Enjoying this page?

Index Likutei Sichos - Va'eira

 • Likutei Sichos vol. 1- Vaeira
 • audio 44:34 
 • ההוראה מהמכות "דם וצפרדע" וסדרן. ס"א
 • מזה שהלשון החמישית של גאולה שכנגד הגאולה העתידה נאמרה כבר ביצי"מ מוכח שכבר ישנה במציאות, וע"ד מ"ד "אשו משום חציו" שבשעת ההדלקה כבר מתחייב. סי"ד
 • Likutei Sichos vol. 3 - Vaeira
 • audio 56:20
 • שאלת משה "למה הרעותה" מצד היותו בחי' חכמה שלמעלה מהאבות, מדות, ואעפ"כ נתבע ממנו שיהי' בדרגתם, חיבור מוחין ומדות, אחדות ה', הקשר לר"ח שבט: ביאור התורה בע' לשון
 • Likutei Sichos vol. 6 - Vaeira 1
 • audio 17:39
 • פירש"י ו, ב ד"ה יוכבד דודתו
 • Likutei Sichos vol. 6 - Vaeira 2
 • audio 1:02:28
 • פירש"י בסוף הפרשה ד"ה לא נתך - ההפרש בין שני הפירושין ב"לא נתך" באופן הנס: יסוד החילוק בין הפירושים ע"ד ההלכה וע"פ פנימיות הענינים: שקו"ט בהבדל בין תשובה דב"נ ותשובה דישראל.
 • Likutei Sichos Vol. 011 – Vaeira 1
 • audio 34:55
 • ד' כוסות כנגד ד' גאולות (ירושלמי פסחים פ"י ה"א. ועוד) ביאור בשו"ע אדמו"ר הזקן או"ח סתע"ב סי"ד ובגדר חיוב הסיבה.
 • Likutei Sichos Vol. 011 – Vaeira 2
 • audio 39:45
 • פירש"י ח, יז (משליח בך את הערוב)
 • Likutei Sichos vol. 16 - Vaeira 1
 • audio 24:15
 • פירש"י ו, ט ד"ה מקוצר רוח, והשינויים לגבי פירושו בס"פ שמות (ו,א): ההפרש ב"מעשה אבות" בין חלק האגדה שבתורה (מצד הנשמה) וחלק הפשט (מצד הגוף), והנפק"מ בפירוש "וארא אל האבות" (פירש"י ו, ג): הקשר לכ"ד טבת - הילולא דאדה"ז.
 • Likutiei Sichos vol. 16 - Vaeria 2
 • פירש"י ו, כו-כז ד"ה הוא אהרן ומשה, הם המדברים, הוא משה ואהרן: החילוק בין "הוא אהרן ומשה" או "הוא משה ואהרן" ע"ד החסידות.
 • Likutei Sichos vol. 16 - Vaeira 3
 • פירש"י ז, ב ד"ה אתה תדבר - פעולת דיבורו של משה לפרעה (אף שהי' ערל שפתים): כחו של משה "לרדותו במכות ויסורין" (רש"י ז, א) ע"פ פנימיות הענינים.
 • Likutei Sichos vol. 16 - Vaeira 4
 • פירש"י ח, ב ד"ה ותעל הצפרדע: הוראה בענין המתחיל במצוה אומרים לו גמור (סוטה יג, ב ועוד)
 • Likutei Sichos vol. 16 - Vaeira 5
 • הנפק"מ מפלוגתת ר' אליעזר ור' עקיבא (הגדה של פסח, מכילתא בשלח יד, לא) אם כל מכה היתה של ארבע או של חמש (אם המכות היו רק בד' יסודות או גם בחומר היולי (כלבו ועוד)) - בהלכה, לענין איסור חמץ, והביאור בעבודת האדם. 
 • Likutei Sichos Vol. 021 - Vaera 1
 • פירש"י ו, ט: יתיישב המקרא על פשוטו . . והדרשה תדרש . . וכפטיש יפוצץ סלע מתחלק לכמה ניצוצות.
