Enjoying this page?

Likutei Sichos vol. 32 - Bechukosei 1


פירש"י כו, מב "למה נמנו (האבות) אחורנית כו', השינויים בפירש"י לגבי ל' התו"כ. החילוק בין רש"י והתו"כ בצורך זכירת זכות אבות בשביל גאולת ישראל