Enjoying this page?

Likutei Sichos vol. 32 - Behar 2


הטעם שרש"י פירש "עבדי הם" - "שטרי קודם" - ב' פעמים (בעבד הנמכר לישראל (כה, מב) ובעבד הנמכר לנכרי (כה, נה)): למה נקט רש"י ד"לא ימכרו ממכרת עבד"  היינו "בהכרזה" (ולא כפי' הא' בתו"כ שם). ההבדל בין עבד הנמכר לישראל ועבד הנמכר לנכרי ע"ד הפשט