 • Likutei Sichos Vol. 021 - Vaera 2
 • אלולי הצפרדע האיך הי' נפרע מן המצרים (שמו"ר רפ"י) ג' דרגות באוה"ע: בלעם פרעה וסנחריב. 
 • Likutei Sichos Vol. 021 - Vaera 3
 • ההפטרה (נבואה על פרעה ונבוכדנאצר) ושייכותה להסדרה.
 • Likutei Sichos Vol. 026 - Vaera 1
 • תירוץ לקושיית המרדכי (פ' ערבי פסחים) "ליבעי ארבע לחמים" - כנגד ד' לשונות של גאולה, הטעם למספר ד' כוסות  וג' מצות: ביאור הדין ד"בלע מצה יצא"  (פסחים קטו, ב)
 • Likutei Sichos Vol. 026 - Vaera 2
 • audio 57:29
 • פירש"י ז, יב ד"ה ויבלע מטה אהרן וטעם השינוי מל' הגמ' (שבת צז, א) ומדרש תנחומא (ג): "נס בתוך נס" ע"ד הפשט.
 • Likutei Sichos Vol. 031 - Vaeira 1
 • וארא גו' ושמי ה' לא נודעתי להם - גילוי שם הוי' ביצי"מ בעבודת האדם.
 • Likutei Sichos Vol. 031 - Vaeira 2
 • פירש"י ו, יד ד"ה כבד - ההכרח בפשוטו של מקרא ש"יקר" הוא "שם דבר", וביאור ענין כבדות לב פרעה ע"פ פנימיות הענינים.
 • Likutei Sichos Vol. 031 - Vaeira 3
 • פירש"י ז, כה ד"ה וימלא שבעת ימים גו' - החידוש לפי פירש"י במכת דם לגבי שאר כל המכות, וביאור המשך ל' רש"י "שהיתה המכה משמשת רביע חדש כו'".
 • Likutei Sichos Vol. 031 - Vaeira 4
 • פירש"י ט, יח ד"כ כעת מחר: השינויים בפרש"י (בענין "שרט לו שריטה בכותל כו'") - כאן: וירא יח, י ושם כא, ב: הטעם שרק במכת ברד הודיע משה את הזמן המדוייק של המכה והביאור ע"פ פנימיות הענינים.
 • Likutei Sichos Vol. 036 - Vaeira 1
 • פירש"י עה"פ ט, ח ד"ה וזרקו משה - דיוק ל' רש"י "נסים הרבה", אף "שלא חשיב אלא תרתי": שקו"ט אם עצם הולדת השחין הי' בדרך נס: החידוש המיוחד במטרת מכת שחין שלכן דוקא במכה זו ארעו "נסים הרבה".
 • Likutei Sichos Vol. 036 - Vaeira 2
 • השייכות של סיום ההפטרה - "ולך אתן פתחון פה גו'" (יחזקאל כט, א) לתוכן הפרשה: כמה ביאורים בכוונת המכות ובענין כבדות לבו של פרעה והתיווך ביניהם: ביאור היסוד שכל העולם הוא "בשביל ישראל ובשביל התורה" (רש"י ר"פ בראשית) 
 • Likutei Sichos Vol. 036. - Rosh Chodesh Shevat
 • "בעשתי עשר חודש באחד לחודש גו' הואיל משה באר את התורה גו'" (ר"פ דברים) - "בשבעים לשון פירשה להם" (רש"י עה"פ): מדוע הוצרך לתרגם את התורה לבנ"י בשבעים לשון: חלות שם "תורה" על עניני תורה הנלמדים ונכתבים בשאר לשונות:  השייכות לגדר "משנה תורה"  ש"משה מפי עצמו אמרה" (מגילה לא, ב. זח"ג רסא, א) ויום ההילולא של כ"ק אדמו"ר הריי"צ (בעשירי בשבט)