Enjoying this page?

Likutei Sichos vol. 17 – Behar 4 - Lag Beomer


מאמר רשב"י בפרקי אבות (פ"ד מי"ג) "ג כתרים הם כו' וכתר שם טוב עולה על גביהן" – הטעם שרשב"י, שתורותו אומנתו, מדגיש מעלת המעשה, והרמז בכך שמאמר זה נשנה במשנה י"ג. הקשר לל"ג בעומר ולב' הקצוות שבפ' בהר – (א) הר סיני. (ב) ארץ נושבת והנהגה ע"פ טבע