Enjoying this page?

Likutei Sichos vol. 7 - Behar 2


סיום הפרשה (ורש"י) "אני ה' - נאמן לשלם שכר" והקשר למאמר ר"מ באבות (פ"ד מ"י) "ואם עמלת בתורה הרבה יש שכר הרבה ליתן לך" שקו"ט בקס"ד דעבד הנמכר לעכו"ם "לא יאמר הואיל ורבי מגלה עריות .. עובד ע"א .. מחלל שבת אף אני כמותו", ביאור דברי הזהר (בהר קח, א) דעבד עברי פטור מ"עול מלכותא דלעילא", ע"פ ביאור אדה"ז בתניא (פמ"א) בענין קבלת עומ"ש ומשל הזהר (שם) "כהאי

סיום הפרשה (ורש"י) "אני ה' - נאמן לשלם שכר" והקשר למאמר ר"מ באבות (פ"ד מ"י) "ואם עמלת בתורה הרבה יש שכר הרבה ליתן לך" שקו"ט בקס"ד דעבד הנמכר לעכו"ם "לא יאמר הואיל ורבי מגלה עריות .. עובד ע"א .. מחלל שבת אף אני כמותו", ביאור דברי הזהר (בהר קח, א) דעבד עברי פטור מ"עול מלכותא דלעילא", ע"פ ביאור אדה"ז בתניא (פמ"א) בענין קבלת עומ"ש ומשל הזהר (שם) "כהאי תורא דיהבין עלי' עול כו'"