Enjoying this page?

Index Likutei Sichos - Chof daled Teives

 • Index Likteis Sichos - Teves 24
 • Likutei Sichos vol. 3 - 24 Teves
 • audio 12:32
 • טעם השמחה בהילולא דאדה"ז ס"א
 • סיפור הצ"צ שאמר שא"א שאדה"ז "האט אפגעבראכען" את מכסה קופת הטבק ס"ד
 • Likutei Sichos vol. 6 - Teves 24
 • audtio 27:12
 • הרמז ד"מעשיו תורתו ועבודתו" של אדמו"ר הזקן בפרשת וארא (שבו חל יום ההילולא שלו) - החיבור בין מעלת האבות (שלא הרהרו אחר מדותיו של הקב"ה) ומעלת משה רבינו: וכן הרמז בשמו "שניאור זלמן" 
 • Liei Sichos vol. 16 - Shemos - Teves 24
 • הרמז בפ' שמות על מעשיו ותורתו של אדמו"ר הזקן (גילוי תורת חסידות חב"ד): הקשר בין קושי השעבוד דבני ישראל לתוכן ענין ה"שם"
 • Likutei Sichos Vol. 021 - Teves 24
 • ביאור הלשון באגה"ק סי' ז"ך "פעולתו אשר עבד" (בהמשך לשיחה ג)
 • Likutei Sichos Vol. 026 – 20 - 24 Teves
 • audio 40:31
 • נקודות משותפות בין חיי הרמב"ם ואדמו"ר הזקן ומשנתם - הן בנגלה (ס' "משנה תורה" "ושו"ע אדה"ז") והן ב"נסתרות" (מורה נבוכים, וספר התניא) - והרמז בפ' וארא: ההיתר ללמוד מו"נ (למרות ההגבלות והשבועה כו' בתחילת ס' המורה): השייכות דלימוד התניא לכאו"א מישראל
 • Likutei Sichos Vol. 026 – Teves 24
 • audio 24:28
 • שייכותה של תורת אדה"ז בנגלה ונסתר לתכונת ה"אור": הרמז בשמו ("שניאור") ושם פרשת "וארא"
 • Likutei Sichos Vol. 036 – Teves 20 - 24
 • ביאור לשון אדמו"ר הזקן בהל' ת"ת שלו (פ"ב סי"א) אודות החיוב ללמוד הלכות המצות שאינן נוהגות בזה"ז "כחבור הרמב"ם ז"ל": כמה אופנים בגדר חיוב ת"ת וההבדל בזה בין שיטת הרמב"ם ושיטת אדה"ז. ולשיטתם בפירוש "שליש בתלמוד": שיטת אדה"ז שיש עדיפות ללמוד הלכות פסוקות דכל התורה כולה מלימוד קצת הלכות בטעמיהן בדרך קצרה - והתעוררות ע"ד לימוד שיעור קבוע בספר משנה תורה להרמב"ם בכל יום