Enjoying this page?

Likutei Sichos vol. 32 - Bechukosei 2


(רמב"ם הל' תמורה בסופן (וסוף ספר קרבנות), אע"פ שכל חוקי התורה גזירות הם .. ראוי להתבונן בהם כו', יישוב הסתירה מדברי הרמב"ם בשמונה פרקים (ה"ו), ביאור לשון הרמב"ם כאן "עצות מרחוק מגדול העצה" והשייכות להחוק דתמורה דוקא, שקו"ט במהות החילוק בין "חוקים" ו"משפטים" לדעת הרמב"ם (ע"פ דבריו במו"נ ח"ג פכ"ז