Enjoying this page?

Likutei Sichos vol. 32 - Behar 1


סיום מסכת שביעית: וכל המקיים את דברי רוח חכמים נוחה הימנו. ופלוגתת ר' יוחנן ורב בגמ' (ירושלמי שם) אם גם במתנה יש לקיים דברו. יישוב הסתירה בהנהגת רב (ירושלמי שם, וירושלמי ב"מ פ"ד ה' ב), הקשר לתוכן ענין ה"שביעית" ע"ד הדרוש