Enjoying this page?

Likutei Sichos vol. 7 - Behar 1


ביאור פלוגתת הבבלי (ערכין לב, ב לדעת התו' שם) והירושלמי (שביעית פ"י ה"ב) אם שמיטה נוהגת מה"ת כשאין היובל נוהג – ע"ד החסידות