Enjoying this page?

Likutei Sichos vol. 17 – Kedoshim 2


פירש"י יט, יח ד"ה ואהבת לרעך כמוך – "זה כלל גדול בתורה": יישוב התמי' – איך שייך ציווי על מדה שבלב? – ע"ש פירש"י: ההבדל בין שני המאמרים בענין אהבת ישראל: 1) מאמר ר' עקיבא "זה כלל גדול בתורה", 2) מאמר הלל "זוהי כל התורה כולה ואידך פירושא הוא" ע"כ