Enjoying this page?

Likutei Sichos vol. 17 - Bechukosei 1


פירש"י ר"פ ד"ה אם בחוקותי תלכו - החידוש ב"שתהיו עמלים בתורה" והשייכות ללשון "בחוקותי" דוקא (חוקים). הביאור ע"פ פנימיות הענינים