביאור במחז"ל (שבת קיח, ב) הקורא הלל בכל יום ה"ז מחרף כו'
 • Likutei Sichos Vol. 026 – Shemos 3
 • פירש"י ג, טו ד"ה זה שמי לעלם
 • Likutei Sichos Vol. 026 – 20 - 24 Teves
 • נקודות משותפות בין חיי הרמב"ם ואדמו"ר הזקן ומשנתם - הן בנגלה (ס' "משנה תורה" ושו"ע אדה"ז) והן ב"נסתרות" (מורה נבוכים וספר התניא) - והרמז בפ' וארא: ההיתר ללמוד מו"נ (למרות ההגבלות והשבועה כו' בתחילת ס' המורה): השייכות דלימוד התניא לכאו"א מישראל
 • "Likutei Sichos Vol. 026 – Teves 24
 • שייכותה של תורת אדה"ז בנגלה ונסתר לתכונת ה"אור": הרמז בשמו ("שניאור") ושם פרשת "וארא"
 • Likutei Sichos Vol. 031 – Shemos 1
 • ביאור ג' השיטות בדין הרמת יד על חבירו שנק' רשע - (א) דברי אגדה, (ב) איסור גמור דרבנן (ג) עובר בל"ת דאורייתא - ומקורן בחז"ל (סנהדרין נח, ב. שמו"ר פ"א, כט. תנחומא קרח ח): הביאור ע"ד החסידות
 • Likutei Sichos Vol. 031 – Shemos 2
 • "יש ביניכם לשון הרע והאיך אתם ראויין לגאולה" (תנחומא פרשתנו יו"ד): החידוש בגדר "עם ישראל" ביציאתם ממצרים לגבי זה שהיו "אומה" גם לפני יצי"מ
 • Likutei Sichos Vol. 031 – Shemos 3
 • פירש"י ד, כ ד"ה על החמור: השינוי לגבי ל' הפרקי דר"א (פל"א): ההבדל ע"פ פנימיות הענינים בין חמור דאברהם, חמור דמשה וחמור של מלך המשיח
 • Likutei Sichos vol. 36 - Shemos 1
  • הצורך בב' הפירושים ברש"י עה"פ ( ב, יד) ויירא משה: דברי המדרש (ב"ר ר"פ עו) "שני בני אדם הבטיחן הקב"ה ונתייראו" ופלוגתת המפרשים אם זהו שבחם או ש"ראוי שלא לירא": שקו"ט בגדר מדת הבטחון ויסוד הוודאות לבטחון האדם אע"פ שיתכן שגרם החטא: ביאור פתגם הצ"צ "טראכט גוט וועט זיין גוט"
 • Likutei Sichos Vol. 036 – Shemos 2
 • "מה זכות יש בידם שאוכל להוציאם . . בזכות התורה שהן עתידין לקבל כו'" ( שמו"ר פ"ג, ד) איך מהני זכות קבלת התורה שלהם בעתיד שעבורה יצאו ממצרים: ביאור האגדה שהובאה בר"ן (סף פסחים) ד"בשעה שאמר להם משה כו' תעבדון היו מונין כל אחד ואחד לעצמו", וגירסת השבלי הלקט שמשה א"ל "תעבדון גו'" בהיותם במצרים: תוכן השתוקקות של ישראל לקבלת התורה ע"פ פנימיות הענינים
 • Likutei Sichos Vol. 036 – Teves 20 - 24
 • ביאור לשון אדמו"ר הזקן בהל' ת"ת שלו (פ"ב סי"א) אודות החיות ללמוד הלכות המצות שאינן נוהגות בזה"ז "כחבור הרמב"ם ז"ל": כמה אופנים בגדר חיוב ת"ת וההבדל בזה בין שיטת הרמב"ם ושיטת אדה"ז. ולשיטתם בפירוש "שליש בתלמוד": שיטת אדה"ז שיש עדיפות ללמוד הלכות פסוקות דכל התורה כולה מלימוד קצת הלכות בטעמיהן בדרך קצרה - והתעוררות ע"ד לימוד שיעור קבוע בספר משנה תורה להרמב"ם בכל יום