Enjoying this page?

Likutei Sichos vol. 17 - Acherei 2


סיום מס' יומא: הרואה כו' מפיש חיי סגי ומסגי: שקו"ט בהא דתשובה מאהבה עושה הזדונות לזכיות (יומא פו, ב). כמה דרגות בהכשר מצוה ושייכותם לעצם המצוה